Tredje kvartalet juli – september 2018

• Nettoomsättningen uppgick till 292 (258) MSEK. Nettoomsättningen justerad för förändringsrelaterade poster var 292 (258) MSEK, en ökning med 14% eller 5% FX-justerat.
• Bruttoresultatet justerat för förändringsrelaterade poster uppgick till 65 (60) MSEK, en ökning med 8% eller 0% FX-justerat. Bruttomarginalen justerad för förändringsrelaterade poster var 22,3% (23,4).
• Rörelsekostnader, exkl avskrivningar och förändringsrelaterade poster, uppgick till 52 (54) MSEK, en minskning med 3%.
• Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 12 (10) MSEK. Justerat för förändringsrelaterade poster var EBITDA 13 (7) MSEK.
• Aktiverade utgifter för produktutveckling uppgick till 5 (5) MSEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var -2 (-29) MSEK. Summan av likvida medel och räntebärande finansiella tillgångar var 47 (61) MSEK vid utgången av tredje kvartalet. Nettokassan minskade med 8 MSEK under tredje kvartalet till -69 MSEK.
• Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,03 (0) SEK.

Delårsperioden januari – september 2018

• Nettoomsättningen uppgick till 863 (878) MSEK. Nettoomsättningen justerad för förändringsrelaterade poster var 863 (878) MSEK, vilket var en minskning med 2%.
• Bruttoresultatet justerat för förändringsrelaterade poster uppgick till 196 (195) MSEK, en ökning med 1% eller en minskning med 5% FX-justerat. Bruttomarginalen justerad för förändringsrelaterade poster var 22,7% (22,2).
• Rörelsekostnader, exkl avskrivningar och förändringsrelaterade poster, uppgick till 168 (178) MSEK, en minskning med 6%.
• Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 25 (17) MSEK. Justerat för förändringsrelaterade poster var EBITDA 28 (17) MSEK.
• Aktiverade utgifter för produktutveckling uppgick till 13 (15) MSEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var -11 (-84) MSEK.
• Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,24 (0) SEK.
• I mars offentliggjorde Tradedoubler ett återköpserbjudande och ett skriftligt förfarande av sina utestående obligationer med förfall 2018.
• Det slutliga resultatet av återköpserbjudandet och det skriftliga förfarandet offentliggjordes i april. Förslaget accepterades av 100% av de avgivna rösterna i det skriftliga förfarandet och obligationsinnehavare motsvarande ungefär 96% av obligationernas justerade nominella värde deltog i det skriftliga förfarandet. Obligationsinnehavare motsvarande ungefär 95% av obligationernas justerade nominella värde anmälde sig även i återköpserbjudandet. Utbetalning till obligationsinnehavarna skedde den 16 maj 2018.
• I maj tecknade Tradedoubler ett avtal med ett svenskt kreditinstitut om ny finansiering om 71 MSEK. Dessutom ingick bolaget ett låneavtal med sin huvudägare Reworld Media S.A om 40 MSEK. Tradedoubler kommunicerade även att bolaget utreder förutsättningar för att genomföra en företrädes-emission inom en snar framtid. Dessa förutsättningar har nu utretts varvid bolaget har beslutat att i nuläget inte genomföra en företrädesemission, men att man behåller möjligheten att agera om det anses nödvändigt i framtiden.

 Väsentliga händelser efter balansdagen

• Den 10 oktober 2018 erhöll Tradedoubler ett så kallat letter of intent från bolagets största aktieägare Reworld Media S.A med ett indikativt intresse avseende ett offentligt uppköpserbjudande avseende bolagets aktier.

VD Matthias Stadelmeyers kommentar

”Tradedoublers resultat för tredje kvartalet 2018 är på liknande nivå som under andra kvartalet, med en något ytterligare förbättring i intäkter och EBITDA. Resultaten bekräftar den uppåtgående trend vi ser i vår verksamhet.

Den positiva utvecklingen av intäkter med en valutajusterad ökning med 5 procent under kvartalet jämfört med samma kvartal föregående år är relaterad till ökad försäljning, både för nya och befintliga kunder. Då de nya kunder vi vunnit är relativt stora har dom lägre marginal, vilket är orsaken till en lägre tillväxt på bruttoresultatet i jämförelse med intäktsökning, vilket samtidigt leder till en något minskad marginal jämfört med samma period föregående år.

Stabilt bruttoresultat på 65 MSEK och lägre kostnader om 52 MSEK ger en EBITDA på 13 MSEK. Kostnadsförbättringen är relaterad till tidigare vidtagna åtgärder för att förbättra vårt arbetssätt men också till säsongsvariation under tredje kvartalet. Den kostnadsbas som vi haft nu under 2018 ligger generellt i nivå med förväntat, vilket också gäller nivån på aktiverade kostnader.

Som tidigare kommunicerats har vi undersökt förutsättningar för att genomföra en företrädesemission. Vi har beslutat att inte genomföra denna nu, men behåller möjligheten att agera om vi anser att det är nödvändigt i framtiden.”

Kontaktinformation

Matthias Stadelmeyer, VD och koncernchef, telefon +46 8 405 08 00   
Viktor Wågström, CFO, telefon +46 8 405 08 00   
E-post: ir@tradedoubler.com

Övrig information

Denna information är sådan information som Tradedoubler AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 november 2018 kl. 07.00 CET. Sifferuppgifter inom parentes avser motsvarande period 2017 om inget annat anges. Avrundningsdifferenser kan förekomma. 

Share this on:

Download the full report

Download