Förbättrad utveckling

TREDJE KVARTALET JULI – SEPTEMBER 2017  

 • Nettoomsättningen uppgick till 258 (304) MSEK. Nettoomsättningen justerad för förändringsrelaterade poster var 258 (302) MSEK, vilket var en minskning med 15%.
 • Bruttoresultatet justerat för förändringsrelaterade poster uppgick till 60 (68) MSEK, en nedgång med 11% eller 10% FX-justerat. Bruttomarginalen justerad för förändringsrelaterade poster var 23,4% (22,4).
 • Rörelsekostnader, exkl avskrivningar och förändringsrelaterade poster, uppgick till 54 (63) MSEK, en minskning med 15%.
 • Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 10 (4) MSEK. Justerat för förändringsrelaterade poster var EBITDA 7 (4) MSEK.
 • Aktiverade utgifter för produktutveckling uppgick till 5 (9) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -29 (5) MSEK. Summan av likvida medel och räntebärande finansiella tillgångar var 61 (224) MSEK vid utgången av tredje kvartalet. Nettokassan minskade med 37 MSEK under tredje kvartalet till -72 MSEK.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,00 (-0,15) SEK.
 • I juli förvärvade Tradedoubler det svenska teknologibolaget Metapic.

DELÅRSPERIODEN JANUARI – SEPTEMBER 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 878 (998) MSEK. Nettoomsättningen justerad för förändringsrelaterade poster var 878 (996) MSEK, vilket var en minskning med 12%.
 • Bruttoresultatet justerat för förändringsrelaterade poster uppgick till 195 (219) MSEK, en nedgång med 11% eller 12% FX-justerat. Bruttomarginalen justerad för förändringsrelaterade poster var 22,2% (22,0).
 • Rörelsekostnader, exklusive avskrivningar och förändringsrelaterade poster, uppgick till 178 (221) MSEK, en minskning med 20%.
 • Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 17 (-4) MSEK. Justerat för förändringsrelaterade poster var EBITDA 17 (-2) MSEK.
 • Aktiverade utgifter för produktutveckling uppgick till 15 (27) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -84 (-84) MSEK.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,11 (-0,80) SEK.
 • I maj återköpte Tradedoubler egna obligationer till ett nominellt värde om 61 MSEK.


VD Matthias Stadelmeyers kommentar

Under det tredje kvartalet fortsatte vi utvecklingen att leda Tradedoubler till lönsamhet och ekonomiskt oberoende. Nedgången i bruttovinst minskade och EBITDA och nettoresultat fortsatte att förbättras jämfört med samma period föregående år.

Den förbättrade bruttovinstutvecklingen beror på, som tidigare kommunicerats, att effekten från tidigare förlorade kunder fasats ut och också på förbättringar i den underliggande kärnverksamheten. Båda dessa faktorer förväntas fortsätta påverka bruttovinstutvecklingen positivt under kommande kvartal.

Då de kunder som förlorats hade lägre marginal förbättrades trenden i bruttovinst-utveckling mer än intäktstrenden vilket medförde att bruttovinstmarginalen ökade till 23,4 procent under tredje kvartalet.

Kostnaderna minskade med 15 procent jämfört med tredje kvartalet föregående år, vilket fortfarande är hänförligt till de förbättringar i företagets lednings- och servicestruktur som gjordes under 2016. Kostnaderna i tredje kvartalet är vanligtvis lägre än i andra kvartal på grund av säsongseffekter, men i och med att vi nu har slutfört alla pågående större förbättringsprojekt så kommer kostnaderna framöver fortsätta vara på nuvarande nivå.

Kassaflödet under delårsperioden påverkades av förändringar i rörelsekapitalet om -73 MSEK, vilket huvudsakligen förklarades av lägre förskottsbelopp från kunder i samband med ändring till andra betalningsvillkor. Framöver förväntas förändringar i rörelsekapitalet vara på en mer neutral nivå.

EBITDA påverkades positivt om 6 MSEK av en engångseffekt vid omvärdering av den villlkorade köpeskillingen för R-Advertising.

I juli förvärvade vi det svenska teknologibolaget Metapic (metapic.se). Metapic tillhandahåller verktyg för influencers att skapa och publicera collage och länkar som rekommenderar produkter för annonsörer som betalas på CPC. Detta kommer hjälpa oss att öka vår verksamhet med influencers och publishers på alla marknader och stärka vårt nätverk.

Under de kommande kvartalen kommer vi att fortsätta göra framsteg för att kontinuerligt förbättra vår verksamhet och realisera våra planer för 2017.”

Kontaktinformation   

Matthias Stadelmeyer, VD och koncernchef, telefon +46 8 405 08 00   
Viktor Wågström, CFO, telefon +46 8 405 08 00   
E-post: ir@tradedoubler.com

Övrig information

Denna information är sådan information som Tradedoubler AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 november 2017 kl. 08.00 CET. Sifferuppgifter inom parentes avser motsvarande period 2016 om inget annat anges. Avrundningsdifferenser kan förekomma. 

Share this on:

Download the full report

Download