Hallinnointi ja ohjausjärjestelmä 

Tradedoubler on ruotsalainen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Tukholmassa. Tradedoublerin osake on noteerattu Tukholman NASDAQissa vuodesta 2005 lähtien. Tradedoublerin hallinto on jaettu seuraavien tahojen kesken:

Osakkeenomistajat
Hallitus
Toimitusjohtaja ja konsernijohto
Yhtiöjärjestys
Ruotsin hallinto- ja ohjausjärjestelmä

Hallitus on päättänyt hoitaa yhdessä tarkastusvaliokunnalle kuuluvat tehtävät, jotka kuuluvat säännöstön ja Ruotsin osakeyhtiölain mukaan tarkastusvaliokunnalle, mutta jotka voivat kuulua myös koko hallituksen tehtäviin. Muilta osin Tradedoubler on soveltanut säännöstöä ilman poikkeamia vuoden 2017 aikana. Yhtiökokous on Tradedoublerin ylin päättävä elin, jossa osakkeenomistajat käyttävät oikeuttaan päättää yhtiön asioista ja jossa kullakin osakkeella on yksi ääni. Osakkeenomistajille ilmoitetaan Tradedoublerin verkkosivuston kautta heidän oikeudestaan saada jokin asia käsiteltäväksi yhtiökokouksessa. Lisätietoja on vuosikertomuksen hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevassa osassa.

Hallitus

Hallitus on viime kädessä vastuussa Tradedoublerin organisaatiosta ja toiminnan johtamisesta. Hallitus laatii suuntaviivat ja ohjeet toiminnalle, jota johtaa toimitusjohtaja. Toimitusjohtaja puolestaan huolehtii siitä, että hallitus saa säännöllisesti tietoa emoyhtiön kannalta tärkeistä tapahtumista, kuten liiketoiminnan kehityksestä, tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja konsernin maksuvalmiudesta.

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään yhdeksän jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa sen varsinaisen yhtiökokouksen päättymisestä, jossa heidät on valittu, ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen.

Pascal Chevalier, syntynyt 1967 

Hallituksen jäsen ja puheenjohtaja vuodesta 2015. 

Riippumaton suhteessa yhtiöön ja johtoon. Riippuvainen suhteessa yhtiön suurimpiin osakkeenomistajiin.

Koulutus: MBA IAE Parisista, EPITDA:sta valmistunut tietotekniikan insinööri.

Muut tehtävät: Co-founder and CEO of Reworld Media S.A., Board Member and CEO of Sporever, Board Member of 50 Partners, Nextedia, Planet.fr, Leadmedia Group and Mobile Network Group.

Former assignments: Pascal oli Netboosterin (Alternext Paris ALNBT) hallituksen puheenjohtaja, Prosodien johtaja Lontoossa (nykyisin Cap Gemini), CPI Venturen hallituksen puheenjohtaja.

Osakeomistus: 0 osaketta.

Gautier Normand, syntynyt 1978 

Hallituksen jäsen vuodesta 2015. 

Riippumaton suhteessa yhtiöön ja johtoon. Riippuvainen suhteessa yhtiön suurimpiin osakkeenomistajiin. 

Koulutus: Kauppakorkeakoulu Pariisissa. 

Muut tehtävät: Reworld Media S.A.:n perustaja ja toimitusjohtaja, Sporeverin hallituksen jäsen ja varatoimitusjohtaja. 

Aiemmat tehtävät: La Tribunen toimitusjohtaja, NextRadio TV:n projektipäällikkö. Kehitysjohtaja Axel Springer France -yhtiössä ja media-alan johtaja Deloitten palveluksessa. 

Osakeomistus: 0 osaketta.

Jérémy Parola, syntynyt 1987 

Hallituksen jäsen vuodesta 2016. 

Riippumaton suhteessa yhtiöön ja johtoon. Riippuvainen suhteessa yhtiön suurimpiin osakkeenomistajiin. 

Koulutus: Celsa/La Sorbonne: Markkinoinnin kandidaatin tutkinto EDHEC Business Schoolista ja viestinnän, markkinoinnin ja mediajohtamisen maisterin tutkinto Celsasta/La Sorbonnesta.

Muut tehtävät: Reworld Media S.A:n verkkomarkkinointijohtaja. 

Aiemmat tehtävät: La Tribune (talousalan sanomalehti), liiketoiminnan kehittämispäällikkö. 

Osakeomistus: 0 osaketta.

Erik Siekmann, syntynyt 1971 

Hallituksen jäsen vuodesta 2016. 

