Tredje kvartalet juli – september 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 280 (292) MSEK. en minskning med 4% eller 6% FX-justerat.
 • Bruttoresultatet uppgick till 62 (65) MSEK, en minskning med 5% eller 7% FX-justerat. Bruttomarginalen var 22,0 (22,3).
 • Rörelsekostnader, exkl avskrivningar och förändringsrelaterade poster, uppgick till 48 (52) MSEK, en minskning med 7% eller 9% FX-justerat.
 • Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 12 (12) MSEK. Justerat för förändringsrelaterade poster var EBITDA 13 (13) MSEK.
 • Aktiverade utgifter för produktutveckling uppgick till 5 (5) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -37 (-2) MSEK. Summan av likvida medel och räntebärande finansiella tillgångar var 25 (47) MSEK vid utgången av andra kvartalet. Nettokassan minskade med -42 MSEK under tredje kvartalet till -113 (-69) MSEK.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,14 (0,03) SEK.

Delårsperioden januari – september 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 876 (863) MSEK. en ökning med 2% eller minskning med 1% FX-justerat.
 • Bruttoresultatet uppgick till 193 (196) MSEK, en minskning med 2% eller 4% FX-justerat. Bruttomarginalen var 22,0% (22,7).
 • Rörelsekostnader, exkl avskrivningar och förändringsrelaterade poster, uppgick till 157 (168) MSEK, en minskning med 7% eller 9% FX-justerat.
 • Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 32 (25) MSEK. Justerat för förändringsrelaterade poster var EBITDA 36 (28) MSEK.
 • Aktiverade utgifter för produktutveckling uppgick till 16 (13) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -25 (-11) MSEK.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,35 (0,24) SEK.
 • Bolaget tillämpar från och med den 1 januari 2019 IFRS 16 avseende koncernens leasingavtal. Omräkningen har påverkat periodens EBITDA med 12 MSEK, resultatet med -0,6 MSEK, kassaflödet från den löpande verksamheten med 11 MSEK och kassaflödet från finansieringsverksamheten med -11 MSEK. Balansomslutningen per 1 januari 2019 påverkades med 46 MSEK. Jämförelsesiffror har inte omräknats.
 • I det tredje kvartalet slutförde Tradedoubler en marknadsmässig omförhandling avseende sitt nuvarande låneavtal med Bolagets huvudägare Reworld Media S.A.. Bolaget har utökat sin nuvarande facilitet med Reworld Media S.A. från 40 MSEK till totalt 138 MSEK (13,45 MEUR) för att återbetala Bolagets lån på 71 MSEK till ett svenskt kreditinstitut. Faciliteten med Reworld Media S.A är på marknadsmässiga villkor och har en löptid till 2026 med en räntesats som är mindre än hälften av det tidigare lånet hos det svenska kreditinstitutet.

VD Matthias Stadelmeyers kommentar

“Tradedoublers resultat I det tredje kvartalet 2019 är i linje med det andra kvartalet. Stagneringen vi såg på vissa marknader och specifika kunder i början av året har fortsatt över sommaren och därför har även resultatet i det tredje kvartalet varit lägre än förväntat. Samtidigt som dessa åtstramningar från kunder i nuläget påverkar våra siffror, så ser vi dem inte som större strukturella utmaningar i framtiden.

Marginalerna är på liknande nivåer som tidigare kvartal samt som förra året. De mindre skillnaderna som finns är på grund av säsongseffekter och skillnader i produktmixen. 

Kostnaderna har varit något lägre och anpassades till åtstramningarna från vissa kunder, men generellt är kostnaderna på samma nivå som tidigare kvartal samt förra året.

Trots den mindre avmattningen under våren och sommaren så utvecklas vi generellt enligt våra planer och vi fortsätter vår mission för att kontinuerligt förbättra vår affär genom att skapa tillväxt för våra kunder och partners.” 

 

Kontaktinformation

Matthias Stadelmeyer, VD och koncernchef, telefon +46 8 405 08 00   
Viktor Wågström, CFO, telefon +46 8 405 08 00   
E-post: ir@tradedoubler.com

Övrig information

Denna information är sådan information som Tradedoubler AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 november kl. 08.00 CET. Sifferuppgifter inom parentes avser motsvarande period 2018 om inget annat anges. Avrundningsdifferenser kan förekomma. 


Share this on:

Download the full report

Download