Tredje kvartalet, juli – september 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 285 (280) MSEK, en ökning med 2% eller med 5% justerat för valutakurseffekter jämfört med samma period föregående år.
 • Bruttoresultatet uppgick till 59 (62) MSEK, en minskning med -4% eller med -1% justerat för valutakurseffekter. Bruttomarginalen var 20,7% (22,0).
 • Rörelsekostnader, exklusive avskrivningar och förändringsrelaterade poster, uppgick till 42 (48) MSEK, en minskning med -14%, eller -10% justerat för valutakurseffekter.
 • Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 16 (12) MSEK. Justerat för förändringsrelaterade poster var EBITDA 17 (13) MSEK.
 • Aktiverade utgifter för produktutveckling uppgick till 6 (5) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 15 (-37) MSEK. Summan av likvida medel och räntebärande finansiella tillgångar var 56 (25) MSEK vid utgången av det tredje kvartalet. Nettokassan ökade med 6 MSEK under tredje kvartalet till -74 MSEK.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,07 (-0,14) SEK.
 • Under tredje kvartalet 2020 nådde skattemyndigheterna i Storbritannien och Sverige en ömsesidig överenskommelse i fråga om dubbelbeskattning som beskrivs i årsredovisningen 2019 på sidan 28. Utfallet resulterade i att skatteeffekten fördelas mellan de två jurisdiktionerna i lika stor andel. Tradedoubler har under tidigare perioder bokfört en skattefordran på 14 MSEK relaterad till denna fråga, men baserat på slutligt avtal mellan behöriga myndigheter erhålls en kontant skatteåterbetalning på cirka 6 MSEK för moderbolaget medan dotterbolaget i UK förväntas erhålla en uppdelning mellan kontant skatteåterbetalning på cirka 1 MSEK och återstående erhålls som outnyttjade skatteavdrag. Detta har resulterat i en nedskrivning på cirka 7 MSEK under tredje kvartalet. De reviderade deklarationerna kommer att lämnas in under fjärde kvartalet. De redovisande värdena baseras på mest troliga utfall.

Delårsperioden, januari – september 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 877 (876) MSEK, vilket är i nivå med jämförelseperioden,  justerat för valutakurseffekter är det 1% ökning jämfört med samma period föregående år.
 • Bruttoresultatet uppgick till 187 (193) MSEK, en minskning med -3% samt -3% justerat för valutakurseffekter. Bruttomarginalen var 21,3% (22,0).
 • Rörelsekostnader, exklusive avskrivningar och förändringsrelaterade poster, uppgick till 141 (157) MSEK, en minskning med -10%, och -9% justerat för valutaeffekter.
 • Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 45 (32) MSEK. Justerat för förändringsrelaterade poster var EBITDA 46 (36) MSEK.
 • Aktiverade utgifter för produktutveckling uppgick till 17 (16) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 40 (11) MSEK. Summan av likvida medel och räntebärande finansiella tillgångar var 56 (25) MSEK vid utgången av det tredje kvartalet. Nettokassan ökade med 12 MSEK under delårsperioden till -74 MSEK.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,06 (-0,35) SEK.
 • Utbrottet av covid-19 har haft en blandad påverkan på resultatet under delårsperioden. Vissa segment och marknader har gynnats av situationen, medan resesegmentet har drabbats av en kraftig nedgång. Företagsledningen har tagit en aktiv roll i översynen av bolagets kostnader som en konsekvens av Covid-19 krisen, vilket har lett till förbättrad lönsamhet jämfört med föregående år. Hur påverkan av covid-19-krisen kommer att slå framöver är svårt att förutse eftersom att de flesta verksamhetssegmenten är påverkade. Fjärde kvartalet kommer, likt tidigare perioder, vara väldigt beroende av makroekonomiska omständigheter och kan dagligen förändras.

 

VD Matthias Stadelmeyers kommentar

”Tradedoublers resultat under tredje kvartalet 2020 påverkas till stor del av covid-19-krisen.

Krisens påverkan på våra kunders verksamhet återspeglas också i utförandet av deras program och kampanjer på Tradedoubler. Reseprogram och kampanjer minskar avsevärt såväl som alla underhållningsrelaterade företag. E-handelsrelaterade aktiviteter visar stark tillväxt, vilket resulterar i 5% intäktsökning under tredje kvartalet 2020.

Den något reducerade marginalen på 20,7% är relaterad till en lägre andel kampanjer i vår portfölj, som också är kopplad till krisen. Kunder investerar mer budget i rena prestationsaktiviteter och mindre i exponeringskampanjer som vanligtvis har högre marginal.

Kostnaderna förblir lägre och EBITDA under tredje kvartalet ökade därför igen till 17 Mkr med en förbättrad EBITDA-marginal på 6,1%.

Krisen kommer att fortsätta att påverka vår verksamhet under de kommande kvartalen. Det är osäkert för oss i vilken utsträckning, då påverkan till stor del beror på makroekonomiska förhållanden.

I slutet av oktober lanserade vi TD Grow, en smart självbetjäningsplattform för små och medelstora företag. Den nya produkten kompletterar våra befintliga tjänster och vänder sig till en ny målgrupp för Tradedoubler. Efter en framgångsrik förlansering i juli har kunder redan skapat mer än 200 affiliateprogram på denna plattform. ”

 

Kontaktinformation
Matthias Stadelmeyer, VD och koncernchef, telefon +46 8 405 08 00   
Viktor Wågström, CFO, telefon +46 8 405 08 00   
E-post: ir@tradedoubler.com

Övrig information
Denna information är sådan information som Tradedoubler AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 november kl. 08.00 CET. Sifferuppgifter inom parentes avser motsvarande period 2019 om inget annat anges. Avrundningsdifferenser kan förekomma. 
 

Share this on:

Download the full report

Download