Ogólne warunki realizacji programu Affiliate Marketing Network firmy Tradedoubler

1. Zakres i definicje

1.1 Niniejsze warunki stanowią integralną część Umowy dotyczącej Usług świadczonych przez Tradedoubler na rzecz Klienta i wchodzą w życie z chwilą podpisania Zamówienia na usługi. W niniejszym dokumencie stosowane są następujące definicje:

Program AFFILIATE MARKETING NETWORK Program partnerstwa w zakresie usług marketingowych i sprzedażowych ustanowiony przez Tradedoubler na rzecz Klienta.
Umowa Zamówienie na usługi, niniejsze warunki i załączniki.
Klient Podmiot, który zrealizował Zamówienie na usługi.
Treści Klienta Wszelkie dokumenty należące do Klienta lub dostarczone przez Klienta firmie Tradedoubler w związku ze świadczeniem Usług, np. logotypy i materiały marketingowe.
Osoba Kontaktowa Osoba wskazana w Zamówieniu na usługi zatrudniona i upoważniona przez Klienta do działania w jego imieniu w odniesieniu do Usług, w tym do zatwierdzania lub odrzucania wniosków o nadanie statusu Wydawcy w ramach Programu AFFILIATE MARKETING NETWORK oraz do rozwiązania współpracy z Wydawcą.
Dane Klienta Dane dotyczące Klienta, jego pracowników i klientów przekazywane firmie Tradedoubler w związku ze świadczeniem Usług.
Dokumentacja Tradedoubler Wszelkie dane lub dokumenty przekazane Klientowi przez Tradedoubler w związku ze świadczeniem Usług.
Strona(-y) Klient i Tradedoubler, łącznie lub oddzielnie.
Wydawca Operator strony internetowej upoważniony do udziału w Programie AFFILIATE MARKETING NETWORK Klienta.
Zamówienie na usługi Zamówienie na usługi określające najważniejsze warunki handlowe dotyczące usług świadczonych przez Tradedoubler na rzecz Klienta, do którego dołączono niniejsze warunki.
Usługi Usługi świadczone przez Tradedoubler na rzecz Klienta zgodnie z warunkami Umowy.
Monitorowanie Opracowana przez Tradedoubler technologia wykorzystywana w celu monitorowania przebiegu Transakcji w ramach Programu AFFILIATE MARKETING NETWORK.
Transakcja Transakcja Działanie Wydawcy i Tradedoubler uprawniające ich do otrzymania prowizji zgodnie z postanowieniami Zamówienia na usługi.

2. OSOBA KONTAKTOWA

2.1 Klient wyznacza co najmniej jedną Osobę Kontaktową do obsługi Zamówienia na usługi. Klient zapewnia, aby jedna Osoba Kontaktowa była dostępna w normalnych godzinach pracy. O każdej zmianie Osoby Kontaktowej należy niezwłocznie powiadomić firmę Tradedoubler.

3. WYDAWCY

3.1 Tradedoubler zobowiązuje się wypłacać Wydawcom wynagrodzenie w imieniu Klienta zgodnie z którymkolwiek z modeli zawartych w Załączniku „Modele płatności Wydawcy” oraz według obowiązujących w danym czasie stawek.

3.2 Klientowi przysługuje prawo do zmiany stawek lub warunków płatności realizowanych na rzecz Wydawców w dowolnym momencie za pisemnym powiadomieniem Tradedoubler z wyprzedzeniem trzech (3) dni roboczych.

3.3 Osoba Kontaktowa sprawdza wnioski o nadanie statusu Wydawcy w ramach Programu AFFILIATE MARKETING NETWORK składane za pośrednictwem strony internetowej Tradedoubler co najmniej dwa razy w tygodniu. Wniosek o nadanie statusu Wydawcy powinien być rozpatrzony w terminie czterech (4) dni od czasu złożenia – w przeciwnym razie zostanie uznany za przyjęty. W przypadku odrzucenia wniosku Klient przekazuje firmie Tradedoubler na jej żądanie krótkie wyjaśnienie przyczyn takiego odrzucenia. Jeżeli Strony uzgodniły, że firma Tradedoubler powinna dokonać przeglądu wniosków w imieniu Klienta, powinny ustalić na piśmie wysokość wynagrodzenia przysługującego z tytułu powyższej usługi polegającej na sprawdzeniu, czy wnioskodawca spełnia kryteria uznania za Wydawcę.

3.4 Tradedoubler zobowiązuje się do udostępnienia na swojej stronie internetowej informacji na temat Programu AFFILIATE MARKETING NETWORK, w tym o warunkach wypłaty wynagrodzenia na rzecz Wydawców, zasadach przyznawania prowizji oraz innych kluczowych warunkach, oraz linków niezbędnych do korzystania z Programu AFFILIATE MARKETING NETWORK na stronie Tradedoubler, aby umożliwić Wydawcom zapoznanie się z treścią i przystąpienie do Programu AFFILIATE MARKETING NETWORK.

