Eierstyring og selskapsledelse

Tradedoubler er et svensk allmennaksjeselskap med hovedkontor i Stockholm. Tradedoublers aksje har vært notert på NASDAQ Stockholm siden 2005. Styringen av Tradedoubler er delt mellom følgende parter:

Aksjonærer
Styret
Administrerende direktør og konsernledelse
Vedtekter
Svensk kodeks for eierstyring og selskapsledelse

Styret har valgt å håndtere oppgavene som i henhold til Koden og den svenske aksjeloven tilligger revisjonsutvalget i fellesskap, men som også kan håndteres av styret som helhet. I alle andre henseender har Tradedoubler anvendt Koden uten avvik i 2017. Generalforsamlingen er Tradedoublers høyeste beslutningsorgan der aksjonærene utøver sin rett til å bestemme over selskapets anliggender, og der hver aksje har én stemme. Aksjonærene blir informert via Tradedoublers nettside om deres rett til å få en sak behandlet på generalforsamlingen. For ytterligere informasjon, se avsnittet om eierstyring og selskapsledelse i årsrapporten.

Styret

Styret har det overordnede ansvaret for organiseringen av Tradedoubler og ledelsen av virksomheten. Styret utarbeider retningslinjer og instrukser for virksomheten, som ledes av administrerende direktør. På sin side sørger konsernsjefen for at styret regelmessig blir oppdatert om hendelser av betydning for morselskapet, inkludert forretningsutvikling, resultater, finansiell stilling og likviditet i konsernet.

I henhold til vedtektene skal styret bestå av minst fem styremedlemmer og ikke mer enn ni styremedlemmer. Styremedlemmene tjenestegjør fra avslutningen av den ordinære generalforsamlingen der de velges, til avslutningen av den påfølgende ordinære generalforsamlingen.

Pascal Chevalier, født 1967

Medlem og styreleder siden 2015.

Uavhengig i forhold til selskapet og den daglige ledelsen. Avhengig i forhold til selskapets hovedaksjonærer.

Utdannelse: MBA fra IAE Paris, utdannet IT-ingeniør fra EPITDA.

Andre oppdrag: Medstifter og administrerende direktør i Reworld Media S.A., styremedlem og administrerende direktør i Sporever, styremedlem i 50 Partners, Nextedia, Planet.fr, Leadmedia Group og Mobile Network Group.

Tidligere oppdrag: Pascal var styreleder i Netbooster (Alternext Paris ALNBT), direktør i Prosodie i London (nå Cap Gemini), styreleder i CPI Venture.

Aksjebeholdning: 0 aksjer.

Gautier Normand, født 1978

Medlem av styret siden 2015.

Uavhengig i forhold til selskapet og den daglige ledelsen. Avhengig i forhold til selskapets hovedaksjonærer.

Utdannelse: Handelshøyskole i Paris.

Andre oppdrag: Medstifter og COO i Reworld Media S.A., styremedlem og viseadministrerende direktør i Sporever.

Tidligere oppdrag: Administrerende direktør i La Tribune, prosjektsjef i NextRadio TV. Utviklingsdirektør i Axel Springer France og direktør for mediesektoren i Deloitte.

Aksjebeholdning: 0 aksjer.

Jérémy Parola, født 1987

Medlem av styret siden 2016.

Uavhengig i forhold til selskapet og den daglige ledelsen. Avhengig i forhold til selskapets hovedaksjonærer.

Utdannelse: Bachelorgrad i markedsføring fra EDHEC Business School og mastergrad i kommunikasjon, markedsføring og medieledelse ved Celsa/La Sorbonne.

Andre oppdrag: Direktør for nettmarkedsføring i Reworld Media S.A.

Tidligere oppdrag: Business Development Manager i La Tribune (finansavis).

Aksjebeholdning: 0 aksjer.

Erik Siekmann, født 1971

Medlem av styret siden 2016.

Uavhengig i forhold til selskapet, den daglige ledelsen og selskapets største aksjonærer.

Utdannelse: Studier i økonomi ved det tekniske universitetet i Berlin (TU Berlin).

Andre oppdrag: Grunnlegger og administrerende direktør for Digital Forward GmbH og grunnlegger og administrerende direktør for Daytona Ventures GmbH samt medgrunnlegger og administrerende direktør for ESP – eSales Performance Marketing GmbH.

Tidligere oppdrag: CEO Blume 2000 new media AG og CEO og medstifter av Valentins GmbH.

Aksjebeholdning: 0 aksjer.

Bedriftsledelse

Administrerende direktør leder den daglige ledelsen av selskapets anliggender i henhold til styrets retningslinjer og direktiver og bistås av konsernledelsen som for tiden består av fire personer. Konsernledelsen (selskapsledelsen) består av CEO (Chief Executive Officer), CFO (Chief Financial Officer), CPO (Chief Product Officer) og CTO (Chief Technology Officer).

Matthias Stadelmeyer

Administrerende direktør siden april 2014

Utdannelse: Studerte industriell ledelse og ingeniørfag ved University of Applied Sciences i München.

