Tredje kvartalet, Juli – September 2023

 • Totala intäkter uppgick till 484 (389) MSEK, en ökning med 25% eller med 13% justerat för valutakurseffekter jämfört med samma period föregående år. 
 • Bruttoresultatet uppgick till 98 (80) MSEK, en ökning med 23% eller med 11% justerat för valutakurseffekter. Bruttomarginalen var 20,3% (20,6). 
 • Rörelsekostnader, exklusive avskrivningar och förändringsrelaterade poster, uppgick till 77 (62) MSEK, en ökning med 24%, eller 15% justerat för valutakurseffekter. 
 • Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 21 (15) MSEK. Justerat för förändringsrelaterade poster var EBITDA 21 (18) MSEK.
 • Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar, i huvudsak relaterat till produktutveckling uppgick till 10 (7) MSEK. 
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 3 (9) MSEK. 
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,13 (0,05) SEK.

Delårsperioden, Januari – September 2023    

 • Totala intäkter uppgick till 1 411 (1 176) MSEK, en ökning med 20% eller med 11% justerat för valutakurseffekter jämfört med samma period föregående år. 
 • Bruttoresultatet uppgick till 296 (244) MSEK, en ökning med 21% eller med 12% justerat för valutakurseffekter. Bruttomarginalen var 21,0% (20,8). 
 • Rörelsekostnader, exklusive avskrivningar och förändringsrelaterade poster, uppgick till 233 (188) MSEK, en ökning med 24%, eller 18% justerat för valutakurseffekter. 
 • Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 62 (53) MSEK. Justerat för förändringsrelaterade poster var EBITDA 63 (56) MSEK.
 • Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar, i huvudsak relaterat till produktutveckling uppgick till 28 (23) MSEK. 
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 31 (27) MSEK. Summan av likvida medel och räntebärande finansiella tillgångar var 48 (78) MSEK vid utgången av kvartalet. Nettokassan uppgår till -35 (-15) MSEK.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,27 (0,32) SEK.
 • Under det andra kvartalet förvärvade Tradedoubler det Berlinbaserade bolaget Kaha GmbH som är verksamma inom teknologi i influensersfären. Förvärvet har påverkat goodwill med 56 MSEK och kassaflödet med -21 MSEK.

VD Matthias Stadelmeyers kommentar

Vi ser på ett tillfredsställande tredje kvartal 2023. Vår tillväxttakt och marginaler ligger på liknande nivåer som under tidigare kvartal, men vi såg vissa marknadsförhållanden som påverkade vår verksamhet. Minskade budgetar och ekonomiska utmaningar för annonsörer på vissa marknader har lett till lägre utgifter under sommaren. Sedan mitten av september tog verksamheten fart igen och vi kunde växa vår verksamhet med liknande tillväxttakt som tidigare.

Under tredje kvartalet ökade intäkterna med 13% och bruttovinsten med 11% baserat på valutajusterad jämförelse. EBITDA uppgick till 21 MSEK vilket är en förbättring jämfört med föregående år och mot andra kvartalet. Bruttomarginalen är stabil på 20,3% och EBITDA-marginalen ökade till 4,3% vilket fortfarande är lite lägre än under Q3 förra året, men förbättrades jämfört med Q2.

Jämfört med kvartalen innan har vi rekryterat färre anställda då vi anser att vi är väl bemannade nu för att genomföra våra planer, både i vår kärnverksamhet och för våra nya produkter. Med 336 anställda är vi 46 personer fler än vid samma tidpunkt förra året vilket är den huvudorsaken till kostnadsökningen. Vi kommer att fortsätta att investera i våra team och produkter på lämpligt sätt.

Regioner och produkter
Vi kunde fortsätta att växa vår verksamhet i alla Tradedoubler-regioner. Jag är särskilt glad över utvecklingen av UK där vi tog ett stort steg framåt som bekräftar vår långsiktiga strategi för denna marknad. Den enda marknaden som utvecklats långsammare än väntat är Frankrike. Där kan vi för närvarande inte hålla nivån på verksamheten för vårt dotterbolag R Advertising som driver e-postmarknadsföring. Tradedoubler Frankrikes verksamhet utvecklas positivt.

Alla affärsområden för Tradedoubler som är kärnverksamheten – Affiliate Marketing, Grow (affiliate self-serve platform), Metapic (influencer marketing), Appiness (mobilkampanjer) och Cost-per-lead (CPL)-kampanjer växer, där Appiness och Metapic har den högsta tillväxttakten.  

Kontaktinformation

Matthias Stadelmeyer, VD och koncernchef, telefon +46 8 405 08 00   
Viktor Wågström, CFO, telefon +46 8 405 08 00   
E-post: ir@tradedoubler.com

Övrig information

Denna information är sådan information som Tradedoubler AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 November 2023 kl. 08.00 CET. Sifferuppgifter inom parentes avser motsvarande period 2022 om inget annat anges. Avrundningsdifferenser kan förekomma. 

Share this on:

Download the full report

Download