Riippumaton suhteessa yhtiöön, johtoon ja yhtiön suurimpiin osakkeenomistajiin. 

Koulutus: Taloustieteen opintoja Berliinin teknillisessä yliopistossa (TU Berlin).

Muut tehtävät: Founder and CEO of Digital Forward GmbH and founder and CEO of Daytona Ventures GmbH as well as co-founder and CEO of ESP – eSales Performance Marketing GmbH.

Aiemmat tehtävät: Daytona Ventures GmbH:n perustaja ja toimitusjohtaja sekä ESP – eSales Performance Marketing GmbH:n perustaja ja toimitusjohtaja. 

Osakeomistus: 0 osaketta.

Yrityksen johto 

Toimitusjohtaja johtaa yhtiön asioiden päivittäistä hoitoa hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti, ja häntä avustaa konsernijohto, johon kuuluu tällä hetkellä neljä henkilöä. Konsernijohtoon (yrityksen johto) kuuluvat toimitusjohtaja (Chief Executive Officer), talousjohtaja (Chief Financial Officer), tuotepäällikkö (Chief Product Officer) ja teknologiajohtaja (Chief Technology Officer). 

Matthias Stadelmeyer

Toimitusjohtaja huhtikuusta 2014 alkaen 

Koulutus: Opiskeli teollisuusjohtamista ja tekniikkaa Münchenin ammattikorkeakoulussa.

Muut tehtävät: Matthias on toiminut Tradedoublerissa useissa johtavissa tehtävissä, kuten myyntijohtajana ja TD Technologyn johtajana Saksassa, DACH-markkinayksikön aluejohtajana ja myyntijohtajana. Matthias Stadelmeyer aloitti uransa online-markkinoinnin ryhmänjohtajana CANCOM IT Systeme AG:ssä Münchenissä. 

Toimipiste: München
Osakeomistus: 100 000 osaketta

Viktor Wågström

Talousjohtaja lokakuusta 2016 alkaen 

Koulutus: Tukholman yliopisto. 

Muut tehtävät: Viktor tuli Tradedoubleriin maaliskuussa 2015 konsernin laskentatoimen johtajaksi, nimitettiin väliaikaiseksi talousjohtajaksi toukokuussa 2016 ja siirtyi tehtävään pysyvästi lokakuussa 2016. Sitä ennen Viktor työskenteli kansainvälisessä PR-ohjelmistoyrityksessä Cisionissa ja toimi useissa tehtävissä, kuten konsernin rahastonhoitajana ja Business Controllerina.

Toimipiste: Tukholma
Osakeomistus: 20 000 osaketta

Victoria Normark

Victoria Normark

Teknologiajohtaja tammikuusta 2023 alkaen 

Koulutus: Teknillisen fysiikan maisteri Tukholman kuninkaallisesta teknologiainstituutista

Muut tehtävät: Victoria liittyi Tradedoubleriin tammikuussa 2023 teknologiajohtajana. Sitä ennen Victoria toimi yksityisyyden suojaan liittyvien ohjelmistoratkaisujen parissa työskentelevän Privitar-yrityksen teknologiajohtajana. Victoria aloitti uransa Java-kehittäjänä vuonna 2000 ja on sittemmin toiminut useissa eri tehtävissä. Arvostamme Tradedoublerin kanssa työskentelyä ennen kaikkea loistavan palvelun vuoksi, joka koostuu paitsi jatkuvasta tuesta myös uusien keinojen löytämisestä uusien asiakkaiden tavoittamiseksi. Erinomainen sisällöllinen ja tekninen tuki yhdistettynä perheystävälliseen ilmapiiriin antaa meille mahdollisuuden saavuttaa vaativimmatkin projektitavoitteet. Tradedoubler on luotettava kumppani, joka on auttanut meitä kasvattamaan liiketoimintaamme useiden vuosien ajan. 

Toimipiste: Tukholma
Osakeomistus: 0 osaketta

François Pacot

CPO tammikuusta 2023 alkaen 

Koulutus: Opiskeli konetekniikkaa Telecom Bretagnessa Ranskassa ja markkinointia UCI:ssa Kaliforniassa.

Muut tehtävät: François tuli Tradedoubleriin joulukuussa 2016, kun konserni osti sähköpostimarkkinointiyritys R-Advertisingin, jossa hän toimi toimitusjohtajana. Sitä ennen François perusti mobiilipeliyrityksen RoyalCactuksen.