3.5 Klient zgadza się, że Tradedoubler może zawierać – w swoim własnym imieniu – umowy o przystąpienie do Programu AFFILIATE MARKETING NETWORK z osobami fizycznymi i prawnymi. Ponadto Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że firma Tradedoubler może – według własnego uznania – odrzucić wniosek o nadanie statusu Wydawcy lub usunięcie Wydawcy z Programu AFFILIATE MARKETING NETWORK.

3.6 Klient w każdej chwili może zażądać od firmy Tradedoubler zakończenia współpracy z Wydawcą ze skutkiem natychmiastowym. Klient zgłasza takie żądanie Osobie Kontaktowej za pośrednictwem systemu Tradedoubler. Klient przekazuje firmie Tradedoubler na jej żądanie krótkie wyjaśnienie przyczyn zakończenia współpracy.

4. ZOBOWIĄZANIA KLIENTA

4.1 Klient zobowiązuje się dostarczyć firmie Tradedoubler informacje oraz zapewnić wsparcie i współpracę w uzasadnionym zakresie umożliwiającym jej wypełnienie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

4.2 Klient zobowiązuje się – zgodnie z instrukcjami i przy wsparciu Tradedoubler – realizować usługi z zakresu Monitorowania na stronach internetowych Klienta objętych niniejszą Umową, w tym na wszystkich mobilnych wersjach tych stron oraz w wersji dostępnej za pośrednictwem aplikacji mobilnych. Ponadto Klient potwierdza, że prawidłowe wykonanie usługi Monitorowania jest niezbędnym warunkiem dostarczenia Usług.

4.3 Jeżeli Program AFFILIATE MARKETING NETWORK nie zostanie wdrożony w terminie do Dnia Rozpoczęcia (jak określono w Zamówieniu na usługi), a opóźnienie powstało z przyczyn niezależnych od Tradedoubler, wszystkie uzgodnione opłaty (w tym miesięczna Prowizja firmy Tradedoubler w minimalnej wysokości) określone w Zamówieniu na usługi będą płatne w Dniu Rozpoczęcia. Jeżeli w Zamówieniu na usługi nie ustalono wysokości uzgodnionych opłat ani miesięcznej Prowizji w minimalnej wysokości przysługującej firmie Tradedoubler, Tradedoubler zastrzega sobie prawo do naliczenia miesięcznych opłat w wysokości 500 EUR od każdego Programu AFFILIATE MARKETING NETWORK (lub – w stosownych przypadkach – ich równowartości w lokalnej walucie), począwszy od Dnia Rozpoczęcia do czasu zakończenia realizacji Programu AFFILIATE MARKETING NETWORK. Jeżeli Klient przerwie realizację Programu, firmie Tradedoubler przysługiwać będzie w ramach niniejszej Umowy w szczególności prawo do obciążenia Klienta bezpośrednimi kosztami realizacji Programu AFFILIATE MARKETING NETWORK w wysokości nieprzekraczającej 2000 EURO (wysokość tej opłaty zależy od stopnia realizacji Programu).

4.4 Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoją stronę(-y) internetową(-e) oraz produkty i usługi sprzedawane za jej pośrednictwem, a także za treść i układ Programu AFFILIATE MARKETING NETWORK oraz związane z nim czynności. Ponadto Klient zobowiązany jest zapewnić przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych.

4.5 O ile Strony nie postanowią inaczej, Klient zobowiązany jest prowadzić działania marketingowe związane z Programem AFFILIATE MARKETING NETWORK na stronie głównej swojej strony internetowej oraz umieścić na niej link do strony Tradedoubler, na której potencjalny Wydawca może złożyć odpowiedni wniosek.

4.6 Klient odpowiada za przygotowanie opisu swojego Programu AFFILIATE MARKETING NETWORK, który będzie umieszczony na stronie internetowej Tradedoubler oraz opisanie Programu AFFILIATE MARKETING NETWORK, w tym między innymi opisy poszczególnych modeli płatności realizowanych na rzecz Wydawców.

4.7 Jeżeli z przyczyn leżących po stronie Klienta dojdzie do usunięcia lub wyłączenia usługi Monitorowania skutkującego brakiem możliwości zarejestrowania Transakcji, Klient zobowiązuje się zrekompensować Wydawcom zaistniałe szkody w ramach Programu AFFILIATE MARKETING NETWORK proporcjonalnie do średnich wyników w Programie AFFILIATE MARKETING NETWORK uzyskanych przez nich w ciągu dwóch (2) tygodni poprzedzających datę zgłoszenia problemu z usługą Monitorowania. Ponadto Klient zobowiązany jest do wypłaty Prowizji Tradedoubler z tytułu rekompensat należnych Wydawcom za utratę zysków.

