Ondernemingsbestuur

Tradedoubler is een Zweedse naamloze vennootschap met een geregistreerd kantoor in Stockholm. Het aandeel van Tradedoubler staat sinds 2005 genoteerd op de NASDAQ Stockholm. Het bestuur van Tradedoubler is verdeeld over de volgende partijen:

Aandeelhouders
Raad van bestuur
CEO en Group management
Artikelen van de statuten
Zweedse Corporate Governance Code

De raad van bestuur heeft ervoor gekozen de taken van het auditcomité volgens de code en de Zweedse vennootschapswet gezamenlijk uit te voeren, maar die ook door de raad als geheel kunnen worden uitgevoerd. In alle andere opzichten heeft Tradedoubler de Code in 2017 zonder afwijkingen toegepast. De jaarlijkse algemene vergadering is het hoogste besluitvormingsorgaan van Tradedoubler waarin de aandeelhouders hun recht uitoefenen om over de zaken van de vennootschap te beslissen en waar elk aandeel één stem heeft. Aandeelhouders worden via de website van Tradedoubler geïnformeerd over hun recht om een punt op de jaarlijkse algemene vergadering te laten behandelen. Voor meer informatie, zie het hoofdstuk Corporate governance in het jaarverslag.

Raad van bestuur

De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de organisatie van Tradedoubler en het beheer van de activiteiten. De Raad van Bestuur ontwikkelt richtlijnen en instructies voor de activiteiten, die door de President en CEO worden beheerd. De President en CEO zorgen er op hun beurt voor dat de Raad van Bestuur regelmatig wordt geïnformeerd over gebeurtenissen die van belang zijn voor de moedermaatschappij, waaronder de ontwikkeling van de activiteiten, de resultaten, de financiële positie en de liquiditeit van de Groep.

Volgens de Artikelen van de statuten, bestaat de raad van bestuur uit niet minder dan vijf en niet meer dan negen bestuurders. Bestuurders hebben zitting vanaf de sluiting van de jaarlijkse algemene vergadering waarin zij zijn verkozen tot de sluiting van de volgende jaarlijkse algemene vergadering.

Pascal Chevalier

Pascal Chevalier, geboren in 1967

Lid en voorzitter van de Raad van Bestuur sinds 2015.

Onafhankelijk ten opzichte van het bedrijf en het uitvoerend management. Afhankelijk ten opzichte van de grote aandeelhouders van het bedrijf.

Opleiding: MBA van IAE Parijs, afgestudeerd als IT-ingenieur aan EPITDA.

Overige opdrachten: Medeoprichter en CEO van Reworld Media S.A., bestuurslid en CEO van Sporever, bestuurslid van 50 Partners, Nextedia, Planet.fr, Leadmedia Group en Mobile Network Group.

Eerdere opdrachten: Pascal was voorzitter van de raad van bestuur van Netbooster (Alternext Parijs ALNBT), bestuurder van Prosodie in Londen (nu Cap Gemini), voorzitter van de raad van bestuur van CPI Venture.

Aandeelhouderschap: 0 aandelen

Gautier Normand

Gautier Normand, geboren in 1978

Lid van de Raad van Bestuur sinds 2015.

Onafhankelijk ten opzichte van het bedrijf en het uitvoerend management. Afhankelijk ten opzichte van de belangrijkste aandeelhouders van het bedrijf.

Opleiding: Business school in Parijs.

Overige opdrachten: Medeoprichter en COO van Reworld Media S.A., bestuurslid en plaatsvervangend CEO van Sporever.

Eerdere opdrachten: CEO van La Tribune, Head of Projects bij NextRadio TV. Development Director bij Axel Springer France en Media Sector Director bij Deloitte.

Aandeelhouderschap: 0 aandelen

Jérémy Parola

Jérémy Parola, geboren in 1987

Lid van de Raad van Bestuur sinds 2016.

Onafhankelijk ten opzichte van het bedrijf en het uitvoerend management. Afhankelijk ten opzichte van de belangrijkste aandeelhouders van het bedrijf.

Opleiding: Bachelor in Marketing aan de EDHEC Business School en Master in Communicatie, Marketing en Media Management aan de Celsa/La Sorbonne.

Overige opdrachten: Web marketing directeur bij Reworld Media S.A.

Eerdere opdrachten: Business Development Manager bij La Tribune (financiële krant).

Aandeelhouderschap: 0 aandelen

Erik Siekmann

Erik Siekmann, geboren in 1971

Lid van de Raad van Bestuur sinds 2016.

