Ład korporacyjny

Tradedoubler jest szwedzką publiczną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sztokholmie. Akcje Tradedoubler są notowane na NASDAQ Stockholm od 2005 roku. Zarządzanie Tradedoublerem jest podzielone pomiędzy następujące strony:

Akcjonariusze
Rada dyrektorów
Dyrektor generalny i kierownictwo grupy
Statut spółki
Szwedzki Kodeks Ładu Korporacyjnego

Rada dyrektorów zdecydowała się wspólnie zajmować się obowiązkami dotyczącymi komisji rewizyjnej zgodnie z Kodeksem i szwedzką ustawą o spółkach, ale które mogą być również wykonywane przez radę jako całość. We wszystkich innych aspektach Tradedoubler stosował Kodeks bez odstępstw w 2017 roku. Coroczne walne zgromadzenie jest najwyższym organem decyzyjnym Tradedoubler, w którym akcjonariusze wykonują swoje prawa do decydowania o sprawach spółki i gdzie każda akcja daje jeden głos. Akcjonariusze są informowani za pośrednictwem strony internetowej Tradedoubler o przysługującym im prawie do poruszenia danej kwestii na dorocznym walnym zgromadzeniu. Więcej informacji można znaleźć w części dotyczącej ładu korporacyjnego w raporcie rocznym.

Rada Dyrektorów

Zarząd jest ostatecznie odpowiedzialny za organizację Tradedoubler i zarządzanie działalnością. Zarząd opracowuje wytyczne i instrukcje dotyczące operacji, którymi zarządza prezes i dyrektor generalny. Z kolei prezes i dyrektor generalny zapewniają, że Rada Dyrektorów jest regularnie informowana o wydarzeniach istotnych dla jednostki dominującej, w tym o rozwoju działalności, wynikach, sytuacji finansowej i płynności Grupy.

Zgodnie ze Statutem Spółki Rada Dyrektorów składa się z nie mniej niż pięciu i nie więcej niż dziewięciu dyrektorów. Dyrektorzy będą pełnić swoje funkcje od zamknięcia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, na którym zostaną wybrani, do zamknięcia następnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Pascal Chevalier, ur. 1967 r.

Członek i przewodniczący Rady Dyrektorów od 2015 r.

Niezależny w stosunku do spółki i kierownictwa wykonawczego. Zależny w stosunku do.
głównych akcjonariuszy spółki.

Wykształcenie: MBA z IAE Paris, absolwent inżynierii IT z EPITDA.

Inne zadania: Współzałożyciel i prezes Reworld Media S.A., członek zarządu i prezes zarządu Sporever, członek zarządu 50 Partners, Nextedia, Planet.fr, Leadmedia Group i Mobile Network Group.

Wcześniejsze zadania: Pascal był prezesem zarządu Netbooster (Alternext Paris ALNBT), dyrektorem Prosodie w Londynie (obecnie Cap Gemini), prezesem zarządu CPI Venture.

Udziały: 0 akcji.

Gautier Normand, ur. 1978 r.

Członek Rady Dyrektorów od 2015 r.

Niezależny w stosunku do spółki i kierownictwa wykonawczego. Zależny w stosunku do głównych akcjonariuszy spółki.

Wykształcenie: Szkoła biznesu w Paryżu.

Inne zadania: Współzałożyciel i dyrektor operacyjny Reworld Media S.A., członek zarządu i zastępca dyrektora generalnego Sporever.

Wcześniejsze zadania: CEO La Tribune, szef projektów w NextRadio TV. Dyrektor ds. rozwoju w Axel Springer France i Dyrektor Sektora Mediów w Deloitte.

Udziały: 0 akcji.

Jérémy Parola, ur. 1987 r.

Członek Rady Dyrektorów od 2016 r.

Niezależny w stosunku do spółki i kierownictwa wykonawczego. Zależny w stosunku do głównych akcjonariuszy spółki.

Wykształcenie: Tytuł licencjata w zakresie marketingu w EDHEC Business School oraz tytuł magistra w zakresie komunikacji, marketingu i zarządzania mediami w Celsa/La Sorbonne.

Inne zadania: Dyrektor marketingu internetowego w Reworld Media S.A.

Wcześniejsze zadania: Business Development Manager w La Tribune (gazeta finansowa).

Udziały: 0 akcji.

Erik Siekmann, ur. 1971 r.

