Första kvartalet, Januari – Mars 2022

 • Totala intäkter uppgick till 404 (358) MSEK, en ökning med 13% eller med 9% justerat för valutakurseffekter jämfört med samma period föregående år.
   
 • Bruttoresultatet uppgick till 83 (68) MSEK, en ökning med 21% eller med 14% justerat för valutakurseffekter. Bruttomarginalen var 20,4% (19,0).
 • Rörelsekostnader, exklusive avskrivningar och förändringsrelaterade poster, uppgick till 61 (52) MSEK, en ökning med 16%, eller 13% justerat för valutakurseffekter.
   
 • Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 21 (14) MSEK. Justerat för förändringsrelaterade poster var EBITDA 22 (16) MSEK.
   
 • Investeringar i immateriella tillgångar, i huvudsak relaterat till produktutveckling, uppgick till 8 (8) MSEK.
   
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 8 (-13) MSEK. Förändringar i rörelsekapitalet påverkade kassaflödet med -11 (-21) MSEK, vilket är relaterat till säsongseffekter i betalningsmönstret från kunder.
   
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,19 (0,00) SEK
   
 • Under första kvartalet förvärvade Tradedoubler cirka 30 % av aktierna i onlinevideoshoppingföretaget Onbaz, ett svenskt nystartat teknologiföretag. Köp- och partnerskapsavtalet som tecknats med Onbaz kommer att ge gruppen tillgång till teknologier som kompletterar och utökar dess nuvarande erbjudande och produkter inom den växande marknaden för influencer-marketing.

VD Matthias Stadelmeyers kommentar

Starten av 2022 och resultatet för första kvartalet var i linje med våra förväntningar och den goda utvecklingen från förra året håller i sig.

Totala intäkter ökade med 9%, bruttoresultatet med 14% och EBITDA ökade till 22 Mkr, alla nyckeltal på valutajusterad jämförelse och utan förändringsrelaterade poster.

På grund av den rådande makroekonomiska osäkerheten upplevde vi flera trendbrott som under första kvartalet har haft en inverkan på vår verksamhet och resultat. E-handeln och där särskilt detaljhandeln och konsumentelektronik växte mindre än under kvartalen innan. Samtidigt har resandet kommit tillbaka till mer relevanta nivåer och modekunderna växer mer än tidigare. Vi såg också att kunder var mer restriktiva med ytterligare fasta placeringar, vilket till viss del förklarar den lägre intäktsökningen jämfört med tillväxten i bruttovinsten och därmed den högre bruttomarginalen.

Våra nya produkter Metapic, Grow och Appiness fortsatte att ha en positiv inverkan på det totala resultatet. Alla dessa produkter har mer än fördubblat sin verksamhet jämfört med samma period förra året och har också en högre bruttomarginal än kärnverksamheten affiliate-marknadsföring.

Vi ser oss väl förberedda för de kommande kvartalen samtidigt som vi fortsätter vårt uppdrag att växa våra kunders och partners verksamhet på bästa möjliga sätt och skapa meningsfulla resultat för alla intressenter. Det gör vi med passion och mod, och jag ser fram emot ert sällskap på den här resan.

Kontaktinformation

Matthias Stadelmeyer, VD och koncernchef, telefon +46 8 405 08 00   
Viktor Wågström, CFO, telefon +46 8 405 08 00   
E-post: ir@tradedoubler.com

Övrig information

Denna information är sådan information som Tradedoubler AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 maj 2022 kl. 08.00 CET. Sifferuppgifter inom parentes avser motsvarande period 2021 om inget annat anges. Avrundningsdifferenser kan förekomma. 

Share this on:

Download the full report

Download