Last update: 19 May 2022

Wprowadzenie

Polityka ochrony danych osobowych jest ważnym czynnikiem sukcesu biznesowego firmy Tradedoubler. Reklamodawcy, wydawcy, agencje i inni klienci firmy Tradedoubler (zwanymi dalej „Klientem/Klientami”), którzy od czasu do czasu przekazują firmie Tradedoubler dane osobowe, a także internauci, których dane są przetwarzane przez firmę Tradedoubler w ramach świadczenia usług na rzecz Klientów (zwanymi dalej „Użytkownikiem/Użytkownikami”), muszą mieć pewność, że dane są przetwarzane przez firmę Tradedoubler zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności została opracowana, aby Klienci i Użytkownicy mogli lepiej zrozumieć, w jaki sposób Tradedoubler przetwarza dotyczące ich dane. Polityka prywatności przedstawia w sposób zwięzły podstawowe zasady ochrony danych osobowych stosowane przez Tradedoubler, które Tradedoubler uważa za szczególnie ważne dla Klientów i Użytkowników. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na niniejszą Politykę prywatności i/lub inne warunki określone w związku z gromadzeniem danych osobowych, prosimy o nieprzekazywanie danych osobowych firmie Tradedoubler. Tradedoubler zastrzega sobie prawo do odmowy dostarczenia użytkownikowi określonych produktów lub usług w przypadku, gdy użytkownik zdecyduje się nie udostępniać wymaganych danych osobowych.

Część 1 Polityki ochrony danych osobowych zawiera ogólne zasady ochrony danych osobowych obowiązujące w Tradedoubler w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych podanych przez osoby fizyczne w formularzu kontaktowym na naszej stronie internetowej oraz odwiedzających stronę internetową Tradedoubler.

Część Polityki ochrony danych osobowych zawiera informacje dotyczące przetwarzania przez Tradedoubler danych cyfrowych Użytkowników w imieniu naszych reklamodawców wyłącznie w celu umożliwienia im reklamowania się za pośrednictwem sieci wydawców Tradedoubler. Zawiera ona również wymogi dotyczące wydawców, z którymi zawarliśmy umowy na świadczenie usług marketingowych, w zakresie informowania Użytkowników o przetwarzaniu danych osobowych przez Tradedoubler na ich stronach internetowych oraz uzyskiwania zgody Użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Część 3 Polityki ochrony danych osobowych zawiera informacje kontaktowe dotyczące różnego rodzaju zapytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Tradedoubler i niniejszej Polityki ochrony danych osobowych.

Tradedoubler może w dowolnym momencie i bez uprzedzenia zmienić, zaktualizować, niniejszą Politykę prywatności, np. w celu zapewnienia jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik powinien zatem zapoznać się z niniejszą Polityką prywatności za każdym razem, gdy zamierza przekazać firmie Tradedoubler swoje dane osobowe.

Część 1 - Ogólne zasady ochrony prywatności

Dane osobowe i administrator danych osobowych

Dane osobowe obejmują wszystkie informacje, które bezpośrednio lub pośrednio można odnieść do żyjącej osoby fizycznej, np. imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail i numer telefonu. Administrator danych osobowych to osoba fizyczna lub prawna, która przetwarza dane osobowe i która decyduje o tym, dlaczego i w jaki sposób dane te będą przetwarzane.

Gromadzenie danych osobowych za pośrednictwem karty kontaktowej na naszej stronie internetowej

Dane osobowe, które użytkownik przekazuje firmie Tradedoubler formularzu kontaktowym w naszych witrynach internetowych, których administratorem jest firma Tradedoubler, mogą być przekazywane firmie Tradedoubler przez użytkownika np. w następujących sytuacjach:

  • W ramach naszych działań sprzedażowych możemy gromadzić i przechowywać dane za pośrednictwem formularzy online w celach kontaktowych;
  • Jeśli użytkownik jest potencjalnym klientem, może przekazać nam swoje dane osobowe za pośrednictwem tej strony, składając wniosek o dołączenie do naszej sieci;
  • Użytkownik może przekazywać nam dane osobowe, wysyłając zapytania dotyczące naszych usług lub w odniesieniu do niniejszej Polityki ochrony danych osobowych. Gromadzenie danych osobowych opiera się na uzasadnionym interesie zgodnie z powyższym oraz w celu wykonania umowy, której stronami są użytkownik i Tradedoubler.

Wykorzystanie danych osobowych

Firma Tradedoubler zobowiązuje się do ochrony wszystkich danych osobowych przekazanych jej przez użytkowników oraz do przetwarzania ich zgodnie z niniejszą Polityką ochrony praw osobowych i aktualnymi, obowiązującymi przepisami prawa.

