Tradedoubler tar Performance Marketing till en ny nivå

Tredje kvartalet juli – september 2014

 • Nettoomsättningen uppgick till 424 (479) MSEK, en nedgång med 11% eller 18% justerat för FX-förändringar. Mer än hälften av förändringen avsåg två paneuropeiska kunder samt nedskärningar inom icke-kärnverksamheten.
 • Bruttoresultatet, exkl. förändringsrelaterade poster, uppgick till 91 (107) MSEK, en minskning med 15% eller 21% justerat för FX-förändringar. Bruttomarginalen, justerat för förändringsrelaterade poster, var 21,4 (22,4)%.
 • Omstruktureringen som lanserades vid årsskiftet har reducerat rörelsekostnaderna exkl. förändringsrelaterade kostnader till 79 (87) MSEK, motsvarande en minskning med 9% eller 15% justerat för FX-förändringar. Antalet medarbetare vid utgången av kvartalet var 360 (455).
 • EBITDA, exkl. förändringsrelaterade poster, var 12 (21) MSEK.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,12 (0,30) SEK.
 • Kassaflödet från löpande verksamheten var 30 (29) MSEK, till stor del relaterat till en minskning av rörelsekapitalet.

Delårsperioden januari – september 2014

 • Nettoomsättningen var 1 280 (1 497) MSEK, en minskning med 14% eller 19% justerat för FX-förändringar.
 • Bruttomarginalen var 22,1 (22,8)% och bruttoresultatet, exkl. förändringsrelaterade poster, var 283 (341) MSEK, en minskning med 17% eller 21% justerat för FX-förändringar.
 • Exklusive förändringsrelaterade poster om -6,3 (0) MSEK, uppgick rörelsekostnaderna till 255 (281) MSEK och EBITDA till 28 (59) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -88 (51) MSEK och påverkades av en normalisering av rörelsekapitalet under Q1 2014 efter tillfälligt positiva effekter under Q4 2013.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till ‑0,15 (0,75) SEK.
 • Matthias Stadelmeyer utsågs till permanent VD och koncernchef. En ny CFO, Tomas Ljunglöf, rekryterades externt. Därutöver har Chief Strategy Officer, Chief Revenue Officer och CTO lämnat bolaget.

Viktiga händelser efter balansdagen

 • En ny bolagsstrategi lanserades i samband med denna rapport. För mer information, se sida 2.
 • Pågående omförhandlingar med en stor internationell kund kommer att påverka nettoomsättningen negativt under 2015.
FINANSIELL ÖVERSIKT, MSEKJul-sep 2014Jul-sep 2013Förändr %2Jan-sep 2014Jan-sep 2013Förändr %2Helår 2013
Nettoomsättning424479-18%1 2801 497-19%2 001
Bruttoresultat exklusive förändringsrelaterade poster91107-21%283341-21%455
Bruttomarginal21,4%22,4%22,1%22,8%22,7%
Rörelsekostnader före avskrivningar, nedskrivningar och förändringsrel. kostnader-79-87-15%-255-281-13%-380
EBITDA exklusive förändringsrelaterade poster1221-48%2859-58%75
EBITDA-marginal2,9%4,3%2,2%4,0%3,8%
Förändringsrelaterade poster36-6-22
EBITDA1821-20%2159-68%53
Rörelseresultat (EBIT)131554624
Nettoinvesteringar icke-finansiella anläggningstillgångar-3-6-11-24-31
Kassaflöde från den löpande verksamheten3029-8851126
Kortfristiga placeringar och likvida medel, vid periodens utgång410186410186506
Nettokassa1, vid periodens utgång165186165186262
1. Kortfristiga placeringar och likvida medel minus räntebärande skulder
2. Procentuella förändringar är justerade för valutaförändringar
3. Förändringsrelaterade poster under Q3 2014 avser en engångskostnad om 2 MSEK samt en positiv engångsjustering av publisherskulden om 8 MSEK


VD Matthias Stadelmeyers kommentar till rapporten för tredje kvartalet 2014

”Underliggande bruttoresultat inom kärnverksamheten utvecklades i linje med trenden från tidigare kvartal. Justerat för FX-förändringar och engångsposter, var rörelsekostnaderna under delårsperioden 38 MSEK lägre än i fjol och kompenserade för drygt hälften av nedgången i bolagets bruttoresultat. Som tidigare kommunicerats, väntas omstruktureringsprogrammet som lanserades vid årsskiftet reducera rörelsekostnaderna med 55 MSEK på årsbasis, med full effekt från andra halvåret 2014. Den nya strategin innebär dock betydande utgifter för att förbättra erbjudandet inom kärnverksamheten, affiliate och technology, samt utveckla ny funktionalitet. Som ett första och omgående steg pågår rekrytering av ytterligare 25 utvecklare.

Vi fokuserar fortsatt på att stärka lönsamheten och stabilisera intäktsutvecklingen genom att höja den operationella effektiviteten. Jag ser en betydande förbättringspotential och är nöjd med de framsteg som hittills gjorts. Det kommer dock ta tid innan vi ser de finansiella effekterna av dessa insatser. Vårt strategiska mål är att ta prestationsbaserad marknadsföring till en ny nivå. Vi kommer öppna vår plattform för flera högkvalitativa trafikkanaler och vi kommer att uppnå bättre resultat för våra kunder, baserat på djupgående datadriven analys av konsumenters beteende online.

Vi påbörjar en utmanande men samtidigt spännande resa. Vår solida finansiella ställning, aktiva ägare, engagerade medarbetare samt nya strategi ger oss en stark bas för att adressera en avsevärt större del av den totala europeiska marknaden för prestationsbaserad marknadsföring.”

Presentation

Delårsrapporten presenteras i samband med en telefonkonferens den 7 november 2014 kl. 10.00. För att ta del av presentationen ring (SE) +46 8 519 990 30, (UK) +44 207 660 20 77 eller (US) +1 855 269 26 06. Presentationen kan även följas via webblänk på webbsidan: http://financials.tradedoubler.com/sv/investorrelations

Övrig information

Denna information är sådan som Tradedoubler ska offentlig­göra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 7 november 2014 kl. 08.00 CET. Sifferuppgifter inom parentes avser motsvarande period 2013 om inget annat anges. Avrundningsdifferenser kan förekomma.

Share this on:

Download the full report

Download