4.8 Tradedoubler może w dowolnym czasie usunąć dany Program AFFILIATE MARKETING NETWORK z listy dostępnych programów AFFILIATE MARKETING NETWORK ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Klient nie naprawi zgłoszonych nieprawidłowości w zakresie Monitorowania lub innych problemów utrudniających lub uniemożliwiających Wydawcom korzystanie z Programu AFFILIATE MARKETING NETWORK w ciągu siedmiu (7) dni od otrzymania pisemnego wezwania do ich usunięcia.

4.9 Jeżeli Klient zamierza wprowadzić do Programu AFFILIATE MARKETING NETWORK technologię deduplikacji, zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie firmę Tradedoubler na piśmie z trzymiesięcznym (3-miesięcznym) wyprzedzeniem, aby uniknąć zakłóceń w realizacji usługi monitorowania. Niniejszy punkt nie ma zastosowania, jeżeli Klient przed podpisaniem Zamówienia na usługi używał tej technologii i powiadomił o tym fakcie Tradedoubler na piśmie przed podpisaniem Zamówienia na usługi.

5. FAKTUROWANIE I ZALICZKI

5.1 O ile wcześniej nie ustalono warunków przedpłaty w Zamówieniu na usługi, firma Tradedoubler wystawia Klientowi faktury płatne miesięcznie z dołu w terminie trzydziestu (30) dni od daty wystawienia faktury.

5.2 Jeśli Zamówienie na usługi określa warunki przedpłaty, obowiązują następujące zasady:

  • Z chwilą wystawienia faktury przez Tradedoubler Klient przekazuje płatność z tytułu Salda Przedpłaty (jak określono w Zamówieniu na usługi) na konto przedpłaty firmy Tradedoubler. Firma Tradedoubler może, za uprzednim powiadomieniem Klienta przekazanym z odpowiednim wyprzedzeniem, zmienić wysokość kwoty stanowiącej Saldo Przedpłaty w oparciu o dotychczasowe wykorzystanie Usługi przez Klienta.
  • Firma Tradedoubler w rozsądnych odstępach czasu, w oparciu o dotychczasowe wykorzystanie Usługi przez Klienta, wystawia Klientowi faktury z tytułu uzupełnienia konta przedpłaty, jak określono poniżej.
  • W przypadku obniżenia wartości salda konta przedpłaty lub spadku tej wartości poniżej progu stanowiącego 40% Salda Przedpłaty (z uwzględnieniem stosownych zmian) Klient otrzymuje automatycznie wystawioną fakturę na kwotę wymaganą do zasilenia konta przedpłaty do poziomu Salda Przedpłaty.
  • Jeżeli saldo konta przedpłaty nie zostanie uzupełnione do poziomu Salda Przedpłaty w terminie zapłaty faktury, o której mowa powyżej, Tradedoubler może zablokować Klientowi możliwość korzystania z Usługi lub zawiesić dostęp do danych. W przypadku zablokowania możliwości korzystania z Usługi firma Tradedoubler zobowiązana jest zwrócić Klientowi pozostające do zapłaty saldo po odliczeniu wszelkich opłat należnych Tradedoubler lub Wydawcom. Zawieszenie możliwości korzystania z Usługi oznacza zawieszenie dostępu do danych. W okresie zawieszenia obowiązki rozliczeniowe wynikające z zawartych Transakcji nie ulegają zawieszeniu.
  • Jeżeli w terminie zapłaty faktury, o którym mowa powyżej, Klient korzystał z Usług w sposób powodujący wyczerpanie lub ryzyko wyczerpania niespłaconego salda konta przedpłaty, firmie Tradedoubler przysługuje prawo do tymczasowo zablokowania Klientowi dostępu do danych do czasu uzupełnienia konta przedpłaty do poziomu początkowego salda przedpłaty. Zawieszenie możliwości korzystania z Usługi oznacza zawieszenie dostępu do danych. W okresie zawieszenia obowiązki rozliczeniowe wynikające z zawartych Transakcji nie ulegają zawieszeniu.
  • Wpłat na konto przedpłaty dokonuje się najpóźniej w terminie dziesięciu (10) dni od daty wystawienia faktury.

5.3 Jeżeli Klient nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań płatniczych w przewidzianym terminie, firma Tradedoubler może naliczyć odsetki od należnych kwot w wysokości 8 punktów procentowych powyżej aktualnie obowiązującej bazowej stopy procentowej w stosunku rocznym ustalanej przez Europejski Bank Centralny. Ponadto Klient pokrywa wszystkie koszty poniesione w związku z dochodzeniem powyższych należności, w tym uzasadnione koszty obsługi prawnej, w przypadku konieczności wszczęcia postępowania windykacyjnego lub innych działań windykacyjnych. Jeżeli opóźnienie w płatności należności wyniesie więcej niż trzydzieści (30) dni, firma Tradedoubler zastrzega sobie prawo do tymczasowego anulowania Usług do czasu uiszczenia pełnej zapłaty.

