Tredje kvartalet, juli – september 2021

 • Totala intäkter uppgick till 317 (285) MSEK, en ökning med 11% eller med 12% justerat för valutakurseffekter jämfört med samma period föregående år. 
 • Bruttoresultatet uppgick till 67 (59) MSEK, en ökning med 13% eller med 14% justerat för valutakurseffekter. Bruttomarginalen var 21,0% (20,7). 
 • Rörelsekostnader, exklusive avskrivningar och förändringsrelaterade poster, uppgick till 52 (42) MSEK, en ökning med 24%, eller 25% justerat för valutakurseffekter. 
 • Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 13 (16) MSEK. Justerat för förändringsrelaterade poster var EBITDA 15 (17) MSEK.
 • Investeringar i immateriella tillgångar, i huvudsak relaterat till produktutveckling,
 • uppgick till 7 (6) MSEK. 
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 15 (15) MSEK.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,00 (-0,07) SEK.

Delårsperioden, januari – september 2021

 • Totala intäkter uppgick till 1 007 (877) MSEK, en ökning med 15% eller med 19% justerat för valutakurseffekter jämfört med samma period föregående år. 
 • Bruttoresultatet uppgick till 202 (187) MSEK, en ökning med 8% eller med 12% justerat för valutakurseffekter. Bruttomarginalen var 20,0% (21,3). 
 • Rörelsekostnader, exklusive avskrivningar och förändringsrelaterade poster, uppgick till 155 (141) MSEK, en ökning med 10%, eller 13% justerat för valutakurseffekter. 
 • Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 43 (45) MSEK. Justerat för förändringsrelaterade poster var EBITDA 47 (46) MSEK.
 • Investeringar i immateriella tillgångar, i huvudsak relaterat till produktutveckling,
 • uppgick till 22 (17) MSEK. 
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 10 (40) MSEK. Summan av likvida medel och räntebärande finansiella tillgångar var 78 (56) MSEK vid utgången av det andra kvartalet. Nettokassan uppgår till -37 (-74) MSEK.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,34 (-0,06) SEK.
 • 2016 förvärvade Tradedoubler en minoritetsandel i DynAdmic för totalt 1,2 MEUR. I juni 2021 såldes aktierna till Smart (en ledande fransk oberoende adtech-plattform) för en köpeskilling om cirka 2 MEUR (cirka 1,75 MEUR betalades kontant i början av juli 2021) och en möjlig framtida betalning om 0,25 MEUR beroende på företagets framtida resultat. Reavinsten har påverkat resultatet med 7,7 MSEK.

VD Matthias Stadelmeyers kommentar

Tradedoublers positiva affärsmomentum fortsätter under tredje kvartalet 2021 likt de föregående kvartalen.

Under tredje kvartalet 2021 ökade totala intäkter med 12%, bruttoresultatet ökade med 14%, medan EBITDA minskade något till 15 miljoner SEK på valutajusterad jämförelse och utan förändringsrelaterade poster. På grund av säsongsvariationer bokade kunder färre mediekampanjer under tredje kvartalet, vilket förklarar den minskade intäktstillväxten och den förbättrade bruttomarginalen. Förra året var mediekampanjer en större del av kundernas covid-19-strategier. Den goda bruttomarginal-tillväxten på 14 %, vilket var den högsta på mer än 10 år, är direkt kopplad till goda resultat för kärnverksamheten inom affiliate, samt influencerplattformen Metapic och vår affiliate self-service platform TD Grow.

Rörelsekostnaderna ökade med 25% främst på grund av investeringar i Metapic och TD Grow. Vi är cirka 20 anställda fler än förra året och har även något ökade produktutvecklingskostnader. Utöver detta gynnades vi av vissa covid-19-åtgärder som minskade sociala kostnader och minskad arbetstid på ett materiellt sätt förra året.

Vår EBITDA-marginal på 4,7% är jämförbar med de senaste kvartalen och åren, men av ovan nämnda skäl lägre än under Q3 2020 (6,1%). 

I likhet med de tidigare kvartalen utvecklas alla regioner positivt utom Storbritannien, där DACH-regionen, Frankrike och Norden är de främsta tillväxtfaktorerna. Inom branschvertikalerna utvecklas alla relevanta vertikaler positivt med den största vinsten inom Fashion. Resesegmentet ökar något jämfört med förra året, men är fortfarande betydligt lägre än före covid-19.

I oktober slutförde vi migreringen av Tradedoublers tekniska infrastruktur till molnet och bort från on-premise-servrar. Denna migration är en stor milstolpe för produktutveckling. Vi arbetar nu med toppmoderna system och infrastruktur i hela vår portfölj, vilket kommer att påskynda ledtider inom produktutveckling  och minska infrastruktur- och utvecklingskostnaderna.

Vi fortsätter vårt uppdrag att växa våra kunders och partners verksamhet på bästa möjliga sätt och skapa meningsfulla resultat för alla intressenter. Det gör vi med passion och mod, och jag ser fram emot ert sällskap på den här resan.

 

Kontaktinformation

Matthias Stadelmeyer, VD och koncernchef, telefon +46 8 405 08 00   
Viktor Wågström, CFO, telefon +46 8 405 08 00   
E-post: ir@tradedoubler.com

Övrig information

Denna information är sådan information som Tradedoubler AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 november 2021 kl. 08.00 CET. Sifferuppgifter inom parentes avser motsvarande period 2020 om inget annat anges. Avrundningsdifferenser kan förekomma. 

Share this on:

Download the full report

Download