Första kvartalet, Januari – Mars 2023

•    Totala intäkter uppgick till 459 (404) MSEK, en ökning med 14% eller med 8% justerat för valutakurseffekter jämfört med samma period föregående år. 

•    Bruttoresultatet uppgick till 98 (83) MSEK, en ökning med 19% eller med 13% justerat för valutakurseffekter. Bruttomarginalen var 21,4% (20,4). 

•    Rörelsekostnader, exklusive avskrivningar och förändringsrelaterade poster, uppgick till 74 (61) MSEK, en ökning med 21%, eller 17% justerat för valutakurseffekter. 

•    Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 24 (21) MSEK. Justerat för förändringsrelaterade poster var EBITDA 24 (22) MSEK.

•    Investeringar i immateriella tillgångar, i huvudsak relaterat till produktutveckling, uppgick till 8 (7) MSEK. 

•    Kassaflödet från den löpande verksamheten var 40 (8) MSEK. 

•    Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,16 (0,19) SEK
 

Brev från VD

Under första kvartalet 2023 fortsatte trenden med nu sju kvartalsresultat i rad med tvåsiffrig bruttovinsttillväxt – i första kvartalet 13% i tillväxt på valutajusterade siffror. EBITDA fortsatte öka – i första kvartalet 24,5 MSEK. Bruttovinstmarginalen ökade något till 21,4%, medan EBITDA-marginalen är stabil på 5,3%.

Regioner & Produkter
Tillväxten i bruttoresultat fortsatte i alla Tradedoubler-regioner med Norden & Polen och DACH-regionen som de främsta drivkrafterna, medan Frankrike & Benelux, UK & Ireland och regionen ”South” bidrar på ett väsentligt sätt.
I alla våra erbjudanden av affiliate-marknadsföring, Metapic, Grow och kampanjverksamheten inklusive Appiness och Cost-per-Lead-kampanjer genererade vi fortsatt goda tillväxttakter som matchade förväntningarna för varje produkt.

Marginaler
Ökningen av bruttomarginalen till 21,4% går hand i hand med den fortsatta förändringen i vår produktmix där de nya produkterna ökar sin andel av Tradedoublers verksamhet. Dessa produkter (Metapic, Grow, Campaigns) har en högre marginal än den traditionella affiliate-marknadsföringsverksamheten.
EBITDA-marginalen har varit stabil på 5,3%. Kostnadsökningen är enbart relaterad till investeringar i de nya produkterna och där särskilt i Metapic och själva produktutvecklingen.   

Marknaden
Trots den externa marknadsmiljön med hög inflation, minskade konsumentutgifter och därmed ökade utmaningar för våra kunder fortsätter, ser vi ingen effekt på vår verksamhet för närvarande. Även om det finns uppenbara större förändringar i hur digitala marknadsföringsstrategier planeras och drivs, verkar vår portfölj av lösningar för prestationsmarknadsföring matcha våra kunders behov av resultatfokuserade marknadsföringskampanjer. 
  
Vår vision är att generera mer intäkter till våra kunder än någon annan partner och vi får uppmuntrande signaler från våra kunder att vi är på god väg.

Jag vill tacka våra team på alla marknader och enheter för deras engagemang för vår strategi och deras stora bidrag. Jag är förvånad över talangen, energin och det engagemang som våra kollegor lägger ner i utvecklingen av vår verksamhet.
 

Kontaktinformation

Matthias Stadelmeyer, VD och koncernchef, telefon +46 8 405 08 00   
Viktor Wågström, CFO, telefon +46 8 405 08 00   
E-post: ir@tradedoubler.com

Övrig information

Denna information är sådan information som Tradedoubler AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 maj 2023 kl. 08.00 CET. Sifferuppgifter inom parentes avser motsvarande period 2022 om inget annat anges. Avrundningsdifferenser kan förekomma. 

Share this on:

Download the full report

Download