Dane osobowe przekazane firmie Tradedoubler mogą być wykorzystywane w celu prowadzenia działań z zakresu marketingu bezpośredniego. Podstawą prawną przetwarzania i przechowywania danych osobowych przez Tradedoubler jest uzasadniony interes. Dane osobowe są przechowywane tak długo, jak długo osoba, której dane dotyczą, jest uważana za potencjalnego klienta, i usuwane, gdy nie są już potrzebne. Dane osobowe podane przez użytkownika na naszym formularzu są obecnie przechowywane w Wielkiej Brytanii.

Ujawnianie i przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe mogą być przekazywane innym spółkom należącym do grupy Tradedoubler. Tradedoubler może również przekazywać dane osobowe osobom trzecim przetwarzającym dane osobowe w imieniu Tradedoubler na podstawie umów o świadczenie usług zawartych z osobami trzecimi. Takie umowy o świadczenie usług, w tym umowy o przetwarzaniu danych osobowych, będą zawierać zobowiązania osób trzecich do przetwarzania danych osobowych wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz do podjęcia odpowiednich środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania takich danych.

W dowolnym z celów opisanych w niniejszym dokumencie dane osobowe mogą być przekazywane partnerom biznesowym Tradedoubler w UE/EOG lub poza nią lub w państwie trzecim uznanym za zapewniające odpowiedni poziom ochrony na mocy decyzji Komisji Europejskiej („decyzja w sprawie adekwatności”), co oznacza, że dane mogą być przekazywane innej firmie w tym państwie bez konieczności zapewnienia przez podmiot przekazujący dane dodatkowych zabezpieczeń lub spełnienia dodatkowych warunków. Innymi słowy, przekazywanie danych osobowych do „odpowiedniego” państwa trzeciego będzie porównywalne z przekazywaniem danych w obrębie UE, na przykład do Wielkiej Brytanii. W przypadku, gdy którykolwiek z odbiorców znajduje się w kraju nieposiadającym odpowiedniej ochrony prawnej danych osobowych, Tradedoubler dopilnuje, aby odbiorca przyjął odpowiednie zabezpieczenia i zawarł z nim umowę, korzystając na przykład ze standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

Prawo do informacji i sprostowania danych osobowych

W przypadku takiej potrzeby firma Tradedoubler podejmie uzasadnione środki w celu sprostowania nieprawidłowych informacji, zablokowania lub usunięcia danych osobowych bez zbędnej zwłoki. Użytkownik ma prawo skontaktować się z firmą Tradedoubler w celu wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. Część 3 niniejszej Polityki ochrony danych osobowych zawiera informacje o tym, z kim użytkownik powinien się skontaktować, jeśli chce, abyśmy poprawili lub trwale usunęli jego dane osobowe.

W zakresie wymaganym przez prawo poinformujemy użytkownika o przetwarzaniu jego danych osobowych przez Tradedoubler w związku z początkowym gromadzeniem lub rejestracją jego danych osobowych.

Użytkownik może zażądać kopii swoich danych osobowych przechowywanych przez firmę Tradedoubler („Wniosek o dostęp do danych”). Wniosek ten będzie zawierał informacje o tym, jakie dane osobowe użytkownika przetwarza Tradedoubler, gdzie takie dane zostały zgromadzone, w jakim celu są przetwarzane oraz komu lub jakim kategoriom osób są ujawniane. Informacje kontaktowe dotyczące wniosków o dostęp do danych osobowych znajdują się w części 3 niniejszej Polityki prywatności.

Czas przechowywania danych osobowych

Wszelkie, przechowywane przez nas dane osobowe są przechowywane tak długo, jak jest to wymagane do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone.

Bezpieczeństwo

Firma Tradedoubler dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych i zapobiegać nieupoważnionemu dostępowi do nich poprzez wdrażanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, o ile jest to możliwe. Takie środki bezpieczeństwa obejmują również to, że dostęp do danych osobowych może mieć tylko ograniczona liczba osób w firmie Tradedoubler. Nasi pracownicy są zapoznawani ze standardami bezpieczeństwa Tradedoubler i muszą ich przestrzegać. Gdy korzystamy z usług zewnętrznych wykonawców do wykonywania zadań, które w innym przypadku mogłyby być wykonywane przez naszych pracowników, wykonawcy ci są związani umową z podobnymi ograniczeniami jak nasi pracownicy.

