Ytterligare förbättrad lönsamhet

FÖRSTA KVARTALET JANUARI – MARS 2017  

  • Nettoomsättningen uppgick till 336 (372) MSEK. Nettoomsättningen justerad för förändringsrelaterade poster var 336 (372) MSEK, vilket var en minskning med 10%.
  • Bruttoresultatet justerat för förändringsrelaterade poster uppgick till 72 (81) MSEK, en nedgång med 11% eller 10% FX-justerat. Bruttomarginalen justerad för förändringsrelaterade poster var 21,5% (21,7).
  • Rörelsekostnader, exkl avskrivningar och förändringsrelaterade poster, uppgick till 64 (85) MSEK, en minskning med 24%.
  • Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 7 (-5) MSEK. Justerat för förändringsrelaterade poster var EBITDA 8 (-4) MSEK.
  • Aktiverade utgifter för produktutveckling uppgick till 5 (10) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -30 (-12) MSEK. Summan av likvida medel och räntebärande finansiella tillgångar var 175 (322) MSEK vid utgången av första kvartalet. Nettokassan minskade med 34 MSEK under första kvartalet till -18 MSEK.
  • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,04 (-0,40) SEK.

VD Matthias Stadelmeyers kommentar

”Tradedoublers affärsfokus är lönsamhet och ekonomiskt oberoende. Under första kvartalet fortsatte den positiva finansiella utvecklingen med ett väsentligt förbättrat EBITDA-resultat och ytterligare förbättringar inom verksamheten.

Under första kvartalet minskade intäkterna och bruttoresultatet med 10% justerat för FX-förändringar, vilket är en minskning på samma nivå som under fjärde kvartalet 2016 och en avsevärd förbättring jämfört med tidigare kvartal. Nedgången är relaterad till förlusten av ett antal större kunder med låg marginal i Storbritannien i början av 2016 och den aktiva nedläggningen av olönsamma program, som tidigare hanterats i Telford, under andra halvåret 2016. Trenden i den underliggande verksamheten fortsätter att förbättras positivt vid jämförelse år mot år. Effekten av denna trend kan ses i resultaten från de olika regionerna. Storbritannien minskade avsevärt jämfört med samma period föregående år medan alla andra regioner visar stabila resultat.

Denna förändring i affärsmixen återspeglas också i ökningen av bruttomarginalen under de senaste kvartalen. Den lägre bruttomarginalen under första kvartalet är kopplad till säsongseffekter inom vertikaler med lägre marginal, som resor.

Kostnaderna minskade med 24% jämfört med första kvartalet i fjol där förbättringarna inom ledningen och servicestrukturen nu till stor del materialiserats. Vi fortsätter arbetet med att förbättra effektiviteten i verksamheten.

Vi fokuserar på att erbjuda prestationsbaserade marknadsföringslösningar till våra kunder som inkluderar alla våra produkter – TD CONVERT, TD CONNECT, TD ENGAGE samt TD ADAPT. I enlighet med förändringar i strukturen för den interna rapporteringen kommer segmentsrapporteringen att redovisas på regional nivå. TD ENGAGE erbjuds nu i alla regioner och utvecklas enligt våra förväntningar.

Aktiverade kostnader för produktutveckling minskade jämfört med första kvartalet föregående år då vi slutfört ett antal projekt och förbättrat processer och fokus.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var negativt på grund av en större minskning av rörelsekapitalet som är relaterat till lägre förskottsbelopp från kunder. Som en del av vårt lösningserbjudande erbjuder vi våra kunder standardiserade flexibla betalningsvillkor. Tradedoubler har vetskap om denna engångseffekt av reducerade förskottsbelopp och har prognostiserat i enlighet med detta.

Under första kvartalet lanserades ett nytt spårningssystem som för närvarande rullas ut till våra kunder. Den nya spårningen stärker vår position som tekniskt marknadsledande då den garanterar exakta resultat och transparens för våra kunder och ger en flexibel och effektiv hantering via en enkel implementation. Sedan första kvartalet har Tradedoublers system kunnat skapa användarprofiler baserade på vår spårning och vi kan nu ansluta dessa profiler till externa system som mediaköp-plattformar och rikta dessa användare mot en anpassad annonsering.

Utvecklingen av ytterligare förbättringar av vår plattform, inklusive nya gränssnitt, fortsätter enligt plan med lansering av en första version i mitten av året.

Fokus på kundrelaterade aktiviteter, ytterligare interna förbättringar och fördelar från investeringar i vår teknik gör mig övertygad om att vi kommer kunna fortsätta att realisera våra planer för 2017 och förbättra vår verksamhet kontinuerligt under de kommande kvartalen.”


Kontaktinformation  
Matthias Stadelmeyer, VD och koncernchef, telefon +46 8 405 08 00  
Viktor Wågström, CFO, telefon +46 8 405 08 00  
E-post: ir@tradedoubler.com

Övrig information
Denna information är sådan information som Tradedoubler AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 maj 2017 kl. 08.00 CET. Sifferuppgifter inom parentes avser motsvarande period 2016 om inget annat anges. Avrundningsdifferenser kan förekomma. 

Share this on:

Download the full report

Download