Andre oppdrag: Matthias har hatt flere ledende stillinger i Tradedoubler, blant annet som salgsdirektør og leder for TD Technology i Tyskland, regiondirektør for markedsenheten DACH og Vice President Sales. Matthias Stadelmeyer startet sin karriere som teamleder for online markedsføring hos CANCOM IT Systeme AG i München.

Basert på: München, Tyskland
Beholdning: 100 000 aksjer

Viktor Wågström

Finansdirektør siden oktober 2016

Utdannelse: Grad i finans, Stockholms universitet.

Andre oppdrag: Viktor begynte i Tradedoubler i mars 2015 som Head of Group Accounting, ble utnevnt til midlertidig finansdirektør i mai 2016 og overtok stillingen permanent i oktober 2016. Før det jobbet Viktor for Cision, et internasjonalt PR-programvareselskap, og hadde en rekke roller, inkludert Group Treasurer og Business Controller.

Basert på: Stockholm, Sverige
Beholdning: 20 000 aksjer

Victoria Normark

Victoria Normark

CTO siden januar 2023

Utdannelse: Master of Science i teknisk fysikk fra Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Andre oppdrag: Victoria begynte i Tradedoubler i januar 2023 som CTO. Før det var Victoria CTO i Privitar, et selskap som arbeider med programvareløsninger for personvern. Victoria startet sin karriere som Java-utvikler i 2000 og har siden hatt en rekke roller som leder i forskjellige stillinger. Vi setter pris på å jobbe med Tradedoubler hovedsakelig på grunn av den gode servicen, som ikke bare består av løpende støtte, men også å finne nye måter å nå nye kunder på. Utmerket innholdsmessig og teknisk støtte, kombinert med en familiær atmosfære, gjør det mulig for oss å nå selv de mest krevende prosjektmålene. Tradedoubler er den pålitelige partneren som har hjulpet oss med å utvide virksomheten vår i flere år.

Basert på: Stockholm, Sverige
Beholdning: 0 aksjer

François Pacot

CPO siden januar 2023

Utdannelse: Studerte ingeniørfag ved Telecom Bretagne i Frankrike og markedsføring ved UCI i California..

Andre oppdrag: François begynte i Tradedoubler i desember 2016 da konsernet kjøpte R-Advertising, et e-postmarkedsføringsselskap der han var administrerende direktør. Før det grunnla François RoyalCactus, et ledende selskap innen sosiale og mobile spill.

Basert på: Aix-en-Provence, Frankrike
Beholdning: 0 aksjer

Nominasjonskomité

Nominasjonskomiteen har som hovedoppgave å foreslå kandidater til valg til styret, herunder styreleder. De har også til oppgave å forberede godtgjørelser til styremedlemmer og styrekomiteer.

Før en generalforsamling der det skal avholdes valg av revisor, forbereder valgkomiteen også kandidater til valg av revisor og beslutninger om honorar til revisor.

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Tlf: +46 8 405 08 00, e-post: ir@tradedoubler.com

Nominasjonskomiteen 2023/2024
Gautier Normand (formann), som representerer Reworld Media S.A.,
Pascal Chevalier, leder av styret,
Yi Shi og Per Ekstrand.

Revisorer

Ernst & Young ble utnevnt av Tradedoubler på generalforsamlingen i 2017 som revisorer for en periode på ett år. Ansvarlig revisor er Erik Sandström.

Godtgjørelse til revisorene:
Godtgjørelse til revisorene er oppført i note 7 til konsernregnskapet i årsrapporten for 2017.

Vedtekter

Selskapets navn er TradeDoubler Aktiebolag. Selskapet skal være et allmennaksjeselskap.

Selskapets hovedkontor skal være i Stockholm kommune.

Selskapet skal engasjere seg i rådgivning, utvikling, implementering og salg av produkter, tjenester og programvare innen internett, ekstranett, e-handel, ledelse, markedsføring og selskapsdrift samt engasjere seg i aktiviteter som er kompatible med dette.

Aksjekapitalen skal være minst 9 000 000 SEK og høyst 36 000 000 SEK.

Antall aksjer i selskapet skal ikke være mindre enn 22 500 000 og ikke mer enn 90 000 000.

Aksjer kan utstedes i to klasser, ordinære aksjer og C-aksjer. Ordinære aksjer kan utstedes opp til et maksimumsbeløp på 90 000 000 og C-aksjer opp til et maksimumsbeløp på 90 000 000.

C-aksjer gir ikke rett til utbytte. Ved Selskapets likvidasjon har C-aksjene en tilsvarende rett til Selskapets eiendeler som de øvrige aksjeklassene, dog ikke til et beløp som overstiger aksjens pålydende, omregnet per utdelingsdag med en rentesats på STIBOR 30 dager med et tillegg på ett prosentpoeng regnet fra innbetalingsdagen for tegningskursen. STIBOR 30 dager fastsettes den første virkedagen i hver kalendermåned.