5.4 Wszelkie należności uiszczane w ramach Umowy nie zawierają podatku VAT ani żadnych innych opłat celnych bądź podatkowych, które powinny zostać uregulowane (o ile i w zakresie, w jakim podlegają zapłacie) przez Klienta.

6. PONOWNA KLASYFIKACJA TRANSAKCJI

6.1 W okresie podanym w Zamówieniu na usługi (okres zatwierdzenia Transakcji), liczonym od daty utworzenia Transakcji Klient za pośrednictwem internetowego interfejsu Tradedoubler lub poprzez przesłanie firmie Tradedoubler informacji w formie uzgodnionej między Stronami może ponownie zaklasyfikować Transakcję z określonych, wcześniej ustalonych przyczyn.

6.2 W ciągu pięciu (5) dni od daty otrzymania uprawnionego żądania o przekazanie informacji dotyczących unieważnionej Transakcji, złożonego przez Wydawcę za pośrednictwem Tradedoubler, Klient udziela Wydawcy wyjaśnień w sprawie takiej ponownej klasyfikacji/unieważnienia oraz potwierdza taką ponowną klasyfikację lub ponownie klasyfikuje daną Transakcję jako ważną.

6.3 Jeżeli dana Transakcja nie zostanie przeklasyfikowana w terminie przewidzianym w Zamówieniu na usługi lub jeżeli zapytanie nie zostanie rozpatrzone w sposób opisany powyżej, przedmiotowa Transakcja zostanie automatycznie uznana za ważną, a Klient będzie zobowiązany do uiszczenia należnej Prowizji Wydawcy oraz Opłaty Transakcyjnej na rzecz firmy Tradedoubler.

6.4 Firma Tradedoubler oferuje usługę zautomatyzowanego przetwarzania transakcji w sposób uniemożliwiający ich śledzenie, przy użyciu której Wydawcy mogą generować zapytania dotyczące transakcji niemonitorowanych. Po utworzeniu zapytania dotyczącego Transakcji firma Tradedoubler przeprowadza szereg kontroli jakościowych przed przesłaniem takiego zapytania Klientowi. Jeżeli zapytanie dotyczące Transakcji niemonitorowanych nie zostanie ponownie zaklasyfikowane jako nieważne w terminie sześćdziesięciu (60) dni od daty otrzymania zapytania przez Klienta, przedmiotowa Transakcja zostanie uznana za ważną, a Klient będzie zobowiązany do uiszczenia na rzecz firmy Tradedoubler Opłaty Transakcyjnej oraz należnej Prowizji Wydawcy.

6.5 Uiszczane przez Klienta Opłaty Transakcyjne i Prowizje Wydawcy nie podlegają zwrotowi.

7. ZMIANA ZAKRESU USŁUG

7.1 Tradedoubler przysługuje prawo do modyfikowania, zmiany lub zakończenia świadczenia danej Usługi lub jakiejkolwiek jej części. O każdej takiej zmianie należy powiadomić Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Osoby Kontaktowej. W przypadku istotnych zmian Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę bez uprzedniego powiadomienia w terminie czternastu (14) dni od otrzymania takiej wiadomości e-mail.

8. ZAKAZ KONKURENCJI I POZYSKIWANIA PRACOWNIKÓW

8.1 O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, w okresie obowiązywania Umowy, a także przez okres trzech (3) miesięcy po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu żadna ze Stron nie może podejmować działań zmierzających – pośrednio lub bezpośrednio – do pozyskania osób będących w danym czasie (ani w ciągu ostatnich trzech (3) miesięcy) pracownikami lub doradcami drugiej Strony wykonującymi zadania w ramach niniejszej Umowy. Niniejszy punkt nie nakłada na żadną ze Stron zakazu zatrudniania pracowników lub doradców drugiej Strony, którzy z własnej inicjatywy (bez zachęty lub nakłaniania) ubiegają się o pracę w odpowiedzi na standardowe ogłoszenie o pracę lub inne działania rekrutacyjne. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego punktu przez jedną ze Stron Strona naruszająca zobowiązana jest zapłacić drugiej Stronie kwotę stanowiącą równowartość dwunastomiesięcznego (12-miesięcznego) wynagrodzenia brutto przypadającą na danego pracownika od czasu zatrudnienia przez Stronę naruszającą. Strony zgadzają się, że powyższe postanowienia stanowią wystarczające zadośćuczynienie z tytułu strat poniesionych w związku z naruszeniem postanowień niniejszego punktu.