Członek Rady Dyrektorów od 2016 r.

Niezależny w stosunku do spółki, kierownictwa wykonawczego i głównych akcjonariuszy spółki.

Wykształcenie: Studia ekonomiczne na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie (TU Berlin).

Inne zadania: Założyciel i prezes Digital Forward GmbH oraz założyciel i prezes Daytona Ventures GmbH, a także współzałożyciel i prezes ESP – eSales Performance Marketing GmbH.

Wcześniejsze zadania: CEO Blume 2000 new media AG oraz CEO i współzałożyciel Valentins GmbH.

Udziały: 0 akcji.

Zarządzanie firmą

Prezes i dyrektor generalny prowadzi codzienne zarządzanie sprawami spółki zgodnie z wytycznymi i dyrektywami zarządu i jest wspomagany przez kierownictwo grupy, które obecnie składa się z czterech osób. Zarząd grupy (zarząd firmy) składa się z CEO (Chief Executive Officer), CFO (Chief Financial Officer), CPO (Chief Product Officer) i CTO (Chief Technology Officer).

Matthias Stadelmeyer

Prezes Zarządu od kwietnia 2014 r.

Wykształcenie: Studiował Zarządzanie i Inżynierię Przemysłową na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Monachium.

Inne zadania: Matthias Stadelmeyer zajmował w Tradedoubler kilka czołowych stanowisk, w tym dyrektora sprzedaży i szefa TD Technology w Niemczech, dyrektora regionalnego dla jednostki rynkowej DACH oraz wiceprezesa ds. sprzedaży. Matthias rozpoczął swoją karierę jako kierownik zespołu ds. marketingu internetowego w CANCOM IT Systeme AG, Monachium.

Siedziba: Monachium
Posiadane: 100.000 akcji

Viktor Wågström

Dyrektor finansowy od października 2016 r.

Wykształcenie: Stopień naukowy w zakresie finansów, Uniwersytet Sztokholmski.

Inne zadania: Viktor dołączył do Tradedoubler w marcu 2015 roku jako szef księgowości grupy, w maju 2016 roku został mianowany tymczasowym dyrektorem finansowym, a w październiku 2016 roku objął to stanowisko na stałe. Wcześniej Viktor pracował dla Cision, międzynarodowej firmy zajmującej się oprogramowaniem PR i pełnił szereg funkcji, w tym Skarbnika Grupy i Kontrolera Biznesowego.

Siedziba: Sztokholm
Posiadane: 20.000 akcji

Victoria Normark

Victoria Normark

CTO od stycznia 2023 r.

Wykształcenie: Master of Science w dziedzinie fizyki inżynieryjnej z Royal Institute of Technology w Sztokholmie.

Inne zadania: Victoria dołączyła do Tradedoubler w styczniu 2023 roku jako CTO. Wcześniej Victoria była CTO w Privitar, firmie zajmującej się rozwiązaniami programowymi dla prywatności. Victoria rozpoczęła swoją karierę jako programista Java w 2000 roku i od tego czasu pełniła liczne role kierownicze na różnych stanowiskach. Cenimy sobie współpracę z Tradedoubler głównie ze względu na świetną obsługę, na którą składa się nie tylko bieżące wsparcie, ale również znajdowanie nowych sposobów na dotarcie do nowych klientów. Doskonałe wsparcie merytoryczne i techniczne, w połączeniu z rodzinną atmosferą, pozwala nam realizować nawet najbardziej wymagające cele projektowe. Tradedoubler to zaufany partner, który od kilku lat pomaga nam rozwijać naszą działalność.

Siedziba: Sztokholm
Posiadane: 0 akcji

François Pacot

CPO od stycznia 2023 r.

Wykształcenie: Studiował inżynierię w Telecom Bretagne we Francji oraz marketing w UCI w Kalifornii.

Inne zadania: François dołączył do Tradedoubler w grudniu 2016 roku, kiedy grupa nabyła R-Advertising, firmę zajmującą się e-mail marketingiem, w której pełnił funkcję dyrektora generalnego. Wcześniej François założył RoyalCactus, wiodącą firmę zajmującą się grami społecznościowymi i mobilnymi.

Siedziba: Aix-en-Provence
Posiadane: 0 akcji

Komitet ds. Nominacji

Głównym zadaniem Komitetu Nominacyjnego jest proponowanie kandydatów do wyborów do Rady Dyrektorów, w tym przewodniczącego. Do ich zadań należy również przygotowanie wynagrodzeń dla członków Rady i komitetów Rady.