Onafhankelijk ten opzichte van het bedrijf, het uitvoerend management en de belangrijkste aandeelhouders van de onderneming.

Opleiding: Studie economie aan de Technische Universiteit Berlijn (TU Berlin).

Overige opdrachten: Oprichter en CEO van Digital Forward GmbH en oprichter en CEO van Daytona Ventures GmbH alsmede medeoprichter en CEO van ESP – eSales Performance Marketing GmbH.

Eerdere opdrachten: CEO Blume 2000 new media AG en CEO en medeoprichter van Valentins GmbH.

Aandeelhouderschap: 0 aandelen

Xavier Penat

Xavier Pénat, geboren in 1976

Lid van de Raad van Bestuur sinds 2023.

Onafhankelijk ten opzichte van de vennootschap, het uitvoerend management en de belangrijkste aandeelhouders van de vennootschap.

Opleiding: Afgestudeerd aan de ESC Toulouse Business School in Frankrijk met een specialisatie in B2B-marketing, en 20 jaar ervaring in het ontwikkelen, investeren en werken voor digitale bedrijven die gespecialiseerd zijn in digitale marketing en reclame.

Overige opdrachten: Vicious Media, oprichter en partner van Templo Ventures in Rio de Janeiro, oprichter en accelereren van Braziliaanse startups, en oprichter en partner van Reddoor Agency in São Paulo

Eerdere opdrachten: CEO, oprichter en partner van Jussi, een technologie- en digitale marketingbureau overgenomen van Ogilvy Group, WPP

Aandeelhouderschap: 0 aandelen

Company management

De voorzitter en CEO leidt het dagelijks bestuur van de onderneming overeenkomstig de richtlijnen en richtsnoeren van de raad van bestuur en wordt bijgestaan door de groepsleiding die momenteel uit vier personen bestaat. Group management (company management) bestaat uit de CEO (Chief Executive Officer), de CFO (Chief Financial Officer), de CPO (Chief Product Officer) en de CTO (Chief Technology Officer).

Matthias Stadelmeyer

CEO sinds april 2014

Opleiding: Studeerde Industrieel Management en Engineering aan de hogeschool in München.

Eerdere opdrachten: Matthias heeft verschillende leidinggevende functies gehad binnen Tradedoubler, waaronder Sales Director en Head of TD Technology in Duitsland, Regional Director voor markteenheid DACH en Vice President Sales. Matthias begon zijn carrière als Teamleider Online Marketing bij CANCOM IT Systeme AG, München.

Gevesigtigd: München
Aantal aandelen: 100 000

Viktor Wågström

CFO sinds oktober 2016

Opleiding: Diploma Financiën, Universiteit van Stockholm.

Eerdere opdrachten: Viktor begon in maart 2015 bij Tradedoubler als Head of Group Accounting, werd in mei 2016 benoemd tot Interim CFO en nam de functie definitief op zich in oktober 2016. Daarvoor werkte Viktor voor Cision, een internationaal PR-softwarebedrijf en bekleedde hij een aantal functies, waaronder Group Treasurer en Business Controller.

Gevesigtigd: Stockholm
Aantal aandelen: 20 000

Victoria Normark

Victoria Normark

CTO sinds januari 2023

Opleiding: Master of Science in Technische Natuurkunde aan het Koninklijk Instituut voor Technologie in Stockholm.

Eerdere opdrachten: Victoria kwam in januari 2023 bij Tradedoubler in dienst als CTO. Daarvoor was Victoria CTO van Privitar, een bedrijf dat werkt met softwareoplossingen voor privacy. Victoria begon haar carrière in 2000 als Java-ontwikkelaar en heeft sindsdien verschillende functies als manager vervuld. Wij waarderen de samenwerking met Tradedoubler vooral vanwege de geweldige service, die niet alleen bestaat uit de voortdurende ondersteuning, maar ook uit het vinden van nieuwe manieren om nieuwe klanten te bereiken. Uitstekende inhoudelijke en technische ondersteuning, gecombineerd met een familiaire sfeer, stelt ons in staat om zelfs de meest veeleisende projectdoelen te halen. Tradedoubler is de vertrouwde partner die ons al jaren helpt ons bedrijf te laten groeien.

Gevesigtigd: Stockholm
Aantal aandelen: 0 

François Pacot

CPO sinds januari 2023

Opleiding: Studeerde Engineering bij Telecom Bretagne in Frankrijk en Marketing bij UCI in Californië.

