Första kvartalet, januari – mars 2021

•    Totala intäkter uppgick till 357 (305) MSEK, en ökning med 17% eller med 24% justerat för valutakurseffekter jämfört med samma period föregående år. 

•    Bruttoresultatet uppgick till 68 (63) MSEK, en ökning med 8% eller med 14% justerat för valutakurseffekter. Bruttomarginalen var 19,0% (20,7). 

•    Rörelsekostnader, exklusive avskrivningar och förändringsrelaterade poster, uppgick till 52 (49) MSEK, en ökning med 7%, eller 11% justerat för valutakurseffekter. 

•    Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 14 (14) MSEK. Justerat för förändringsrelaterade poster var EBITDA 16 (14) MSEK.

•    Investeringar i immateriella tillgångar, i huvudsak relaterat till produktutveckling, uppgick till 7 (6) MSEK. 

•    Kassaflödet från den löpande verksamheten var -13 (-4) MSEK. Summan av likvida medel och räntebärande finansiella tillgångar var 64 (39) MSEK vid utgången av det första kvartalet. Nettokassan minskade med -27 MSEK under första kvartalet till -57 MSEK.

•    Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,00 (-0,12) SEK.

Brev från VD

2021 började med fortsatt positivt momentum i affären och goda resultat för Tradedoubler. Justerat för valutaeffekter ökade intäkterna med 24% jämfört med föregående år till 358 Mkr och EBITDA justerat för förändringsrelaterade poster ökade med 24% till 15,5 Mkr. Intäktsökningen drivs av de flesta regioner och särskilt av större kunder. Vår influencer-plattform Metapic och den nyetablerade självbetjänings-plattformen för mindre kunder, TD Grow, har även de visat god tillväxt under kvartalet.

Alla regioner utom Storbritannien ökade sina intäkter jämfört med förra året, de största ökningarna är i DACH och i Norden. De olika tillväxttakterna i regionerna förklaras främst av resesegmentets andel av kundbasen. Innan pandemin har detta segment varit särskilt stort i Storbritannien, i Frankrike och i södra regionen med Italien och Spanien.

Inom kundsegmenten ser vi fortfarande liknande trender som vi har gjort sedan inledningen av pandemin: resesegmentet har minskat till mycket låga nivåer medan alla andra e-handelsvertikaler fortsätter att växa. Sedan mitten av mars har resesegmentet ökat något igen men är fortfarande på låga nivåer. Q1 var det sista kvartalet med en icke-COVID / COVID-jämförelse.

Stora Tradedoubler kunder fortsatte att fördela större del av sina marknadsföringsbudgetar till affiliatemarknadsföring och ökade sina utgifter med partners i vårt nätverk. Detta har haft en stor påverkan på bruttomarginalen som minskade jämfört med föregående år till 19%.

De operationella kostnaderna ökade jämfört med förra året då vi var mycket restriktiva med investeringar på grund av de osäkra framtidsutsikterna. Årets kostnadsökning är direkt kopplad till nyanställningar i den växande kärnverksamheten samt expansionen i Metapic och TD Grow.

Inom produktutveckling har vi koncentrerat våra ansträngningar på användbarhet och ytterligare förbättringar av vår IT-infrastruktur. Migrationen av alla våra system till molnlagring innebär högre effektivitet och kostnadsbesparingar. Uppgraderingar av våra spårningsfunktioner skyddar vår verksamhet mot nya webbläsare och dataskyddsregler. Under andra kvartalet kommer vi att slutföra de sista delarna av dessa stora projekt. Därifrån kommer vi att arbeta på en helt ombyggd teknikplattform som kommer bli en stark tillgång för företaget.

Vi fortsätter vårt uppdrag att utveckla våra kunder och partners på bästa möjliga sätt och skapa meningsfulla resultat för alla intressenter.Vi gör det med passion och mod, och jag ser fram mot ert sällskap på den här resan.

Kontaktinformation

Matthias Stadelmeyer, VD och koncernchef, telefon +46 8 405 08 00   
Viktor Wågström, CFO, telefon +46 8 405 08 00   
E-post: ir@tradedoubler.com

Övrig information

Denna information är sådan information som Tradedoubler AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 maj 2021 kl. 08.00 CET. Sifferuppgifter inom parentes avser motsvarande period 2020 om inget annat anges. Avrundningsdifferenser kan förekomma. 

 

Share this on:

Download the full report

Download