Toimipiste: Aix-en-Provence
Osakeomistus: 0 osaketta

Nimityskomitea 

Nimitysvaliokunnan päätehtävänä on ehdottaa ehdokkaita hallitukseen valittaviksi, puheenjohtaja mukaan lukien. Heidän tehtävänään on myös valmistella hallituksen jäsenten ja hallituksen valiokuntien palkkiot. 

Ennen varsinaista yhtiökokousta, jossa on tarkoitus valita tilintarkastajat, nimitysvaliokunta valmistelee myös ehdokkaat tilintarkastajien valintaa varten ja tekee päätökset tilintarkastajien palkkioista.

Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä:
Puhelin: +46 8 405 08 00, Sähköposti: ir@tradedoubler.com

Nimitysvaliokunta 2023/2024
Gautier Normand (puheenjohtaja), joka edustaa Reworld Media SA:ta,
Pascal Chevalier, hallituksen puheenjohtaja, 
Yi Shi ja Per Ekstrand.  

Tilintarkastajat 

Tradedoubler nimitti Ernst & Youngin tilintarkastajaksi vuoden 2017 varsinaisessa yhtiökokouksessa yhdeksi vuodeksi. Vastaava tilintarkastaja Erik Sandström. 

Tilintarkastajien palkkiot:
Palkkiot tilintarkastajille on lueteltu vuosikertomuksen 2017 konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 7. 

Yhtiöjärjestys 

Yrityksen nimi on TradeDoubler Aktiebolag. Yhtiö on julkinen yhtiö. 

Yhtiön sääntömääräinen kotipaikka on Tukholman kunta. 

Yhtiön harjoittaa Internetin, extranetin, verkkokaupan, johtamisen, markkinoinnin ja yritystoiminnan aloilla tuotteiden, palveluiden ja ohjelmistojen konsultointia, kehittämistä, toteuttamista ja myyntiä sekä näiden kanssa yhteensopivaa toimintaa.

Osakepääoman on oltava vähintään 9.000.000 kruunua ja enintään 36.000.000 kruunua. 

Yhtiön osakkeiden lukumäärä on vähintään 22.500.000 ja enintään 90.000.000. 

Osakkeita voidaan laskea liikkeelle kahta lajia, kantaosakkeita ja C-osakkeita. Kantaosakkeita voidaan laskea liikkeeseen enintään 90.000.000 kappaletta ja C-sarjan osakkeita enintään 90.000.000 kappaletta. 

C-sarjan osakkeet eivät oikeuta osinkoihin. Yhtiön purkautuessa C-sarjan osakkeilla on vastaava oikeus yhtiön varoihin kuin muilla osakelajeilla, kuitenkin enintään osakkeen kiintiöarvoon asti, joka on vuositasolla jakelupäivän mukaan laskettuna 30 päivän STIBOR-korko lisättynä yhdellä prosenttiyksiköllä merkintähinnan maksupäivästä lukien. STIBOR 30 päivän korko vahvistetaan kunkin kalenterikuukauden ensimmäisenä pankkipäivänä. 

Jos yhtiö päättää uusien kantaosakkeiden ja C-sarjan osakkeiden liikkeeseenlaskusta muuta maksua kuin luontoissuoritusta vastaan, jokaisella kantaosakkeiden ja C-sarjan osakkeiden haltijalla on etuoikeus merkitä uusia samanlajisia osakkeita suhteessa haltijan hallussa olevien vanhojen osakkeiden määrään (ensisijainen etuoikeus). Osakkeita, joita ei merkitä ensisijaisilla etuoikeuksilla, tarjotaan merkittäväksi kaikille yhtiön osakkeenomistajille (toissijaiset etuoikeudet). Jos näin tarjottujen osakkeiden määrä on pienempi kuin toissijaisilla etuoikeuksilla merkittyjen osakkeiden määrä, osakkeet jaetaan merkitsijöiden kesken jo hallussa olevien osakkeiden lukumäärän mukaisessa suhteessa tai, jos tämä ei ole mahdollista niin arvalla. 

Jos yhtiö päättää uusien osakkeiden liikkeeseenlaskusta, joka koostuu yksinomaan kantaosakkeista tai C-sarjan osakkeista, muuta maksua kuin luontoissuoritusta vastaan, kaikilla osakkeenomistajilla on omistamastaan osakelajista riippumatta etuoikeus merkitä uusia osakkeita suhteessa aiemmin omistamiensa osakkeiden määrään. 