Dersom Selskapet beslutter å utstede nye ordinære aksjer og C-aksjer mot annet enn tingsinnskudd, har hver eier av ordinære aksjer og C-aksjer fortrinnsrett til å tegne nye aksjer av samme aksjeklasse i forhold til det antall gamle aksjer vedkommende eier (primær fortrinnsrett). Aksjer som ikke tegnes med primær fortrinnsrett skal tilbys til tegning til alle aksjeeiere i Selskapet (subsidiær fortrinnsrett). Dersom antallet aksjer som tilbys på denne måten er mindre enn det antall som er tegnet med subsidiær fortrinnsrett, skal aksjene fordeles mellom tegnerne i forhold til det antall aksjer de allerede eier, eller, i den utstrekning dette ikke er mulig, ved loddtrekning.

Dersom selskapet beslutter å utstede nye aksjer utelukkende av ordinære aksjer eller C-aksjer, mot annet vederlag enn tingsinnskudd, har alle aksjeeiere, uansett hvilken aksjeklasse de eier, fortrinnsrett til å tegne nye aksjer i forhold til det antall aksjer de tidligere eier.

Bestemmelsene om fortrinnsrett skal gjelde tilsvarende for nye utstedelser av tegningsretter og konvertibel gjeld, og skal ikke krenke muligheten til å beslutte en emisjon der aksjeeiernes fortrinnsrett fravikes.

Dersom aksjekapitalen økes ved fondsemisjon, og det utstedes nye aksjer, skal de nye aksjene utstedes i forhold til det antall aksjer av samme klasse som allerede eies. I slike tilfeller skal gamle aksjer av en bestemt klasse gi rett til nye aksjer av samme klasse. Etter en nødvendig endring i vedtektene skal ovennevnte bestemmelse ikke krenke muligheten til å utstede aksjer av en ny klasse ved en fondsemisjon.

Nedsettelse av aksjekapitalen, dog ikke under minste aksjekapital, kan etter anmodning fra innehavere av C-aksjer og etter beslutning av selskapets styre eller generalforsamling, skje ved innløsning av C-aksjer. En anmodning fra en aksjeeier skal fremsettes skriftlig til selskapets styre, og styret skal straks behandle saken. Når beslutning om nedsettelse er fattet, skal et beløp tilsvarende nedsettelsesbeløpet overføres til selskapets egenkapitalreserver, dersom det er dekning for dette.

Innløsningsbeløpet per C-aksje skal tilsvare aksjens kvoteverdi omregnet per dag med en rentesats på STIBOR 30 dager med tillegg av ett prosentpoeng beregnet fra dagen for betaling av tegningskursen. STIBOR 30 dager skal i utgangspunktet fastsettes på dagen for betaling av tegningskursen.

Innehavere som har begjært innløsning, skal straks motta betaling for aksjen etter at beslutningen om innløsning er meddelt, eller, dersom det kreves tillatelse fra Bolagsverket eller en domstol, etter at den endelige beslutningen er registrert.

C-aksjer som eies av selskapet, kan etter beslutning av styret omklassifiseres til ordinære aksjer, forutsatt at C-aksjene eies av selskapet. Umiddelbart deretter skal styret anmelde omklassifiseringen til Bolagsverket for registrering. Omklassifiseringen er gjennomført når den er registrert og omklassifiseringen er notert i den svenske verdipapirsentralen.

Styret skal bestå av minst fire (4) og høyst ni (9) medlemmer.

Selskapet skal ha en eller to revisorer med eller uten vararevisorer. Et registrert revisjonsselskap kan også velges som revisor.

Innkalling til generalforsamling skal skje ved kunngjøring i Post- og Inrikes Tidningar og på selskapets nettside. At innkalling har funnet sted, skal kunngjøres i Dagens Industri.

En aksjeeier som ønsker å delta på generalforsamlingen, må melde seg til selskapet senest den dagen som er angitt i innkallingen. Denne dagen kan ikke falle på en søndag, annen helligdag, lørdag, sankthansaften, julaften eller nyttårsaften, og heller ikke tidligere enn fem hverdager før generalforsamlingen.

Aksjeeiere kan ta med assistenter til generalforsamlingen, bare hvis aksjeeieren varsler selskapet om antall assistenter, som angitt ovenfor.

Årsmøtene skal avholdes hvert år innen seks måneder etter regnskapsårets slutt.

Styrets leder, eller en person utpekt av styret, åpner generalforsamlingen og leder forhandlingene inntil generalforsamlingen har valgt en møteleder.

Selskapets regnskapsår skal være kalenderåret.

Selskapets aksjer skal registreres i et avstämningsregister i henhold til lagen (1998:1479) om registrering av finansiella instrument.

Styret kan innhente fullmakter i samsvar med prosedyren beskrevet i kapittel 7, paragraf 4, andre ledd i den svenske aktiebolagslagen (2005:551).

Styret kan før en generalforsamling beslutte at aksjeeierne skal ha rett til å stemme per post før generalforsamlingen.