Eerdere opdrachten: François kwam in december 2016 bij Tradedoubler toen de groep R-Advertising overnam, een e-mailmarketingbedrijf waarin hij de functie van CEO bekleedde. Daarvoor richtte François RoyalCactus op, een toonaangevend social & mobile gaming bedrijf.

Gevesigtigd: Aix-en-Provence
Aantal aandelen: 0 

Benoemingscomité

Het Benoemingscomité heeft als voornaamste taak kandidaten voor te dragen voor de verkiezing van de Raad van Bestuur, met inbegrip van de voorzitter. Zij hebben ook de taak om de bezoldigingen van de leden van de Raad en de comités van de Raad om te bereiden.

Vóór een jaarlijkse Algemene Vergadering waar accountants worden verkozen, bereidt het Benoemingscomité ook kandidaten voor de verkiezing van accountants en beslissingen over vergoedingen aan accountants voor.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Phone: +46 8 405 08 00, E-mail: ir@tradedoubler.com

Benoemingscomité 2023/2024
Gautier Normand (voorzitter), vertegenwoordiger van Reworld Media S.A.,
Pascal Chevalier, voorzitter van de Raad van Bestuur,
Yi shi en Per Ekstrand.

Accountants

Ernst & Young is tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van 2017 door Tradedoubler benoemd tot accountant voor een periode van één jaar. Verantwoordelijk accountant, Erik Sandström.

Renumeratie van de accountants:
De vergoedingen aan de accountants staan vermeld in note 7 bij de geconsolideerde jaarrekening in het jaarverslag 2017.

Artikelen van de statuten

De naam van het bedrijf is TradeDoubler Aktiebolag. Het bedrijf is een naamloze vennootschap.

Het geregistreerd kantoor van het bedrijf bevindt zich in het gemeente van Stockholm.

Het bedrijf houdt zich bezig met het adviseren, ontwikkelen, implementeren en verkopen van producten, diensten en software op het gebied van internet, extranet, e-commerce, management, marketing en bedrijfsactiviteiten, alsmede activiteiten die daarmee verenigbaar zijn.

Het aandelen kapitaal bedraagt ten minste SEK 9.000.000 en ten hoogste SEK 36.000.000.

Het aantal aandelen van het bedrijf zal niet minder dan 22.500.000 en niet meer dan 90.000.000 bedragen.

Er kunnen aandelen worden uitgegeven in twee categorieën, namelijk gewone aandelen en aandelen van categorie C. Gewone aandelen kunnen worden uitgegeven tot een maximumbedrag van 90.000.000 en aandelen van klasse C tot een maximumbedrag van 90.000.000.

Aandelen van klasse C geven geen recht op dividend. Bij vereffening van de vennootschap geven de aandelen van klasse C een gelijkwaardig recht op de activa van de vennootschap als de andere aandelenklassen, echter niet tot een hoger bedrag dan de quotumwaarde van het aandeel, op jaarbasis per uitkeringsdag, met een rentevoet van de STIBOR 30 dagen met één procentpunt extra berekend vanaf de datum van betaling van de inschrijvingsprijs. De STIBOR 30 dagen wordt vastgesteld op de eerste werkdag van elke kalendermaand.

Indien het bedrijf besluit tot uitgifte van nieuwe gewone en klasse C-aandelen, tegen andere betaling dan inbreng in natura, heeft elke houder van gewone en klasse C-aandelen een voorkeursrecht om in te schrijven op nieuwe aandelen van dezelfde klasse naar evenredigheid van het aantal oude aandelen dat door die houder wordt gehouden (primaire voorkeursrechten). Aandelen waarop niet met primaire voorkeurrechten wordt ingeschreven, worden ter inschrijving aangeboden aan alle aandeelhouders van de Vennootschap (subsidiaire voorkeurrechten). Indien het aantal aldus aangeboden aandelen kleiner is dan het aantal waarop met subsidiair voorkeurrecht is ingeschreven, worden de aandelen onder de inschrijvers verdeeld in verhouding tot het aantal reeds gehouden aandelen of, voor zover zulks niet mogelijk is, door het lot.

Indien het bedrijf besluit tot een uitgifte van nieuwe aandelen die uitsluitend uit gewone aandelen of aandelen C bestaat, tegen een andere betaling dan inbreng in natura, hebben alle aandeelhouders, ongeacht welke soort aandelen zij bezitten, een voorkeursrecht om op nieuwe aandelen in te schrijven in verhouding tot het aantal eerder gehouden aandelen.

