Stärkta förutsättningar för lönsam tillväxt, men svag försäljning i Q4

Fjärde kvartalet oktober–december 2013

 • Nettoomsättningen uppgick till 504,3 (567,7) MSEK, en nedgång justerat för valutaförändringar med 12,0 procent. Volymnedgången i den icke-strategiska kampanjaffären fortsatte som förväntat under det fjärde kvartalet. Nettoomsättningen för segmentet prestationsbaserad marknadsföring minskade med 8 procent, samma takt som i tredje kvartalet.
 • Bruttoresultatet uppgick till 114,7 (134,6) MSEK.
 • Under kvartalet annonserades ett omstruktureringsprogram. Åtgärderna väntas minska rörelsekostnaderna med 55 MSEK på årsbasis med full effekt från och med andra halvåret 2014. Programmet har belastat de totala kostnaderna med 32,0 MSEK, varav rörelsekostnader med 22,0 MSEK och avskrivningar och nedskrivningar med 10,0 MSEK.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA), justerat för förändringsrelaterade poster, uppgick till 16,0 (17,8) MSEK. EBITDA inklusive förändringsrelaterade poster uppgick till -6,0 (6,9) MSEK. De totala kostnaderna före avskrivningar och förändringsrelaterade poster minskade med 18,1 MSEK, eller 15,8 procent, jämfört med samma period föregående år justerat för valutaförändringar.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,5 (0,0) SEK.
 • En företagsobligation med nominellt värde om 250 MSEK emitterades i december. Emissionen inbringade 244,6 MSEK netto efter transaktionskostnader. Beloppet erhölls före utgången av rapportperioden.

Helåret 2013

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 001,3 (2 307,7) MSEK, en nedgång justerat för valutaförändringar med 11,5 procent.
 • Bruttoresultatet uppgick till 455,3 (541,5) MSEK.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA), justerat för förändringsrelaterade poster, ökade med 46,4 procent till 75,4 (53,3) MSEK. EBITDA inklusive förändringsrelaterade poster uppgick till 53,4 (22,2) MSEK, en ökning med 31,2 MSEK.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,3 (-0,2) SEK.
 • Styrelsen föreslår en utdelning på 0,25 (0,0) SEK per aktie.

Långsiktiga finansiella mål

 • Styrelsens långsiktiga finansiella mål är att nettoomsättningen ska öka med mer än 5 procent årligen i lokal valuta och att EBITDA dividerat med bruttoresultat ska överskrida 20 procent över en konjunkturcykel.
FINANSIELL ÖVERSIKT, MSEKOkt-decOkt-decFörändr1HelårHelårFörändr1
20132012 20132012 
Nettoomsättning504,3567,7-12,0%2 001,32 307,7-11,5%
Bruttoresultat114,7134,6-15,6%455,3541,5-14,4%
som en procent av nettoomsättning22,7%23,7%22,7%23,5%
Rörelsekostnader före avskrivningar och nedskrivningar-120,7-127,6-5,7%-401,9-519,3-21,4%
Rörelsekostnader justerade för förändringsrelaterade kostnader-98,7-116,8-15,8%-379,9-488,2-20,9%
genomsnitt per månad-32,9-38,9-31,7-40,7
Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA)-6,06,9-175,9%53,422,2161,3%
som en procent av nettoomsättning-1,2%1,2%2,7%1,0%
Justerad EBITDA 216,017,8-14,5%75,453,346,4%
som en procent av nettoomsättning3,2%3,1%3,8%2,3%
Rörelseresultat (EBIT)-22,1-2,123,50,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten74,2-6,6125,5-14,9
Nettoinvesteringar i immateriella anläggningstillgångar-7,2-6,9-29,8-36,2
Resultat per aktie, före och efter utspädning, SEK-0,480,030,27-0,24
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, SEK1,75-0,152,95-0,35
Avkastning på eget kapital de senaste 12 månaderna (%)2,3-1,92,3-1,9
1. Procentuella förändringar är justerade för valutaförändringar
2. Justerat för förändringsrelaterade kostnader

Presentation

Bokslutskommunikén presenteras i samband med en telefonkonferens den 6:e februari 2014 kl. 10.00. För att ta del av presentationen ring (SE)
+46 8 505 564 81, (UK) +44 207 660 20 77 eller (US) +1 877 788 90 23.
Presentationen kan även följas via webblänk på webbsidan: http://financials.tradedoubler.com/sv/investorrelations

Övrig information

Denna information är sådan som Tradedoubler ska offentlig­göra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 6:e februari 2014 kl. 08.00.
I denna bokslutskommuniké redovisas koncernens siffror exklusive avvecklad verksamhet om inte annat anges. Sifferuppgifter inom parentes avser motsvarande period 2012 om inget annat anges. Avrundningsdifferenser kan förekomma.

Share this on:

Download the full report

Download