8.2 W okresie obowiązywania Umowy, a także przez okres sześciu (6) miesięcy po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu Klient nie może zawierać żadnych porozumień – chyba że za pośrednictwem Tradedoubler – dotyczących reklam online lub innych transakcji handlowych z Wydawcą, który przystąpił do Programu AFFILIATE MARKETING NETWORK za pośrednictwem sieci Tradedoubler.

9. PRZEDTERMINOWE ROZWIĄZANIE

9.1 Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę w drodze pisemnego powiadomienia drugiej Strony, jeżeli druga Strona jest niezdolna do spłaty należności w terminie ich wymagalności, podjęto działania zmierzające do wyznaczenia zarządcy komisarycznego, syndyka masy upadłościowej, likwidatora lub innego urzędnika uprawnionego do podobnych czynności, podjęto inne działania zmierzające do wyznaczenia takiego urzędnika lub likwidacji Strony (w celach innych niż postępowanie naprawcze lub reorganizacyjne dla wypłacalnych przedsiębiorców) lub w razie zaistnienia podobnych okoliczności w odniesieniu do drugiej Strony. Wypowiedzenie Umowy na mocy postanowień niniejszego punktu nie uprawnia żadnej ze Stron do dochodzenia odszkodowania lub innej formy rekompensaty.

9.2 W przypadku istotnego naruszenia Umowy przez jedną ze Stron, po bezskutecznym upływie trzydziestodniowego (30-dniowego) terminu przewidzianego na usunięcie takiego naruszenia, druga Strona może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym. Klient nie może wypowiedzieć Umowy w odniesieniu do Stron Tradedoubler innych niż te, które dopuściły się istotnego naruszenia postanowień Umowy.

9.3 Z chwilą rozwiązania Umowy lub na pisemne żądanie Tradedoubler Klient zobowiązuje się zwrócić oryginał oraz wszystkie pełne lub częściowe kopie oprogramowania i innych materiałów (w tym między innymi Informacji Poufnych) dostarczone przez firmę Tradedoubler w ramach niniejszej Umowy.

9.4 W przypadku wypowiedzenia Umowy przez jedną lub więcej Stron Tradedoubler Umowę uznaje się za rozwiązaną jedynie w odniesieniu do wypowiadającej Strony Tradedoubler (dotyczy wyłącznie międzynarodowych Programów AFFILIATE MARKETING NETWORK).

10. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I INFORMACJE POUFNE

10.1 Z zastrzeżeniem postanowień pkt 10.3 Klient zgadza się, że Tradedoubler jest właścicielem/licencjobiorcą wszelkich praw autorskich, praw do znaków towarowych, know how i wszelkich innych uprawnień przysługujących w ramach Usług i dowolnego oprogramowania, Dokumentacji Tradedoubler lub materiałów dostarczonych w związku ze świadczeniem Usług (z uwzględnieniem zmian lub uzupełnień dokonanych przez Tradedoubler lub Klienta), jak również usług z zakresu Monitorowania oraz informacji na temat Wydawców zgromadzonych przez Tradedoubler, a także wszelkich informacji uzyskanych w związku ze świadczeniem Usług, takich jak dane generowane przez osoby odwiedzające strony internetowe należące do sieci Tradedoubler oraz dotyczące innej aktywności tych osób na takich stronach.

10.2 Klient nie może modyfikować, dostosowywać, leasingować, odsprzedawać, udzielać sublicencji ani w inny sposób rozpowszechniać Usług czy innego oprogramowania, Dokumentacji Tradedoubler ani materiałów przekazanych w związku z realizacją Usług. Klient nie będzie dokonywać inżynierii wstecznej Usług ani związanego z nimi oprogramowania, dekompilować, dezasemblować ani podejmować innych działań zmierzających do uzyskania kodu źródłowego, struktury, sekwencji czy organizacji takiego oprogramowania.

10.3 Tradedoubler przyjmuje do wiadomości, że Klient jest właścicielem bądź licencjobiorcą wszelkich Praw własności intelektualnej do Treści Klienta i Danych Klienta. Tradedoubler zachowuje jednak prawo do korzystania z Treści Klienta lub Danych Klienta w następujących celach: świadczenie Usług (w tym, aby uzyskać wystarczającą pewność w trakcie audytu należnych Opłat), działalność badawcza, rozwój technologiczny, analizy, działania promocyjne itp.

10.4 W ramach prowadzonych przez siebie działań marketingowych firma Tradedoubler może powoływać się na Klienta (w tym na jego markę i logotyp).

