Stockholm, 23 augusti 2013

Aktieägarna i TradeDoubler AB (publ) org. nr 556575-7423 kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 26 september 2013 kl. 17.00 i bolagets lokaler på Sveavägen 20, 7 tr., Stockholm. Registreringen till stämman börjar kl. 16.30.

 

A.   Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska (i) vara registrerad som aktieägare i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) fredagen den 20 september 2013 samt (ii) anmäla sitt deltagande vid stämman till bolaget senast fredagen den 20 september 2013 kl. 16.00.

Anmälan ska ske antingen per brev till TradeDoubler AB (publ), Sveavägen 20, 7 tr., 111 57 Stockholm eller per e-post bolagsstamma@tradedoubler.com. Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer, registrerat innehav samt eventuellt antal biträden samt, i förekommande fall, ställföreträdare. Sker deltagandet med stöd av fullmakt ska den skriftliga, av aktieägaren undertecknade och daterade fullmakten insändas till bolaget i original före bolagsstämman. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande (”Registreringsbevis”) för den juridiska personen bifogas. Registreringsbevis och fullmakt får inte vara äldre än ett år, dock inte i de fall fullmakten enligt sin lydelse är giltig en längre tid, maximalt fem år. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på TradeDoublers webbplats, www.tradedoubler.com.

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear senast fredagen den 20 september 2013. Detta innebär att aktieägare som önskar göra sådan registrering i god tid före fredagen den 20 september 2013 måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Personuppgifter som hämtas från fullmakter och den av Euroclear förda aktieboken kommer att användas för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd för bolagsstämman.

Bolaget har vid tiden för utfärdande av kallelsen till bolagsstämman totalt 42 807 449 aktier med en röst per aktie, varav bolaget själv innehar 475 000 egna aktier.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärenden på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

B.   Ärenden på bolagsstämman

B.1        Förslag till dagordning

1.   Stämmans öppnande.
2.   Val av ordförande vid stämman.
3.   Upprättande och godkännande av röstlängd.
4.   Godkännande av dagordning.
5.   Val av en eller två justeringsmän.
6.   Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7.   Bestämmande av antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter.
8.   Fastställande av nya arvoden åt styrelsen.
9.   Val och entledigande av styrelseledamöter.
10.   Val av styrelsens ordförande.
11.   Övriga frågor.
12.   Stämmans avslutande.

B.2         Förslag till beslut

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman föreslår valberedningen styrelsens ordförande, Mats Sundström.

Punkt 7-10 – Val av styrelse samt arvoden till styrelse m.m.

Valberedningen har bestått av Johan Strandberg, utsedd av SEB Fonder (ordförande), Bo Selling, utsedd av Alecta, Mats Andersson, utsedd av Fjärde AP-fonden samt Mats Sundström, styrelsens ordförande.

Valberedningen har föreslagit bolagsstämman följande:

 • att antalet bolagsstämmovalda ordinarie styrelseledamöter ska ändras från fem till sex utan suppleanter;
 • att arvoden jämfört med tidigare ska nedjusteras samt att ersättningen för utskottsarbete tas bort från och med bolagsstämmans beslut härom, varvid tidigare beslutade arvoden ska gälla för tiden fram till dagen för den extra bolagsstämman och de nya arvodena därefter:
 • styrelsens ordförande erhåller 250 000 kronor årligen, mot tidigare 670 000 kronor
 • styrelseledamöter erhåller 250 000 kronor årligen, mot tidigare 310 000 kronor
 • ordförande i ersättningsutskottet erhåller ingen extra ersättning, mot tidigare 50 000 kronor
 • ledamot i ersättningsutskottet erhåller ingen extra ersättning, mot tidigare 25 000 kronor
 • ordförande i revisionsutskottet erhåller ingen extra ersättning, mot tidigare 100 000 kronor
 • ledamot i revisionsutskottet erhåller ingen extra ersättning, mot tidigare 50 000 kronor;
 • att styrelsearvode, efter särskild överenskommelse med TradeDoubler AB, får av ledamoten faktureras via bolag. Förutsatt att det är kostnadsneutralt för bolaget, får det fakturerade arvodet ökas med ett belopp motsvarande sociala avgifter samt med mervärdesskatt;
 • att nyval sker av följande personer som ordinarie ledamöter av styrelsen; Thomas Bill, Peter Larsson och Lars Sveder. Det noteras att Kristofer Arwin och Mats Sundström har ställt sina platser till förfogande; samt
 • att Peter Larsson väljs till styrelsens ordförande.

C.      Övrigt
Fullständiga förslag och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer senast torsdagen den 12 september 2013 finnas tillgängliga på bolagets huvudkontor samt i elektroniskt format på bolagets webbplats www.tradedoubler.com. Kopior av dessa handlingar liksom kallelsen kommer även att, utan kostnad för mottagaren, sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

___________________________

Styrelsen
Stockholm i augusti 2013
TradeDoubler AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Jonas Ragnarsson, CFO
Tel: 08-405 08 00
Email: ir@tradedoubler.com

Om Tradedoubler

Tradedoubler är en internationell ledare inom prestationsbaserad digital marknadsföring och teknologi. Tradedoubler grundades i Sverige 1999 som en pionjär inom affiliate marknadsföring i Europa. Internationell strategisk förståelse i kombination med djupgående lokal expertis gör Tradedoubler till det mest framgångsrika paneuropeiska företaget inom prestationsbaserad marknadsföring än idag. Tradedoubler hjälper cirka 2 000 annonsörer att nå sina affärsmål genom ett högkvalitativt nätverk bestående av cirka 140 000 publishers. Bolaget var först att erbjuda integrerade lösningar för e- och m-handel så att annonsörer kan vidga sina onlineprogram till mobila enheter.

Tradedoubler eftersträvar nära samarbeten med sina kunder för att öka deras försäljning och hjälpa dem till nationell och internationell framgång. Bland Tradedoublers annonsörer finns American Express, ClubMed, Dell, Disney, Expedia och CDON. Aktien noteras på Nasdaq OMX. Mer information finns på: www.tradedoubler.com

Share this on:

Download the full press release

Download