Przed dorocznym walnym zgromadzeniem, na którym ma się odbyć wybór audytorów, Komitet Nominacyjny przygotowuje również kandydatów na audytorów oraz decyzje o wynagrodzeniu dla audytorów.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt:
Telefon: +46 8 405 08 00, E-mail: ir@tradedoubler.com

Komitet Nominacyjny 2023/2024
Gautier Normand (przewodniczący), reprezentujący Reworld Media S.A.,
Pascal Chevalier, przewodniczący Rady Dyrektorów,
Yi Shi oraz Per Ekstrand.

Audytorzy

Firma Ernst & Young została powołana przez Tradedoubler na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w 2017 roku na biegłych rewidentów na okres jednego roku. Audytor prowadzący, Erik Sandström.

Wynagrodzenie dla biegłych rewidentów:
Wynagrodzenie dla audytorów zostało wymienione w nocie 7 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego w raporcie rocznym 2017.

Statut spółki

Pełna nazwa spółki brzmi TradeDoubler Aktiebolag. Spółka jest spółką publiczną.

Siedziba spółki znajduje się w gminie Sztokholm.

Spółka zajmuje się doradztwem, opracowywaniem, wdrażaniem i sprzedażą produktów, usług i oprogramowania w dziedzinie Internetu, ekstranetu, handlu elektronicznego, zarządzania, marketingu i działalności spółki, a także prowadzi działalność z tym związaną.

Kapitał zakładowy wynosi co najmniej 9.000.000 SEK, a najwyżej 36.000.000 SEK.

Liczba akcji Spółki wynosi nie mniej niż 22.500.000 i nie więcej niż 90.000.000.

Akcje mogą być emitowane w dwóch klasach, akcje zwykłe i akcje klasy C. Akcje zwykłe mogą być emitowane do maksymalnej wysokości 90.000.000, a akcje klasy C do maksymalnej wysokości 90.000.000.

Akcje klasy C nie uprawniają do dywidendy. W przypadku likwidacji Spółki, akcje klasy C uprawniają do majątku Spółki w takim samym stopniu jak pozostałe klasy akcji, jednakże nie do kwoty przekraczającej wartość kwotową akcji, zannualizowaną na dzień wypłaty z oprocentowaniem w wysokości STIBOR 30 dni z dodatkowym jednym punktem procentowym liczonym od dnia zapłaty ceny zapisu. STIBOR 30-dniowy ustalany jest na pierwszy dzień roboczy każdego miesiąca kalendarzowego.

W przypadku podjęcia przez Spółkę decyzji o emisji nowych akcji zwykłych i akcji klasy C, w zamian za inną zapłatę niż aport, każdemu posiadaczowi akcji zwykłych i akcji klasy C przysługuje preferencyjne prawo do objęcia nowych akcji tej samej klasy w liczbie proporcjonalnej do liczby starych akcji posiadanych przez takiego posiadacza (pierwotne prawa preferencyjne). Akcje nieobjęte w ramach pierwotnych praw uprzywilejowanych zostaną zaoferowane do objęcia wszystkim akcjonariuszom Spółki (subsydiarne prawa uprzywilejowane). W przypadku, gdy liczba oferowanych akcji będzie mniejsza niż liczba akcji objętych subsydiarnym prawem poboru, akcje zostaną rozdzielone pomiędzy subskrybentów proporcjonalnie do liczby posiadanych już akcji, a w przypadku, gdy nie będzie to możliwe, w drodze losowania.

W przypadku podjęcia przez Spółkę decyzji o emisji nowych akcji wyłącznie z akcji zwykłych lub akcji klasy C, w zamian za inną zapłatę niż aport, wszystkim akcjonariuszom, bez względu na rodzaj posiadanych akcji, przysługuje preferencyjne prawo do objęcia nowych akcji proporcjonalnie do liczby akcji dotychczas posiadanych.

Postanowienia dotyczące praw uprzywilejowanych stosuje się odpowiednio do nowych emisji warrantów oraz długu zamiennego i nie naruszają one możliwości podjęcia uchwały w sprawie, w której wyłącza się prawa uprzywilejowane akcjonariuszy.

