Första kvartalet januari – mars 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 305 (306) MSEK, en minskning med -1% eller -3% justerat för valutakurseffekter jämfört med samma period föregående år.
  • Bruttoresultatet justerat för förändringsrelaterade poster uppgick till 63 (66) MSEK, en minskning med -4% eller -6% justerat för valutakurseffekter. Bruttomarginalen justerad för förändringsrelaterade poster var 20,7% (21,5).
  • Rörelsekostnader, exklusive avskrivningar och förändringsrelaterade poster, uppgick till 49 (53) MSEK, en minskning med -7%.
  • Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 14 (13) MSEK. Justerat för förändringsrelaterade poster var EBITDA 14 (13) MSEK.
  • Aktiverade utgifter för produktutveckling uppgick till 6 (5) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -4 (-4) MSEK. Summan av likvida medel och räntebärande finansiella tillgångar var 39 (33) MSEK vid utgången av det första kvartalet. Nettokassan minskade med -17 MSEK under första kvartalet till -103 MSEK.
  • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,12 (-0,05) SEK.
  • Utbrottet av covid-19 har påverkat resultatet i det första kvartalet och i synnerhet på marknader där resesegmentet har utgjort en stor del av intäkterna. Hur påverkan av covid-19 kommer att slå framöver är svårt att förutse eftersom att olika segment har påverkats olika mycket. Tradedoubler kommer att ha negativ påverkan på omsättningen under krisen, vilket till viss del kommer att neutraliseras genom kostnadsreduceringar.

 

VD-ord

“Tradedoublers positiva trend från det fjärde kvartalet 2019 fortsatte under början av det första kvartalet tills effekten från covid-19 började tillta i början av mars.

Krisen har påverkat verksamhetssegmenten olika. Resesegmentet bromsade tvärt medan andra detaljhandelssegment gynnades av ökad handel. Dessa effekter återspeglas i vår omsättning med en negativ effekt I länder som har en stor andel kunder I resesegmentet så som UK, Frankrike, Nederländerna, Italien och Spanien. Andra segment har kompenserat för detta, men endast delvis i dessa länder.

Eftersom krisen började i mars så kommer dess fulla effekt synas i kommande månader och kvartal och kommer bero på det makroekonomiska läget såväl som åtgärder från ländernas makthavare. Krisens påverkan framöver är svår att bedöma då förutsättningarna i marknader förändras ständigt.

Vi reagerade snabbt på krisen och vi har lyckats genomföra signifikanta kostnadsjusteringar. Detta har gjorts i nära samarbete med alla team med fokus på att skydda både Tradedoubler och våra anställda. Med ovanstående åtgärder är EBITDA stabil och på samma nivå som föregående år.”

 

Kontaktinformation

Matthias Stadelmeyer, VD och koncernchef, telefon +46 8 405 08 00   
Viktor Wågström, CFO, telefon +46 8 405 08 00   
E-post: ir@tradedoubler.com

Övrig information

Denna information är sådan information som Tradedoubler AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 maj kl. 08.00 CET. Sifferuppgifter inom parentes avser motsvarande period 2019 om inget annat anges. Avrundningsdifferenser kan förekomma.

Share this on:

Download the full report

Download