Första kvartalet januari – mars 2018

  • Nettoomsättningen uppgick till 288 (336) MSEK. Nettoomsättningen justerad för förändringsrelaterade poster var 288 (336) MSEK, vilket var en minskning med 14%.
  • Bruttoresultatet justerat för förändringsrelaterade poster uppgick till 66 (72) MSEK, en nedgång med 10% eller 13% FX-justerat. Bruttomarginalen justerad för förändringsrelaterade poster var 22,6% (21,5).
  • Rörelsekostnader, exkl avskrivningar och förändringsrelaterade poster, uppgick till 58 (64) MSEK, en minskning med 11%.
  • Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 8 (7) MSEK. Justerat för förändringsrelaterade poster var EBITDA 8 (8) MSEK.
  • Aktiverade utgifter för produktutveckling uppgick till 4 (5) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -18 (-30) MSEK. Summan av likvida medel och räntebärande finansiella tillgångar var 48 (175) MSEK vid utgången av första kvartalet. Nettokassan minskade med 21 MSEK under första kvartalet till -85 MSEK.
  • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,08 (-0,04) SEK.
  • I mars offentliggjorde Tradedoubler ett återköpserbjudande och ett skriftligt förfarande av sina utestående obligationer med förfall 2018.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

  • Det slutliga resultatet av återköpserbjudandet och det skriftliga förfarandet offentliggjordes i april. Förslaget accepterades av 100% av de avgivna rösterna i det skriftliga förfarandet och obligationsinnehavare motsvarande ungefär 96% av obligationernas justerade nominella värde deltog i det skriftliga förfarandet. Obligationsinnehavare motsvarande ungefär 95% av obligationernas justerade nominella värde anmälde sig även i återköpserbjudandet. Utbetalning till obligationsinnehavarna gjordes den 16 maj 2018.
  • I maj tecknade Tradedoubler ett avtal med ett svenskt kreditinstitut om ny finansiering om 71 MSEK bestående av ett lån om 60 MSEK samt en rörelsekapitalfacilitet om 11 MSEK. Dessutom ingick bolaget ett låneavtal med sin huvudägare Reworld Media S.A om 40 MSEK. Tradedoubler kommunicerade även att bolaget utreder förutsättningar för att genomföra en företrädesemission inom en snar framtid.

VD Matthias Stadelmeyers kommentar

”Det första kvartalet 2018 präglades av två huvudämnen – omfinansiering av bolaget och tillväxtfokuserat operativt arbete.

Finansieringen I form av långfristiga lån på marknadsvillkor från två långivare, varav en är bolagets största aktieägare, ger Tradedoubler långsiktig stabilitet samt flexibilitet för investeringar i verksamheten framöver. Avtalet som tecknades med obligationsinnehavare i återköpserbjudandet innebär en väsentlig finansiell förbättring för Tradedoubler.

Operationellt stängde vi kvartalet med ett EBITDA-resultat på 8 MSEK vilket är på samma nivå som under första kvartalet föregående år trots en fortsatt nedgång i bruttoresultatet med 13%. Detta är det sjunde kvartalet i följd med positivt EBITDA-resultat.

Nedgången i intäkter och bruttoresultat är enbart kopplat till förlusterna av ett antal större kunder i slutet av 2016 och början av 2017 och den aktiva nedläggningen av olönsamma program som tidigare hanterades i Telford under samma tidpunkt. Ökningen i bruttovinstmarginal till 22,6% beror delvis på dessa förluster. En annan bidragande faktor är fokus på vår prestationsmarknadsföringslösning som påverkat vår marginal positivt.

´Rörelsekostnader samt aktiverade utgifter för produktutveckling är betydligt lägre än föregående år vilket beror dels på färre antal anställda, dels till följd av olika effektivitetsprojekt som genomförts under de senaste två åren vilka alla nu är slutförda.

Den slutförda finansieringen av bolaget och utvecklingen i verksamheten är viktiga steg för att förverkliga våra planer för 2018.”

Kontaktinformation  

Matthias Stadelmeyer, VD och koncernchef, telefon +46 8 405 08 00   
Viktor Wågström, CFO, telefon +46 8 405 08 00   
E-post: ir@tradedoubler.com

Övrig information

Denna information är sådan information som Tradedoubler AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 maj 2018 kl. 08.00 CET. Sifferuppgifter inom parentes avser motsvarande period 2017 om inget annat anges. Avrundningsdifferenser kan förekomma. 

Share this on:

Download the full report

Download