10.5 Każda ze Stron zobowiązuje się zachować w tajemnicy Informacje Poufne drugiej Strony. Żadna ze Stron nie może udostępniać drugiej Stronie jakichkolwiek Informacji Poufnych ani – bez jej pisemnej zgody – używać, ujawniać, kopiować ani modyfikować tych Informacji Poufnych w celach innych niż wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. Strony podejmują wszelkie niezbędne starania, aby uniemożliwić nieuprawniony dostęp bądź wykorzystanie Informacji Poufnych przez pracowników bądź osoby trzecie. „Informacje Poufne” oznaczają – w odniesieniu do każdej ze Stron – wszelkie informacje (przekazane w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej) będące w posiadaniu lub dotyczące danej Strony, jej spraw lub działalności gospodarczej, które nie są publicznie dostępne oraz (i) zostały oznaczone jako poufne lub zastrzeżone przez którąkolwiek ze Stron, (ii) co do których jedna ze Stron wyraźnie poinformowała drugą Stronę, ustnie lub na piśmie, o ich poufnym charakterze, lub (iii) co do których można racjonalnie dorozumiewać, że są one poufne ze względu na ich charakter lub rodzaj.

11. PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH

11.1 Zawierając Umowę, Klient potwierdza, że Dane Klienta mogą być przetwarzane przez firmę Tradedoubler oraz jej podwykonawców i przedstawicieli w związku ze świadczeniem, obsługą i utrzymaniem Usług (w tym transferem Danych Klienta z kraju EOG do państwa trzeciego). Klient potwierdza, że do jego obowiązków należy informowanie pracowników i klientów o tym, że ich dane są przetwarzane oraz zapewnienie, aby pracownicy i klienci wyrazili zgodę na takie przetwarzanie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

11.2 Klient zobowiązuje się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów o ochronie danych i prywatności, w tym dotyczących plików cookie.

11.3 Wszelkie dane wymienione przez Strony w ramach niniejszej Umowy mogą być wykorzystane wyłącznie w celach dozwolonych przez Umowę. Firma Tradedoubler będzie wykorzystywać, przetwarzać i przechowywać wszystkie Dane Klienta otrzymane w ramach niniejszej Umowy zgodnie z jej postanowieniami oraz dowolnymi instrukcjami Klienta wydawanymi stosownie do potrzeb. Ponadto Tradedoubler będzie podejmować odpowiednie środki, aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych danych. Klient potwierdza, że firma Tradedoubler występuje w charakterze podmiotu przetwarzającego Dane Klienta.

11.4 Umowa dotycząca przetwarzania danych stanowiąca Załącznik 2 do niniejszego dokumentu zawiera bardziej szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych.

12. ROSZCZENIA OSÓB TRZECICH

12.1 Klient zobowiązany jest zabezpieczyć firmę Tradedoubler i zwolnić ją z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek strat, zobowiązań, żądań, roszczeń, kosztów i wydatków poniesionych przez Tradedoubler lub zasądzonych przez właściwy sąd od Tradedoubler w związku z jakimkolwiek roszczeniem czy postępowaniem wszczętym/wniesionym przez osobę trzecią w wyniku lub w związku z: (a) naruszeniem przez Klienta praw osób trzecich (w tym Praw własności intelektualnej); (b) wykorzystaniem Usług przez Klienta w sposób niewłaściwy, nieuprawniony lub niedbały; (c) nieprzestrzeganiem przez Klienta któregokolwiek z obowiązujących Przepisów o ochronie danych; (d) sprzedażą, dystrybucją lub wprowadzaniem do obrotu produktów lub usług na stronie internetowej Klienta; oraz (e) stosunkiem umownym pomiędzy Klientem a taką stroną trzecią. Zawarte w niniejszym punkcie postanowienia o szkodowości nie dotyczą domniemanych naruszeń wynikających z naruszenia któregokolwiek z warunków niniejszej Umowy; ani jakichkolwiek działań czy zaniechań Tradedoubler, jej kadry kierowniczej, pracowników, przedstawicieli lub kontrahentów wynikających z zaniedbania, winy umyślnej czy oszustwa;

12.2 Firma Tradedoubler zobowiązana jest zabezpieczyć Klienta i zwolnić go z wszelkiej odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek strat, zobowiązań, żądań, roszczeń, kosztów i wydatków poniesionych przez Klienta lub zasądzonych przez właściwy sąd od Klienta w związku z jakimkolwiek roszczeniem bądź postępowaniem wszczętym/wniesionym przez osobę trzecią w wyniku lub w związku z naruszeniem przez firmę Tradedoubler praw osób trzecich (w tym Praw własności intelektualnej). Zawarte w niniejszym punkcie postanowienia o szkodowości nie dotyczą domniemanych naruszeń wynikających z naruszenia któregokolwiek z warunków niniejszej Umowy; działań bądź zaniechań Klienta, jego kadry kierowniczej, pracowników, przedstawicieli lub kontrahentów wynikających z zaniedbania, winy umyślnej czy oszustwa; jakichkolwiek zmian czy uzupełnień Usług bądź Dokumentacji dokonanych przez podmiot inny niż Tradedoubler lub bez uprzedniej pisemnej zgody Tradedoubler; ani działań polegających na włączeniu Treści Klienta w zakres Usług.

13. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

13.1 Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie przewiduje ograniczenia ani wyłączenia odpowiedzialności którejkolwiek ze Stron z tytułu: (i) śmierci bądź uszkodzenia ciała w wyniku zaniedbania; (ii) czynu niedozwolonego w postaci oszustwa; lub (iii) jakichkolwiek innych tytułów, których nie można wyłączyć ani ograniczyć na mocy obowiązującego prawa.

13.2 Z wyjątkiem postanowień pkt 13.1 Tradedoubler niniejszym wyłącza wszelką odpowiedzialność z tytułu zaniedbania w zakresie nieuregulowanym w niniejszej Umowie.

13.3 Z zastrzeżeniem postanowień pkt 13.1 Tradedoubler nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu poniższych strat czy szkód (niezależnie od tego, czy taka strata bądź szkoda była jej znana, możliwa do przewidzenia itp.): (i) utrata dochodów; (ii) utrata rzeczywistych lub przewidywanych zysków (w tym utrata zysków z umów); (iii) utrata możliwości korzystania ze środków pieniężnych; (iv) utrata przewidywanych oszczędności; (V) utrata udziału w rynku; (vi) utrata możliwości biznesowych; (vii) utrata wartości firmy; (viii) utrata reputacji; (ix) utrata, uszkodzenie lub zniszczenie danych, systemów czy programów; lub (x) jakiekolwiek pośrednie lub wynikowe straty bądź szkody, niezależnie od przyczyny ich powstania (w tym na potrzeby uzyskania wystarczającej pewności – jeżeli taka strata bądź szkoda odpowiada definicji zawartej w niniejszym punkcie).

13.4 Tradedoubler nie ponosi żadnej odpowiedzialność w związku z wykorzystaniem przez Wydawców i osoby odwiedzające stronę internetową firmy Tradedoubler czy Wydawcy logotypów, banerów, znaków towarowych i innych linków hipermedialnych zapewnianych przez Klienta na rzecz Tradedoubler na potrzeby realizacji Programu AFFILIATE MARKETING NETWORK. W ramach wykonywania zobowiązań dotyczących zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi i oszustwom Tradedoubler podejmuje uzasadnione środki komercyjne, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi do systemów komputerowych Tradedoubler. Tradedoubler nie gwarantuje jednak pełnej skuteczności tych podejmowanych okresowo środków w zapobieganiu nieuprawnionemu dostępowi lub „włamaniom” do systemów Tradedoubler. Ponadto Tradedoubler nie ponosi odpowiedzialności za skutki takiego nieuprawnionego dostępu czy „włamania”. Tradedoubler nie składa żadnych oświadczeń ani zapewnień co do jakości czy poziomu kliknięć, potencjalnych klientów, sprzedaży czy ruchu na stronie (w zależności od przypadku) wynikających ze świadczenia Usług.

13.5 Tradedoubler nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wyniki stron internetowych Wydawców ani ich działania czy zaniechania, ani za żadne błędy czy opóźnienia powstałe z winy dostawców usług telefonicznych czy w zakresie transmisji danych. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że zakres świadczonych Usług obejmuje elementy usług hostingowych i/lub komunikacyjne oraz nie gwarantuje, że przedmiotowe Usługi są wolne od błędów i zakłóceń.

13.6 W przypadku Programów AFFILIATE MARKETING NETWORK o zasięgu międzynarodowym Strony wyraźnie uzgadniają i postanawiają, że odpowiedzialność każdej Strony Tradedoubler (w tym TradeDoubler AB) będącej stroną niniejszej Umowy jest ograniczona do wysokości odpowiedzialności wynikającej z jej zobowiązań na podstawie niniejszej Umowy. Każda Strona Tradedoubler (w tym TradeDoubler AB) wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki Tradedoubler określone w niniejszym dokumencie, chyba że uzgodniono inaczej, z tym zastrzeżeniem, że ich wykonanie podlega ograniczeniom terytorialnym (każda Strona Tradedoubler odpowiada za dany kraj lub obszar geograficzny). W każdym takim przypadku Klient zobowiązuje się do współpracy z właściwą Stroną Tradedoubler, tj. ze Stroną Tradedoubler znajdującą się w kraju lub na obszarze geograficznym, za który Klient jest odpowiedzialny.

