TREDJE KVARTALET JULI – SEPTEMBER 2016  

 • Nettoomsättningen uppgick till 304 (378) MSEK. Nettoomsättningen exklusive förändringsrelaterade poster var 302 (378) MSEK, vilket var en minskning med 20%. 
 • Bruttoresultatet exklusive förändringsrelaterade poster uppgick till 68 (79) MSEK, en nedgång med 15% eller 12% FX-justerat. Bruttomarginalen exklusive förändringsrelaterade poster ökade till 22% (21).
 • Rörelsekostnader, exklusive avskrivningar och förändringsrelaterade poster, uppgick till 63 (82) MSEK, en minskning med 23%.
 • Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 4 (-3) MSEK. Exklusive förändringsrelaterade poster var EBITDA 4 (-3) MSEK.
 • Aktiverade utgifter för produktutveckling uppgick till 9 (8) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 5 (-7) MSEK. Summan av likvida medel och räntebärande finansiella tillgångar var 224 (310) MSEK vid utgången av tredje kvartalet. Nettokassan minskade med 3 MSEK under tredje kvartalet till -24 MSEK.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,15 (-0,40) SEK.

DELÅRSPERIODEN JANUARI – SEPTEMBER 2016

 • Nettoomsättningen uppgick till 998 (1 224) MSEK. Nettoomsättningen exklusive förändringsrelaterade poster var 996 (1 229) MSEK, vilket var en minskning med 19%.
 • Bruttoresultatet exklusive förändringsrelaterade poster uppgick till 219 (252) MSEK, en nedgång med 13% eller 10% FX-justerat. Bruttomarginalen exklusive förändringsrelaterade poster ökade till 22% (20).
 • Rörelsekostnader, exklusive avskrivningar och förändringsrelaterade poster, uppgick till 221 (258) MSEK, en minskning med 14%.
 • Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -4 (-20) MSEK. Exklusive förändringsrelaterade poster var EBITDA -2 (-6) MSEK.
 • Aktiverade utgifter för produktutveckling uppgick till 27 (28) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -84 (-37) MSEK.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,80 (-1,16) SEK.
 • I januari 2016 ökade Reworld Media S.A. sitt ägande i Tradedoubler från 17,8% till 29,95%.
 • Tomas Ljunglöf, Tradedoublers CFO, sa upp sig i december 2015 och lämnade bolaget efter årsstämman 3 maj 2016. Viktor Wågström, tidigare koncernredovisningschef, har utsetts till interim CFO tills en permanent CFO tillsatts. I oktober utnämndes Viktor Wågström till permanent CFO.
 • Tradedoubler expanderar till Asien med öppnandet av ett kontor i Singapore.
 • I juni tillkännagav Tradedoubler en mindre investering i videoföretaget DynAdmic.
 • I juli 2016 förvärvade Tradedoubler en del i det franska affiliatemarknadsföringsföretaget R-Advertising.VD MATTHIAS STADELMEYERS KOMMENTAR

”Den underliggande bruttoresultatutvecklingen i tredje kvartalet är i linje med de senaste kvartalen. Vi fortsätter att ha ett ökat fokus på effektivitet vilket har resulterat i minskade kostnader inom vissa områden och genererat ett positivt rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar i det tredje kvartalet.

TD ENGAGE, vår produkt som möjliggör för annonsörer att rikta reklam till sina kunder över hela deras köpresa, har nu lanserats på alla marknader och vi fortsätter att se lovande resultat och intresse från kunder.

Vi har ambitiösa planer på att utöka vårt erbjudande; vi kommer att fortsätta att utveckla ny teknik som förbättrar vår förmåga, vi kommer att söka ytterligare strategiska samarbeten och förvärv som utvidgar vårt kundfokuserade erbjudande och vi kommer att öppna nya kontor där vi ser möjligheter att utveckla vår verksamhet.

Den positiva utvecklingen under 2016 och våra ambitiösa framtidsplaner innebär att vi fortsätter att göra goda framsteg med att föra Tradedoubler tillbaka till lönsam tillväxt.”

Stockholm den 11 november 2016

Matthias Stadelmeyer


Kontaktinformation
Matthias Stadelmeyer, VD och koncernchef, telefon +46 8 405 08 00
Viktor Wågström, CFO, telefon +46 8 405 08 00
E-post: ir@tradedoubler.com

Övrig information
Denna information är sådan information som Tradedoubler AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 november 2016 kl. 08.00 CET. Sifferuppgifter inom parentes avser motsvarande period 2015 om inget annat anges. Avrundningsdifferenser kan förekomma. 

Share this on:

Download the full report

Download