Etuoikeuksia koskevia säännöksiä sovelletaan soveltuvin osin uusiin optio-oikeuksien ja vaihtovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskuihin, eivätkä ne vaikuta mahdollisuuteen päättää sellaisesta liikkeeseenlaskusta, jossa osakkeenomistajien etuoikeuksista luovutaan. 

Jos osakepääomaa korotetaan osakeannilla, uudet osakkeet lasketaan liikkeeseen suhteessa jo hallussa olevien samojen osakelajien osakkeiden lukumäärään. Tällöin tietyn lajin vanhat osakkeet oikeuttavat uusiin saman lajin osakkeisiin. Kun yhtiöjärjestykseen on tehty tarvittava muutos, edellä mainittu määräys ei vaikuta mahdollisuuteen laskea liikkeelle uusia osakelajeja osakeannilla. 

Osakepääomaa voidaan C-sarjan osakkeiden haltijoiden pyynnöstä ja yhtiön hallituksen tai yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti alentaa lunastamalla C-sarjan osakkeita, kuitenkin vähintään vähimmäispääoman suuruiseksi. Osakkeenomistajan pyyntö on esitettävä kirjallisesti yhtiön hallitukselle, ja hallituksen on viipymättä toimittava asiassa. Kun alentamispäätös on tehty, alentamismäärää vastaava määrä siirretään yhtiön omiin varoihin, jos tarvittavat varat ovat käytettävissä. 

Lunastusmaksu C-sarjan osaketta kohti vastaa osakkeen kiintiöarvoa päiväkohtaisesti vuositasolla 30 päivän STIBOR-korolla, johon lisätään yksi prosenttiyksikkö laskettuna merkintähinnan maksupäivästä. STIBOR 30 päivän korko vahvistetaan alun perin merkintähinnan maksupäivänä. 

Kun lunastuspäätöksestä on ilmoitettu, lunastusta pyytäneiden osakkeenomistajien on viipymättä saatava maksu osakkeesta, tai jos Ruotsin kaupparekisterikeskuksen tai tuomioistuimen lupa on tarpeen, sen jälkeen, kun on ilmoitettu, että lopullinen päätös on rekisteröity. 

Yhtiön hallussa olevat C-sarjan osakkeet voidaan hallituksen päätöksellä luokitella uudelleen kantaosakkeiksi edellyttäen, että C-sarjan osakkeet ovat yhtiön hallussa. Hallituksen on välittömästi tämän jälkeen ilmoitettava uudelleenluokittelusta Ruotsin kaupparekisterikeskukselle (Sw. Bolagsverket) rekisteröintiä varten. Uudelleenluokittelu on toteutunut, kun se on rekisteröity ja uudelleenluokittelu on merkitty Ruotsin arvopaperikeskukseen. 

Hallituksessa on vähintään neljä (4) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä. 

Yhtiöllä on oltava yksi tai kaksi tilintarkastajaa varatilintarkastajilla tai ilman. Tilintarkastajaksi voidaan valita myös rekisteröity tilintarkastusyhteisö.

Osakkeenomistajien kokouksiin kutsutaan ilmoittamalla asiasta virallisessa lehdessä ja yhtiön verkkosivuilla. Ilmoituksen antamisesta ilmoitetaan Dagens Industri -lehdessä. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoitettava siitä yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä. Tämä päivä ei saa osua sunnuntaille, muulle pyhäpäivälle, lauantaille, juhannusaattoon, jouluaattoon tai uudenvuodenaattoon eikä aikaisintaan viisi arkipäivää ennen kokousta. 

Osakkeenomistaja voi tuoda avustajia yhtiökokoukseen vain, jos osakkeenomistaja ilmoittaa yhtiölle avustajien lukumäärän edellä esitetyllä tavalla. 

Vuosikokoukset pidetään vuosittain kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. 

Hallituksen puheenjohtaja tai hallituksen nimeämä henkilö avaa yhtiökokouksen ja johtaa sen käsittelyä, kunnes yhtiökokous valitsee puheenjohtajan. 

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. 

Yhtiön osakkeet rekisteröidään rahoitusvälineiden rekisteröinnistä annetun lain (1998:1479) mukaiseen päiväkirjarekisteriin. 

Hallitus voi kerätä valtakirjoja Ruotsin osakeyhtiölain (2005:551) 7 luvun 4 §:n toisessa momentissa kuvatun menettelyn mukaisesti. 

Hallitus voi ennen yhtiökokousta päättää, että osakkeenomistajilla on oikeus äänestää postitse ennen yhtiökokousta.