W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji premiowej, gdy emitowane są nowe akcje, nowe akcje emituje się w stosunku do liczby posiadanych już akcji tych samych kategorii. W takich przypadkach stare akcje określonej klasy uprawniają do nowych akcji tej samej klasy. Po dokonaniu odpowiedniej zmiany w statucie powyższe zastrzeżenie nie narusza możliwości emisji akcji nowej klasy w drodze emisji premiowej.

Obniżenie kapitału zakładowego, jednak nie poniżej minimalnego kapitału zakładowego, może nastąpić na wniosek posiadaczy akcji klasy C i zgodnie z uchwałą Rady Dyrektorów lub Walnego Zgromadzenia Spółki, w drodze umorzenia akcji klasy C. Wniosek akcjonariusza powinien być złożony na piśmie do Rady Dyrektorów Spółki, a Rada Dyrektorów niezwłocznie podejmie działania w tej sprawie. Po podjęciu uchwały o redukcji, kwota odpowiadająca kwocie redukcji zostanie przeniesiona na kapitał rezerwowy Spółki, o ile dostępne będą wymagane środki.

Opłata za umorzenie jednej akcji klasy C będzie odpowiadać wartości kwotowej akcji w skali rocznej w danym dniu z oprocentowaniem w wysokości STIBOR 30 dni z dodatkowym jednym punktem procentowym liczonym od dnia zapłaty ceny subskrypcji. STIBOR 30 dni zostanie wstępnie ustalony w dniu wpłaty ceny zapisu.

Po ogłoszeniu uchwały o umorzeniu posiadacze, którzy zażądali umorzenia, niezwłocznie otrzymają zapłatę za akcję lub, jeśli wymagane jest zezwolenie Szwedzkiego Urzędu Rejestracji Spółek lub sądu, po ogłoszeniu, że ostateczna decyzja została zarejestrowana.

Akcje klasy C posiadane przez Spółkę mogą na mocy decyzji Rady Dyrektorów zostać przeklasyfikowane na akcje zwykłe, pod warunkiem że akcje klasy C są w posiadaniu Spółki. Niezwłocznie po tym Rada Dyrektorów zgłosi zmianę klasyfikacji do Szwedzkiego Urzędu Rejestracji Spółek (Sw. Bolagsverket) w celu rejestracji. Przeklasyfikowanie jest dokonane z chwilą jego rejestracji i odnotowania przeklasyfikowania w szwedzkim Centralnym Depozycie Papierów Wartościowych.

Zarząd składa się z nie mniej niż czterech (4) i nie więcej niż dziewięciu (9) członków.

Spółka ma jednego lub dwóch audytorów z lub bez zastępców audytora. Na biegłego rewidenta może być również wybrana zarejestrowana publiczna firma księgowa.

Zawiadomienie o zgromadzeniu akcjonariuszy następuje poprzez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym i na stronie internetowej Spółki. Informacja o dokonaniu zawiadomienia zostanie ogłoszona w Dagens Industri.

Akcjonariusz, który chce wziąć udział w zgromadzeniu akcjonariuszy musi powiadomić spółkę nie później niż w dniu określonym w zawiadomieniu o zwołaniu zgromadzenia. Dzień ten nie może przypadać w niedzielę, inne święto państwowe, sobotę, wigilię nocy świętojańskiej, wigilię Bożego Narodzenia lub Sylwestra, ani też wcześniej niż na pięć dni roboczych przed zgromadzeniem.

Akcjonariusze mogą przyprowadzić na walne zgromadzenie asystentów, jedynie w przypadku, gdy akcjonariusz zgłosi spółce liczbę asystentów, zgodnie z powyższymi zasadami.

Walne zgromadzenia odbywają się corocznie w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.

Przewodniczący zarządu lub osoba wyznaczona przez zarząd otwiera zgromadzenie akcjonariuszy i prowadzi obrady do czasu wyboru przewodniczącego przez walne zgromadzenie.

Rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy.

Akcje spółki będą rejestrowane w rejestrze dnia rejestracji zgodnie z ustawą (1998:1479) o rejestracji instrumentów finansowych.

Rada Dyrektorów może zbierać pełnomocnictwa zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale 7, sekcja 4, drugi akapit szwedzkiej ustawy o spółkach (2005:551).

Rada Dyrektorów może przed zgromadzeniem akcjonariuszy podjąć decyzję o uprawnieniu akcjonariuszy do głosowania drogą pocztową przed zgromadzeniem akcjonariuszy.