Minskad nettoomsättning, delvis kompenserad av lägre kostnader

Första kvartalet januari – mars 2014

  • Nettoomsättningen uppgick till 445 (528)  MSEK, en nedgång med 16 procent jämfört med första kvartalet 2013, justerat för valutakursförändringar var nedgången 19 procent.
  • Nästan hälften av intäktsminskningen jämfört med första kvartalet 2013 berodde på följande tidigare kommunicerade faktorer; lägre intäkter från två större paneuropeiska kunder, nedgången i Frankrike till stor del relaterad till den marknadsspecifika minskningen av e-mailkanalen, en nedgång av nettoomsättningen inom icke-kärnverksamheten samt marknader där kontor nyligen stängts.
  • Bruttomarginalen var 22,7 (22,6) procent och bruttoresultatet uppgick till 101 (119) MSEK, en minskning med 15 procent. Justerat för valutakursförändringar var minskningen 18 procent. Bruttovinsten från de ovan nämnda paneuropeiska kunderna upphörde under slutet av delårsperioden. Bruttoresultat hänförligt till dem uppgick till 5 MSEK under kvartalet.
  • Rörelsekostnaderna minskade med 11 MSEK jämfört med samma kvartal ifjol och uppgick till 89 (100) MSEK. Minskningen var primärt en effekt av den betydande reduktionen av antalet medarbetare till 367 (476), främst ett resultat av omstruktureringsprogrammet som annonserades i slutet av förra året.
  • EBITDA uppgick till 12 (19) MSEK, reducerade kostnader kompenserade för drygt hälften av minskningen av bruttovinsten.
  • Kassaflödet från den operativa verksamheten uppgick till -75 (5) MSEK. Utvecklingen under kvartalet förklaras av en normalisering av rörelsekapitalet.
  • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,10 (0,28) SEK.
  • Richard Julin utsågs till den nya befattningen Chief Revenue Officer och Tomas Ljunglöf utsågs till ny CFO.

Händelser efter balansdagen

  • Matthias Stadelmeyer har utsetts till tillförordnad VD och koncernchef för Tradedoubler under rekryteringsprocessen av en permanent efterträdare till Rob Wilson som entledigades från sin tjänst i april.
FINANSIELL ÖVERSIKT, MSEKJan-mar 2014Jan-mar 2013Förändr %2Helår 2013
Nettoomsättning445528-19%2 001
Bruttoresultat101119-18%455
Bruttomarginal22,7%22,6%22,7%
Rörelsekostnader före avskrivningar och nedskrivningar-89-100-14%-402
Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA)1219-42%53
EBITDA-marginal3%4%3%
Rörelseresultat (EBIT)715-58%24
Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar-4-9-32
Kassaflöde från den löpande verksamheten-755126
Kortfristiga placeringar och likvida medel, vid periodens utgång429150506
Nettokassa1, vid periodens utgång184150262
1. Kortfristiga placeringar och likvida medel minus räntebärande skulder
2. Procentuella förändringar är justerade för valutaförändringar

Tf VD Matthias Stadelmeyers kommentar till rapporten för första kvartalet 2014

”Tradedoubler visar en fortsatt minskning av nettoomsättningen under det första kvartalet medan den totala marknaden redivisade ökade intäkter. Kostnadsminskningen förklaras av omstruktureringsprogrammet som lanserades vid årsskiftet. Genomförandet har gått enligt plan och förväntas fortfarande minska rörelsekostnaderna med 55 MSEK på årsbasis, med fullt genomslag från och med andra halvåret av 2014.

Bolagets kortsiktiga fokus är att förbättra intäktstutvecklingen och den operationella effektiviteten. Ett flertal projekt har redan påbörjats i syfte att strömlinjeforma de interna processerna, frigöra tid för att öka de kundinriktade aktiviteterna och ytterligare förbättra effektiviteten i verksamheten. Jag ser en fortsatt betydande förbättringspotential.

Jag är stolt över att nyligen ha blivit utsedd till tillförordnad VD. Vår solida finansiella ställning, våra aktiva ägare, engagerade medarbetare, vårt starka produkterbjudande samt stora paneuropeiska nätverk av annonsörer och publishers ger oss en bra bas att utgå ifrån för att öka vår marknadsandel och vända den negativa omsättningstrenden.”

Presentation

Delårsrapporten presenteras i samband med en telefonkonferens den 6:e maj 2014 kl. 10.00. För att ta del av presentationen ring (SE) +46 8 505 982 61, (UK) +44 207 660 20 79 eller (US) +1 855 716 15 92. Presentationen kan även följas via webblänk på webbsidan:http://financials.tradedoubler.com/sv/investorrelations

Övrig information

Denna information är sådan som Tradedoubler ska offentlig­göra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 6:e maj 2014 kl. 08.00.
I denna delårsrapport redovisas koncernens siffror exklusive avvecklad verksamhet om inte annat anges. Sifferuppgifter inom parentes avser motsvarande period 2013 om inget annat anges. Avrundningsdifferenser kan förekomma.

Share this on:

Download the full report

Download