13.7 Odpowiedzialność firmy Tradedoubler wynikająca lub związana z niniejszą Umową bądź jakąkolwiek umową w sprawie zabezpieczenia, niezależnie od tego, czy ma ona charakter kontraktowy, deliktowy bądź inny, nie może przekroczyć 100% wartości opłat przypadających do zapłaty w roku obowiązywania Umowy poprzedzającym dzień zaistnienia ostatniego zdarzenia skutkującego powstaniem przedmiotowej straty.

14. CESJA

14.1 Tradedoubler może dokonać cesji praw i obowiązków przysługujących jej na podstawie Umowy na rzecz innego podmiotu z grupy spółek Tradedoubler. Ponadto Tradedoubler może sprzedać swoje wierzytelności firmie windykacyjnej. Klient nie może dokonać cesji ani zastawić swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w całości ani w części, na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Tradedoubler, która nie może być wstrzymywana bez uzasadnionego powodu.

15. ZAWIADOMIENIA

15.1 O ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej w niniejszej Umowie, wszelkie zawiadomienia przekazywane między Stronami w ramach niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej oraz będą doręczane bądź przekazywane drogą elektroniczną na adres zamierzonego odbiorcy wskazany powyżej lub przekazany przez jedną ze Stron drugiej Stronie. Zawiadomienie uznaje się za skutecznie doręczone, jeżeli zostało doręczone osobiście lub – w przypadku zawiadomień przesyłanych faksem bądź pocztą elektroniczną – z chwilą zakończenia transmisji.

16. POSTANOWIENIA RÓŻNE

16.1 Każda ze Stron oświadcza, że przysługujące jej prawo do zawarcia niniejszej Umowy nie jest w żaden sposób ograniczone przez obowiązujące przepisy prawa, postanowienia umowne ani w żaden inny sposób.

16.2 Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia między Stronami w odniesieniu do jej przedmiotu i zastępuje wszelkie wcześniejsze ustalenia, porozumienia czy uzgodnienia między Stronami, w formie pisemnej bądź ustnej, dotyczące zobowiązań Tradedoubler w zakresie świadczenia bądź domniemanego świadczenia, niedostarczenia czy jakichkolwiek opóźnień w realizacji Usług.

16.3 O ile niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej i podpisania przez obie Strony.

16.4 Klient potwierdza i akceptuje, że w okresie poprzedzającym zawarcie niniejszej Umowy nie złożył żadnych oświadczeń oraz że zawierając niniejszą Umowę nie korzysta ani nie przysługuje mu żaden środek prawny z tytułu oświadczenia, zapewnienia, gwarancji lub porozumienia (wskutek zaniedbania czy z innego powodu) złożonego przez jakąkolwiek osobę (niezależnie od tego, czy jest ona Stroną niniejszej Umowy, czy nie), poza przypadkami wyraźne określonymi w niniejszej Umowie.

16.5 Nieważność lub niewykonalność któregokolwiek z postanowień lub dowolnej części któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy lub praw z niej wynikających, nie ma wpływu na ważność lub wykonalność innych postanowień lub praw lub pozostałych postanowień lub praw, które pozostają w pełnej mocy i są w pełni skuteczne, z wyjątkiem nieważnych lub niewykonalnych postanowień lub ich części.

16.6 Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy lub dowolna jego część jest lub stanie się nieważna bądź niewykonalna, w całości lub części, Strony uzgadniają w dobrej wierze uzasadnione działania zmierzające do zmiany Umowy w zakresie niezbędnym do realizacji interesów i celów Stron istniejących w czasie zawarcia niniejszej Umowy.

16.7 Osoba niebędąca Stroną niniejszej Umowy nie może egzekwować żadnego z postanowień niniejszej Umowy.

17. ROZSTRZYGANIE SPORÓW, PRAWO WŁAŚCIWE

17.1 Z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez lokalne przepisy prawa obowiązujące w jurysdykcji, w której świadczone są Usługi, niniejsza Umowa podlega prawu szwedzkiemu i zgodnie z nim będzie interpretowana (z wyłączeniem przepisów prawa kolizyjnego). Wszelkie spory, kontrowersje czy roszczenia wynikające bądź powstałe w związku z naruszeniem, rozwiązaniem lub nieważnością niniejszej Umowy będą rozstrzygane w drodze postępowania arbitrażowego zgodnie z Regulaminem Instytutu Arbitrażowego Izby Handlowej w Sztokholmie. Postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone w Szwecji. Językiem postępowania arbitrażowego będzie język angielski. Wszelkie informacje ujawnione w trakcie postępowania arbitrażowego, w tym treść wyroku, powinny być traktowane jako poufne. Na wniosek jednej ze Stron istnieje możliwość łącznego rozpatrywania dwóch lub większej liczby sporów w ramach jednego postępowania.