Stockholm, 3 maj 2013

Fortsatt fokus på operativt genomförande

Första kvartalet januari – mars 2013

  • Nettoomsättningen uppgick till 527,9 (640,2) MSEK, en nedgång justerat för valutaförändringar med 14 %. Nedgången förklaras av en förväntad men betydande volymminskning inom den icke-strategiska kampanjaffären samt förlusten av några större kunder tidigt under 2012 inom segmentet för prestationsbaserad marknadsföring.
  • Bruttoresultatet uppgick till 119,5 (146,4 ) MSEK.
  • Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 19,1 MSEK (18,1), en förbättring justerat för valutaförändringar med 21 %, främst till följd av en reducering av kostnadsbasen med 20 % justerat för valutaförändringar. Föregående år belastades EBITDA med 5,4 MSEK i förändringsrelaterade kostnader.
  • Resultat per aktie, före och efter utspädning, ökade till 0,3 (0,2) SEK

Ändrade utsikter för rörelsekostnaderna

  • Rörelsekostnaderna före avskrivningar och nedskrivningar uppgick i genomsnitt till 33,5 MSEK per månad under det första kvartalet, vilket var lägre än de utsikter som gavs i samband med bokslutskommunikén för 2012, 35-37 MSEK. Tradedoubler förväntar att kostnaderna under resten av 2013 kommer att ligga kvar på ungefär samma nivå som under första kvartalet. För övriga utsikter, se sidan 8 i rapporten.
FINANSIELL ÖVERSIKT, MSEK Jan-mar Jan-mar Förändring %1 Helår
2013 2012 2012
Nettoomsättning 527,9 640,2 -13,9% 2 307,7
Bruttoresultat 119,5 146,4 -15,0% 541,5
som en procent av nettoomsättning   22,6% 22,9%   23,5%
Rörelsekostnader före avskrivningar och nedskrivningar -100,4 -128,3 -19,5% -519,3
genomsnitt per månad   -33,5 -42,8   -43,3
Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) 19,1 18,1 20,7% 22,2
som en procent av nettoomsättning   3,6% 2,8%   1,0%
Justerad EBITDA2 19,1 23,5 -9,9% 53,3
som en procent av nettoomsättning   3,6% 3,7%   2,3%
Rörelseresultat (EBIT) 14,9 12,6 44,2% 0,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten 4,8 -9,0 -14,9
Nettoinvesteringar i immateriella anläggningstillgångar -8,2 -8,1 -36,2
Resultat per aktie, före och efter utspädning, SEK 0,3 0,2 -0,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, SEK 0,1 -0,2 -0,4
Avkastning på eget kapital de senaste 12 månaderna (%) -1,5 14,7 -1,9
1Procentuella förändringar är justerade för valutaförändringar
2Justerat för förändringsrelaterade kostnader under 2012

Presentation av delårsrapport
Delårsrapporten presenteras vid en press- och analytikerträff den 3 maj 2013 kl. 10.00 i Tradedoublers lokaler på Sveavägen 20. Presentationen kan också följas via webbcast på länk som nås via:
http://financials.tradedoubler.com/sv/investorrelations

Övrig information
Denna information är sådan som Tradedoubler ska offentlig­göra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 3 maj 2013 kl. 08.00.

I denna delårsrapport redovisas koncernens siffror exklusive avvecklad verksamhet om inte annat anges. Sifferuppgifter inom parentes avser motsvarande period 2012 om inget annat anges. Avrundningsdifferenser kan förekomma.

Share this on:

Download the full report

Download