Fokus på prestationsbaserad marknadsföring

(I denna delårsrapport redovisas koncernens siffror exklusive avvecklad verksamhet om inte annat anges. Sifferuppgifter inom parentes avser motsvarande period 2011 om inget annat anges. Avrundningsdifferenser kan förekomma.)

DELÅRSPERIODEN JANUARI – SEPTEMBER 2012

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 740,0 (1 911,2) MSEK, en nedgång justerat för valutaförändringar med 8%
 • Bruttoresultatet (GP) uppgick till 406,9 (459,3) MSEK, en nedgång justerat för valutaförändringar med 10%
 • Förändringsrelaterade kostnader uppgick till ca 20 MSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2,1 (88,3) MSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -8,3 (55,7) MSEK
 • Resultatet per aktie var -0,26 (1,26) SEK

 TREDJE KVARTALET JULI – SEPTEMBER 2012

 • Nettoomsättningen uppgick till 526,1 (653,9) MSEK, en nedgång justerat för valutaförändringar med 16%
 • Bruttoresultatet uppgick till 119,7 (152,5) MSEK, en nedgång justerat för valutaförändringar med 17%
 • Förändringsrelaterade kostnader uppgick till 5,3 MSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -7,8 (31,3) MSEK främst som en effekt av fallande volymer i kombination med eftersläpningar i anpassning av kostnadsnivån
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 13,4 (45,8) MSEK
 • Resultatet per aktie var -0,25 (0,47) SEK
 • Rob Wilson tillträdde som VD och Jonas Ragnarsson som CFO
 • Rollen som CCO (Chief Commercial Officer) avskaffades. I samband med detta lämnade Elaine Safier bolaget

UTSIKTER

 • Marknaden inom prestationsbaserad marknadsföring förväntas visa fortsatt tillväxt under 2013. Bolaget förväntas återgå till att växa i takt med marknaden under andra hälften av nästa år.
 • Produktutveckling, kundrelationer och organisation inriktas på att stärka koncernens position inom kärnverksamheten Affiliate, prestationsbaserad marknadsföring
 • Rörelsens kostnader före avskrivningar beräknas under 2013 hamna i intervallet 35-39 MSEK per månad
 • Under fjärde kvartalet 2012 bedöms förändringsrelaterade kostnader uppgå till ca 10 MSEK

PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN

Delårsrapporten presenteras vid en press­ och analytikerträff den 31 oktober kl. 11.00 i Tradedoublers lokaler på Sveavägen 20. Presentationen kan också följas via webbcast på länk som nås via: http://financials.tradedoubler.com/investorrelations.

Share this on:

Download the full report

Download