De bepalingen betreffende het voorkeurrecht zijn mutatis mutandis van toepassing op nieuwe uitgiften van warrants en converteerbare schuld, en doen geen afbreuk aan de mogelijkheid om te besluiten over een uitgifte waarbij afstand wordt gedaan van het voorkeurrecht van aandeelhouders.

Indien het aandelenkapitaal wordt verhoogd door middel van een bonusuitgifte, worden nieuwe aandelen uitgegeven in verhouding tot het aantal aandelen van dezelfde klasse dat reeds wordt gehouden. In dat geval geven oude aandelen van een bepaalde klasse recht op nieuwe aandelen van dezelfde klasse. Na de vereiste wijziging van de statuten doet deze bepaling geen afbreuk aan de mogelijkheid om aandelen van een nieuwe categorie uit te geven door middel van een bonusuitgifte.

Vermindering van het maatschappelijk kapitaal, echter niet beneden het minimum aandelenkapitaal, kan op verzoek van houders van aandelen C en zoals besloten door de raad van bestuur of de algemene vergadering van de vennootschap, geschieden door terugbetaling van aandelen C. Een verzoek van een aandeelhouder moet schriftelijk worden ingediend bij de raad van bestuur van de vennootschap en de raad van bestuur neemt onverwijld maatregelen. Wanneer een besluit tot vermindering is genomen, wordt een bedrag dat overeenkomt met het bedrag van de vermindering overgeboekt naar de eigen reserves van de vennootschap, indien de vereiste middelen beschikbaar zijn.

De terugbetaling per aandeel van klasse C komt overeen met de quotumwaarde van het aandeel op jaarbasis per dag met een rentevoet van 30 dagen STIBOR met één procentpunt extra, berekend vanaf de dag van betaling van de inschrijvingsprijs. De STIBOR 30 dagen wordt aanvankelijk vastgesteld op de dag van betaling van de inschrijvingsprijs.

Na kennisgeving van het terugbetalingsbesluit ontvangen de houders die om terugbetaling hebben verzocht, onverwijld de betaling van het aandeel of, indien toestemming van het Zweedse registratiebureau voor vennootschappen of een rechtbank vereist is, na kennisgeving van de registratie van het definitieve besluit.

Door de vennootschap gehouden aandelen C kunnen bij besluit van de raad van bestuur worden geherclassificeerd in gewone aandelen, mits de aandelen C door de vennootschap worden gehouden. Onmiddellijk daarna zal de Raad van Bestuur de herclassificatie ter registratie aanmelden bij het Zweedse registratiebureau voor vennootschappen (Sw. Bolagsverket). De herclassificatie is uitgevoerd wanneer zij is geregistreerd en de herclassificatie is genoteerd in het Zweedse Centrale Effectendepot.

De raad van bestuur bestaat uit niet minder dan vier (4) en niet meer dan negen (9) leden.

Het bedrijf heeft een of twee accountants, met of zonder plaatsvervangende accountants. Ook een geregistreerd accountantskantoor kan als accountant worden gekozen.

De oproeping tot de vergaderingen van aandeelhouders geschiedt door aankondiging in de Staatscourant en op de website van het bedrijf. Van de oproeping wordt mededeling gedaan in Dagens Industry.

Een aandeelhouder die een aandeelhoudersvergadering wil bijwonen, moet het uiterlijk vermelden op de in de convocatie vermelde dag. Deze dag mag niet vallen op een zondag, een andere feestdag, een zaterdag, midzomeravond, kerstavond of oudejaarsavond, noch eerder vallen dan vijf weekdagen voor de vergadering.

Aandeelhouders mogen assistenten meenemen naar de algemene vergadering maar alleen als de aandeelhouder het bedrijf in kennis stelt van het aantal assistenten, zoals hierboven uiteengezet.

De jaarvergaderingen worden jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar gehouden.

De voorzitter van de raad van bestuur, of een door de raad van bestuur aangewezen persoon, opent de aandeelhoudersvergadering en leidt de werkzaamheden totdat de algemene vergadering een voorzitter heeft gekozen.

Het boekjaar van het bedrijf is het kalenderjaar.

De aandelen van het bedrijf worden ingeschreven in een register van de registratiedag overeenkomstig de wet (1998:1479) op de registratie van financiële instrumenten.

De raad van bestuur kan volmachten verzamelen overeenkomstig de procedure beschreven in hoofdstuk 7, sectie 4, tweede alinea van de Zweedse vennootschapswet (2005:551).

De raad van bestuur kan vóór een aandeelhoudersvergadering besluiten dat de aandeelhouders het recht hebben om vóór de aandeelhoudersvergadering per post te stemmen.