Stockholm, 30 oktober 2013

Förbättrad lönsamhet, trots svag försäljning
TREDJE kvartalet JULI – SEPTEMBER 2013

·       Nettoomsättningen uppgick till 478,8 (526,1) MSEK, en nedgång justerat för valutaförändringar med 9,6 procent. Volymnedgången i den icke-strategiska kampanjaffären fortsatte som förväntat under det tredje kvartalet. Nettoomsättningen i segmentet för prestationsbaserad marknadsföring påverkades negativt av i huvudsak två faktorer i tredje kvartalet. I Frankrike påverkades nettoomsättningen negativt av en betydande minskning i den historiskt viktiga e-postkanalen. Därutöver påverkades nettoomsättningen negativt av att en större paneuropeisk kund pausade sina program, vilket påverkade samtliga marknader. Med undantag för marknadsenheten France & Benelux, uppvisade segmentet för prestationsbaserad marknadsföring en fortsatt positiv trend.

·       Bruttoresultatet uppgick till 107,2 (119,7) MSEK.

·       Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 20,6 (-3,1) MSEK, en förbättring med 23,7 MSEK. Totalt minskade kostnaderna före avskrivningar med 36,3 MSEK, eller 29,4 procent, jämfört med samma period föregående år, vilket var ett resultat av en mer effektiv verksamhet.

·       Resultat per aktie, före och efter utspädning, ökade till 0,30 (-0,25) SEK.

DELÅRSPERIODEN JANUARI – september 2013

·       Nettoomsättningen uppgick till 1 497,0 (1 740,0) MSEK, en nedgång justerat för valutaförändringar med 11,3 procent.

·       Bruttoresultatet uppgick till 340,6 (406,9) MSEK.

·       Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 59,4 (15,2) MSEK, en förbättring med 44,2 MSEK.

·       Resultat per aktie, före och efter utspädning, ökade till 0,75 (-0,26) SEK.

Ändrade utsikter för nettoomsättningen

·       De utsikter som gavs i delårsrapporten för det andra kvartalet 2013 innebar att bolaget förväntades återgå till att växa i takt med marknaden under andra hälften av 2013. Tradedoubler ser dock att denna utsikt sannolikt inte kommer att infrias och intensifierar arbetet med att återgå till lönsam tillväxt. För övriga utsikter, se sidan 9 i rapporten.

FINANSIELL ÖVERSIKT, MSEKJul-SepJul-SepFörändr1Jan-sepJan-sepFörändr1Helår
20132012201320122012
Nettoomsättning478,8526,1-9,6%1 497,01 740,0-11,3%2 307,7
Bruttoresultat107,2119,7-11,7%340,6406,9-14,0%541,5
som en procent av nettoomsättning22,4%22,8% 22,8%23,4% 23,5%
Rörelsekostnader före avskrivningar och nedskrivningar-86,6-122,9-29,4%-281,2-391,6-26,7%-519,3
genomsnitt per månad-28,9-41,0 -31,2-43,5 -43,3
Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA)20,6-3,159,415,2372,6%22,2
som en procent av nettoomsättning4,3%-0,6% 4,0%0,9% 1,0%
Justerad EBITDA220,62,2427,0%59,435,581,1%53,3
som en procent av nettoomsättning4,3%0,4% 4,0%2,0% 2,3%
Rörelseresultat (EBIT)15,5-7,845,72,10,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten29,413,451,3-8,3-14,9
Nettoinvesteringar i immateriella anläggningstillgångar-6,3-8,9-22,7-29,3-36,2
Resultat per aktie, före och efter utspädning, SEK0,30-0,250,75-0,26-0,24
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, SEK0,690,311,21-0,20-0,35
Avkastning på eget kapital de senaste 12 månaderna (%)6,54,96,54,9-1,9
1Procentuella förändringar är justerade för valutaförändringar
2Justerat för förändringsrelaterade kostnader under 2012
Presentation av delårsrapporten

Delårsrapporten presenteras under en telekonferens den 30 oktober 2013 kl. 10.00. För att ta del av presentationen ring (SE) +46 8 519 993 52, (UK) +44 207 660 20 79 eller (US) +1 855 716 15 98. Presentationen kan även följas via webblänk på webbsidan: http://financials.tradedoubler.com/sv/investorrelations


Övrig information

Denna information är sådan som Tradedoubler ska offentlig­göra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 30 oktober 2013 kl. 08.00.

I denna delårsrapport redovisas koncernens siffror exklusive avvecklad verksamhet om inte annat anges. Sifferuppgifter inom parentes avser motsvarande period 2012 om inget annat anges. Avrundningsdifferenser kan förekomma.

Share this on:

Download the full report

Download