Pliki cookie

Każda strona zawiera pliki cookie. Strona wysyła do przeglądarki użytkownika plik cookie – niewielki fragment danych przechowywany na dysku twardym komputera. Celem pliku cookie jest poprawa czytelności i możliwości wyszukiwania w naszej Witrynie. Ten plik cookie nie stanowi danych osobowych, ponieważ ani Tradedoubler, ani żadna inna strona nie może zidentyfikować użytkownika na podstawie jego numeru. Jest to po prostu unikalny, losowo wygenerowany przez Tradedoubler numer. Jeśli użytkownik jest zarejestrowanym klientem (reklamodawcą lub wydawcą), plik cookie będzie zbierać informacje o jego logowaniu i sesji, w tych częściach naszej Witryny, które są dostępne tylko dla zarejestrowanych klientów. Takie – sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki.

Jeśli użytkownik nie chce wyrazić zgody na otrzymywanie i przechowywanie plików cookie w komputerze, może zmienić ustawienia zabezpieczeń w przeglądarce internetowej (Google Chrome, Microsoft Edge, Safari itp.). Należy jednak pamiętać, że niektóre części naszej Witryny mogą być w pełni wykorzystywane tylko wtedy, gdy przeglądarka użytkownika zezwala na pliki cookie. W związku z tym usunięcie lub zablokowanie plików cookie może mieć negatywny wpływ na korzystanie z naszej Witryny.

Poniższa tabela wyjaśnia, jakich plików cookie używamy i dlaczego:

Pliki cookie rejestracji/logowania

Nazwa pliku cookieOpis działania
JSESSIONIDZe względów bezpieczeństwa podczas logowania potrzebny jest plik cookie sesji. Jest to unikalny identyfikator tej sesji, który jest szyfrowany w pliku cookie. Ten plik cookie jest ustawiany podczas logowania i zostaje usunięty po wylogowaniu.
testAby sprawdzić, czy pliki cookie są wyłączone w przeglądarce. Aby poinformować użytkownika, że pliki cookie muszą być włączone w celu rejestracji i logowania.

Śledzące pliki cookie

Nazwa pliku cookieOpis działania (jaki rodzaj danych jest gromadzony, jaki jest cel, jaki rodzaj aktywności jest dozwolony w ramach tego procesu)
UIPlik cookie unikalnego wyświetlenia zawiera listę wyświetlanych reklam wraz z czasem wyświetlenia reklamy. Informacje te są wykorzystywane do identyfikacji unikalnych wyświetleń reklam.
TD_POOLPule reklam mają funkcję rotacji reklam. W tym celu wyświetlenia reklam z puli są przechowywane w pliku cookie.
PIPlik Post Impression Cookie przechowuje informacje o wyświetleniach reklam dla tych organizacji, które aktywowały śledzenie po wyświetleniu.
TD_EHPlik cookie historii zdarzeń zawiera informacje o trzech ostatnich ścieżkach (kliknięciach) i dziesięciu ostatnich zamknięciach dla każdego programu. Informacje te są wykorzystywane do łączenia kliknięć z zamknięciami.
TradedoublerGUIDPlik cookie GUID przechowuje identyfikator do obsługi przechowywania historii zdarzeń użytkownika po stronie serwera.
OPT_OUTUmożliwia użytkownikowi wyłączenie śledzenia opartego na plikach cookie lub kierowanie do przeglądarki, z której korzysta użytkownik.

Część 2 - Przetwarzanie przez Tradedoubler informacji cyfrowych o Użytkownikach

Wprowadzenie

Tradedoubler przetwarza dane cyfrowe o Użytkownikach (internautach), którzy odwiedzają strony internetowe należące do Wydawców, z którymi Tradedoubler zawarł umowę na wyświetlanie reklam („Sieć reklamowa”). Ta część Polityki prywatności zawiera informacje o tym, jakie informacje o Użytkownikach gromadzimy i przetwarzamy w imieniu naszych Reklamodawców, dlaczego gromadzimy je za pośrednictwem Wydawców i w jaki sposób są one wykorzystywane w związku z naszymi usługami dla Reklamodawców. Ponadto Polityka zawiera instrukcje dla naszych Wydawców dotyczące sposobu informowania Użytkowników o usługach Tradedoubler na ich stronach internetowych.

