Fortsatt positiv trend i bruttoresultatet

Första kvartalet januari – mars 2016

  • Nettoomsättningen uppgick till 372 (432) MSEK. Nettoomsättningen exklusive förändringsrelaterade poster var 372 (431) MSEK, vilket var en minskning med 14%.
  • Bruttoresultatet exklusive förändringsrelaterade poster uppgick till 81 (89) MSEK, en nedgång med 10%. Detta var andra kvartalet i rad som nedgången i bruttovinsten minskade. Bruttomarginalen exklusive förändringsrelaterade poster ökade till 21,7% (20,7).
  • Rörelsekostnader, exklusive avskrivningar och förändringsrelaterade poster, uppgick till 85 (86) MSEK, en minskning med 1%.
  • Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -5 (-4) MSEK. Exklusive förändringsrelaterade poster var EBITDA -4 (3) MSEK.
  • Aktiverade utgifter för produktutveckling uppgick till 10 (12) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -12 (2) MSEK. Summan av likvida medel och räntebärande finansiella tillgångar var 322 (365) MSEK vid utgången av första kvartalet. Nettokassan minskade med 25 MSEK under första kvartalet till 75 MSEK.
  • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,40 (-0,23) SEK.
  • I januari 2016 ökade Reworld Media S.A. sitt ägande i Tradedoubler från 17,8% till 29,95%.
  • Vid en extra bolagstämma 11 februari 2016 omvaldes Pascal Chevalier (ordförande) och Gautier Normand till styrelsen. Därutöver valdes Nils Carlsson, Jérémy Parola och Erik Siekmann till nya ledamöter i styrelsen.
  • Tomas Ljunglöf, Tradedoublers CFO, sa upp sig i december 2015 och kommer lämna bolaget efter årsstämman 3 maj 2016. Viktor Wågström, nuvarande koncernredovisningschef, har utsetts till interim CFO tills en permanent CFO tillsatts.
FINANSIELL ÖVERSIKT, MSEKJan-mar
2016
Jan-mar
2015 
Förändr %Helår
2015
Nettoomsättning exklusive förändringsrelaterade poster372431-13,6%1 629
Bruttoresultat exklusive förändringsrelaterade poster8189-9,5%336
Bruttomarginal 21,7%20,7%20,7%
Rörelsekostnader före avskrivningar, nedskrivningar och förändringsrel. kostnader-85-86-1,4%-348
EBITDA exklusive förändringsrelaterade poster-43-11
EBITDA-marginal -1,1%0,7%-0,7%
Förändringsrelaterade poster1-1-7-25
EBITDA-5-4-36
Nedskrivning goodwill-72
Rörelseresultat (EBIT)-10-10-145
Resultat efter skatt-17-10-190
Nettoinvesteringar icke-finansiella anläggningstillgångar (CAPEX)-10-12-44
Kassaflöde från den löpande verksamheten-12219
Kortfristiga placeringar och likvida medel, vid periodens utgång322365347
Nettokassa2, vid periodens utgång75119100
1) Se sid 6 i rapporten för information angående förändringsrelaterade poster
2) Kortfristiga placeringar och likvida medel minus räntebärande skulder

VD Matthias Stadelmeyers kommentar

”Första kvartalet 2016 var det andra kvartalet i rad som nedgången av bruttovinsten minskade jämfört med motsvarade kvartal föregående år. Denna positiva utveckling berodde bland annat på ett utökat samarbete med några av våra större kunder samt en generellt sett positiv utveckling på de flesta av våra marknader. Det var också en effekt av genomförda produktlanseringar, som t ex vårt marknadsledande business intelligence verktyg ADAPT, User Journey rapportering och Fingerprint Tracking, samt andra förbättringar i våra system och processer.

I april 2016 lanserade vi TD ENGAGE som hjälper våra annonsörer att hitta nya slutkunder och gör att Tradedoubler avsevärt utökar sin adresserbara marknad. TD ENGAGE använder en kraftfull kombination av datadriven analys och artificiell intelligens för att förstå köpbeteenden samt identifiera och nå både nya och befintliga kunder med relevant och riktad annonsering. UK och Tyskland är de första marknaderna där TD ENGAGE lanseras och de initiala resultaten är positiva. TD ENGAGE kommer att introduceras på övriga marknader under 2016.

I april 2016 relanserade vi våra affiliate och technology erbjudanden under de nya namnen TD CONVERT and TD CONNECT för att på ett tydligare sätt beskriva hur Tradedoublers olika erbjudanden skapar smartare lösningar för våra kunder. Samtidigt lanserades en ny hemsida, tradedoubler.com.

Under det andra kvartalet 2016, planerar Tradedoubler att släppa en första version av Cross Device Tracking. Det är en marknadsledande lösning som gör att Tradedoubler kommer att kunna följa individuella köpresor på nätet över olika internetanslutna enheter. Nyligen lanserades TD Ventures, som syftar till att investera i relativt nystartade teknikbolag inom vår bransch för att komplettera befintliga erbjudanden. Tradedoubler har satt av 5 miljoner EURO att investera i utbyte mot eget kapital. Utvecklingen av ovan nämnda erbjudanden samt lanseringen av TD Ventures är viktiga delar i strategin att adressera en större del av den digitala annonsmarknaden.

Sammanfattningsvis gör vi betydande framsteg i arbetet med att leverera lönsam tillväxt för Tradedoubler.”

Övrig information

Denna information är sådan som Tradedoubler ska offentlig­göra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 3 maj 2016 kl. 08.00 CET. Sifferuppgifter inom parentes avser motsvarande period 2015 om inget annat anges. Avrundningsdifferenser kan förekomma.

Share this on:

Download the full report

Download