Tradedoubler gör tydliga framsteg i att realisera strategin

Första kvartalet Januari – Mars 2015

 • Nettoomsättningen uppgick till 432 (445) MSEK. Exklusive förändringsrelaterade poster var nettoomsättningen 431 (445) MSEK, en nedgång med 3% eller 11% justerat för FX-förändringar. Mer än hälften av minskningen avsåg två paneuropeiska kunder samt nedgången inom icke-kärnverksamheten.
 • Bruttoresultatet exklusive förändringsrelaterade poster uppgick till 89 (101) MSEK, en minskning med 12% eller 19% justerat för FX-förändringar.
 • Bruttomarginalen, exklusive förändringsrelaterade poster, var 20,7% (22,7). Nedgången förklarades främst av prispress inom affiliate men också en relativt större intäktsminskning inom icke-kärnverksamheten, där marginalen är högre än genomsnittet för gruppen.
 • Rörelsekostnader, exklusive avskrivningar och förändringsrelaterade poster, uppgick till 86 (89) MSEK, en nedgång med 4% eller 10% justerat för FX-förändringar främst relaterad till färre medarbetare. Vid utgången av första kvartalet var antalet medarbetare 345 (367).
 • Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -4 (12) MSEK. Exklusive förändringsrelaterade poster var EBITDA 3 (12) MSEK.
 • Aktiverade utgifter uppgick till 12 (4) MSEK. Ökningen berodde främst på rekryteringen av fler utvecklare i linje med strategin.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,23 (0,10) SEK.
 • Kassaflödet från löpande verksamheten var 2 (-75) MSEK och nettokassan minskade med 7 MSEK till 119 MSEK.
 • Bertil Lundell anställdes som ny CTO. Bertil har en omfattande erfarenhet som utvecklare och som CTO på andra bolag.
 • Tradedoubler slutförde den nordiska regionstrukturen och stängde sitt kontor i Norge med begränsade avvecklingskostnader.
 • Det tyska teknikföretaget Adnologies förvärvades för att stödja den nya strategin. Investeringen samt övriga utgifter i samband med förvärvet, liksom effekten på resultatet i Q1, var begränsade.
 • Franska mediaföretaget Reworld Media S.A. köpte 19,1% av bolagets utestående aktier, främst från Monterro 1A AB, och blev därmed största ägare i Tradedoubler.
 • Som tidigare kommunicerats, påverkar omförhandlingar med en stor internationell kund nettoomsättningen negativt under 2015.
FINANSIELL ÖVERSIKT, MSEKJan-mar
2015 
Jan-mar
2014 
Förändr %1Helår
2014
Nettoomsättning exklusive förändringsrelaterade poster431445-11%1 743
Bruttoresultat exklusive förändringsrelaterade poster89101-19%379
Bruttomarginal 20,7%22,7%21,7%
Rörelsekostnader före avskrivningar, nedskrivningar och förändringsrel. kostnader-86-89-10%-339
EBITDA exklusive förändringsrelaterade poster312-79%39
EBITDA-marginal 0,7%2,7%2,3%
Förändringsrelaterade poster2-70-20
EBITDA-412-124%20
Nedskrivning goodwill00-60
Rörelseresultat (EBIT)-107-63
Nettoinvesteringar icke-finansiella anläggningstillgångar (CAPEX)-12-4-17
Kassaflöde från den löpande verksamheten2-75-110
Kortfristiga placeringar och likvida medel, vid periodens utgång365429372
Nettokassa3, vid periodens utgång119184126
1) Procentuella förändringar är justerade för valutaförändringar
2) Förändringsrelaterade poster under Q1 2015 avser i huvudsak kostnader för stängning av kontoret i Norge, flyttkostnader för kontoret i UK samt kostnader i samband med förvärvet av Adnologies inklusive en negativ goodwill om 0,8 MSEK som har ökat nettoomsättningen. För detaljer angående förändringsrelaterade poster för helåret 2014, se information i årsredovisningen
3) Kortfristiga placeringar och likvida medel minus räntebärande skulder


VD Matthias Stadelmeyers kommentar till rapporten för första kvartalet 2015

“Vi gör tydliga framsteg i vår strategi att bli ledande på att skapa intelligentare resultat för våra kunder inom prestationsbaserad marknadsföring genom trafik, teknik och expertis.

Under första kvartalet 2015 har vi fortsatt att öka den operationella effektiviteten för att förbättra lönsamheten och stabilisera intäkterna. Vi utökar vårt kunderbjudande genom förvärv och investeringar i våra produkter och team. Förvärvet av det oberoende tyska teknologiföretaget Adnologies är ett stort steg framåt i förverkligandet av vår strategi och ger oss ytterligare affärsmöjligheter. Som ett resultat av våra satsningar på produktutveckling lanserade vi Global Capabilities i kvartalet.   Ytterligare lanseringar är planerade under resten av 2015.

Under första kvartalet har vi sett intäktstillväxt i två stora marknader, Storbritannien, för tredje kvartalet i rad, och för första gången i Sverige, även om det underliggande bruttoresultatet i vår kärnverksamhet utvecklas i linje med trenden från de senaste kvartalen. Omkring hälften av minskningen för bruttoresultatet avser icke-kärnverksamheten samt de två stora paneuropeiska bolag som lämnade Tradedoubler under 2014.”

Presentation

Delårsrapporten presenteras i samband med en telefonkonferens den 5 maj 2015 kl. 10.00. För att ta del av presentationen ring (SE) +46 8 566 427 01, (UK) +44 203 428 14 06 eller (US) +1 855 753 22 36. Presentationen kan även följas via webblänk på webbsidan: http://financials.tradedoubler.com/sv/investorrelations

Övrig information

Denna information är sådan som Tradedoubler ska offentlig­göra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 5 maj 2015 kl. 08.00 CET. Sifferuppgifter inom parentes avser motsvarande period 2014 om inget annat anges. Avrundningsdifferenser kan förekomma.

Share this on:

Download the full report

Download