Podstawową zasadą integralności leżącą u podstaw przetwarzania przez Tradedoubler danych cyfrowych dotyczących Użytkowników jest anonimowość tych danych. W związku z tym przechowujemy wyłącznie unikalny, losowo wygenerowany identyfikator, który nie pozwala firmie Tradedoubler na identyfikację Użytkownika; nie współpracujemy i nie będziemy współpracować z dostawcami usług internetowych w celu identyfikacji Użytkowników. Przechowywane dane ograniczają się do informacji gromadzonych podczas wizyt Użytkownika w witrynach należących do sieci wydawców Tradedoubler, identyfikatora pliku cookie i/lub numeru IP. Identyfikator pliku cookie i/lub numer IP są automatycznie usuwane po sześciu tygodniach, chyba że nasi Reklamodawcy wymagają krótszego okresu przechowywania. Identyfikatory plików cookie i numery IP są przechowywane przez naszych partnerów hostingowych w chmurze na terenie UE. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników przez Tradedoubler i naszych Reklamodawców jest zgoda wyrażona przez naszych Wydawców na ich stronach internetowych. Celem gromadzenia danych osobowych użytkowników jest świadczenie usług marketingu afiliacyjnego na rzecz naszych Reklamodawców oraz umożliwienie im reklamowania się za pośrednictwem sieci Wydawców Tradedoubler. Tradedoubler nie gromadzi żadnych danych osobowych do celów własnych ani innych, takich jak profilowanie, retargeting itp.

Opt-out

Każdy Użytkownik może zabronić zapisywania plików cookie z dowolnej witryny internetowej na swoim komputerze, zmieniając ustawienia przeglądarki. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i sposobu ich wyłączania, należy zapoznać się z sekcją pomocy/ustawień w swojej przeglądarce.

Zobowiązania wydawcy

Jeśli jesteś wydawcą, pamiętaj, że jesteś zobowiązany do informowania odwiedzających Twoją witrynę o podmiotach zewnętrznych, które wyświetlają reklamy w Twojej witrynie za pomocą plików cookie i/lub numerów IP. Wydawca jest zobowiązany do poinformowania odwiedzających jego witrynę o przetwarzaniu danych osobowych, uzyskania ich zgody na przekazanie danych osobowych do Tradedoubler oraz hashowania danych zgodnie z instrukcjami Tradedoubler przed wysłaniem ich do Tradedoubler. Zgoda musi być zgodna z RODO i z Prawem telekomunikacyjnym. Jako strona umowy wydawcy z firmą Tradedoubler użytkownik zgadza się przekazywać jasne i jednoznaczne informacje na ten temat.

Aby zachować zgodność z przepisami regulującymi przetwarzanie danych osobowych na mocy RODO i Prawa telekomunikacyjnego, należy:

  • Przed użyciem jakichkolwiek plików cookie, z wyjątkiem niezbędnych plików cookie, uzyskać niezbędną zgodę użytkowników.
  • Dostarczać dokładne i konkretne informacje na temat danych śledzonych przez każdy plik cookie i jego celu w zrozumiałym języku, jeszcze przed otrzymaniem zgody.
  • Dokumentować i przechowywać zgody otrzymane od użytkowników.
  • Umożliwić użytkownikom dostęp do usługi, nawet jeśli odmówią zgody na korzystanie z niektórych plików cookie.
  • Ułatwić użytkownikom potencjalne wycofanie zgód, w sposób adekwatny do ich udzielenia.

W celu uniknięcia wątpliwości należy pamiętać, że powyższy wymóg dotyczący informacji i uzyskania zgody odwiedzających, nie ogranicza żadnych obowiązków użytkownika zgodnie z obowiązującym prawem. Jako wydawca jesteś odpowiedzialny za dostarczanie odpowiednich i dokładnych informacji wymaganych przez prawo, w tym obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Część 3 – Dane kontaktowe

Dane kontaktowe dla zapytań w sprawie przetwarzania danych osobowych:

  • W przypadku ogólnych pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności lub przetwarzania danych osobowych przez Tradedoubler prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na następujący adres: privacy@tradedoubler.com.
  • W przypadku: (i) żądania, aby firma Tradedoubler nie przetwarzała danych osobowych użytkownika do celów marketingu bezpośredniego; (ii) żądania, aby firma Tradedoubler sprostowała określone dane osobowe, przechowywane na temat użytkownika lub;  (iii) żądania dostępu podmiotowego (iv) usunięcia danych osobowych użytkownika, należy wysłać wiadomość e-mail na następujący adres: privacy@tradedoubler.com.

Aby firma Tradedoubler mogła przetworzyć wniosek lub zapytanie użytkownika, w wiadomości e-mail należy podać odpowiednie dane, w tym kraj rejestracji (w sieci Tradedoubler).

Użytkownik ma również prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych osobowych, jeśli uważa, że Tradedoubler nie przestrzega jego praw do prywatności danych.