Andra kvartalet, april – juni 2021

 • Totala intäkter uppgick till 333 (287) MSEK, en ökning med 16% eller med 21% justerat för valutakurseffekter jämfört med samma period föregående år.
   
 • Bruttoresultatet uppgick till 67 (64) MSEK, en ökning med 4% eller med 9% justerat för valutakurseffekter. Bruttomarginalen var 20,2% (22,4).
   
 • Rörelsekostnader, exklusive avskrivningar och förändringsrelaterade poster, uppgick till 51 (50) MSEK, en ökning med 1%, eller 4% justerat för valutakurseffekter.
   
 • Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 16 (14) MSEK. Justerat för förändringsrelaterade poster var EBITDA 17 (14) MSEK.
   
 • Investeringar i immateriella tillgångar, i huvudsak relaterat till produktutveckling, uppgick till 7 (6) MSEK.
   
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 8 (30) MSEK.
   
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,34 (0,13) SEK.
   

Delårsperioden, januari – juni 2021

 • Totala intäkter uppgick till 690 (591) MSEK, en ökning med 17% eller med 22% justerat för valutakurseffekter jämfört med samma period föregående år.
   
 • Bruttoresultatet uppgick till 135 (127) MSEK, en ökning med 6% eller med 11% justerat för valutakurseffekter. Bruttomarginalen var 19,6% (21,6).
   
 • Rörelsekostnader, exklusive avskrivningar och förändringsrelaterade poster, uppgick till 103 (99) MSEK, en ökning med 4%, eller 8% justerat för valutakurseffekter.
   
 • Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 30 (29) MSEK. Justerat för förändringsrelaterade poster var EBITDA 32 (29) MSEK.
   
 • Investeringar i immateriella tillgångar, i huvudsak relaterat till produktutveckling, uppgick till 14 (11) MSEK.
   
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -5 (25) MSEK. Summan av likvida medel och räntebärande finansiella tillgångar var 55 (49) MSEK vid utgången av det andra kvartalet. Nettokassan minskade med -29 MSEK under delårsperioden till -59 (-80) MSEK.
   
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,33 (0,01) SEK.
   
 • 2016 förvärvade Tradedoubler en minoritetsandel i DynAdmic för totalt 1,2 MEUR. I juni 2021 såldes aktierna till Smart (en ledande fransk oberoende adtech-plattform) för en köpeskilling om cirka 2 MEUR (cirka 1,75 MEUR betalades vid closing i juli 2021) och en möjlig framtida betalning om 0,25 MEUR beroende på företagets framtida resultat. Reavinsten påverkar resultatet med 7,7 MSEK.

 

VD Matthias Stadelmeyers kommentar

Andra kvartalet 2021 var det första kvartalet med en jämförbar jämförelse av verksamheten under covid-19-förhållanden. Under andra kvartalet 2020 drabbade pandemin Tradedoublers verksamhet med negativa effekter på intäkterna och en positiv inverkan på EBITDA. De negativa intäktseffekterna kommer främst från resesektorn som tidigare stod för cirka 20% av våra intäkter, den positiva effekten beror på lägre kostnader genom minskad rekrytering av personal, kortare arbetstid och statligt stöd. Under Q4 2020 och Q1 2021 började vi få bra dragkraft i verksamheten, men då var jämförelsetalen inte påverkade av COVID-19.

Nu visar resultaten för andra kvartalet 2021 en fortsatt positiv utveckling på intäkter, bruttovinst och EBITDA. Justerat för valutaeffekter ökade intäkterna med 21% och bruttoresultatet med 9% medan EBITDA exklusive förändringsrelaterade poster ökade till 17 MSEK.

I likhet med första kvartalet 2021 utvecklas alla regioner positivt utom Storbritannien, med DACH -regionen och Norden som de främsta tillväxtdrivarna. Region South hade positiva engångseffekter förra året och har därmed stabila underliggande intäkter.

TD Grow, vår nya SaaS -lösning för små och medelstora företag och vår influencerplattform Metapic fortsatte sitt goda affärsmomentum även under andra kvartalet och började bidra till våra intäkter på ett mer framträdande sätt.

Intäkterna från resekunder växer igen jämfört med andra kvartalet förra året, men på låga nivåer och fortfarande långt ifrån tidigare nivåer. Alla andra vertikaler är stabila med sina vanliga säsongsvariationer.

Bruttomarginalen var 20,2% under kvartalet och är fortfarande lägre än förra året, men något högre än bruttomarginalen i första kvartalet. Orsaken till detta är främst ökade budgetar från större kunder som vi har utökat vår verksamhet med under de senaste 12 månaderna. Den svaga ökningen av bruttomarginalen under andra kvartalet förklaras av säsongsmässighet då kunderna spenderar mindre budgetar under andra och tredje kvartalet.

Operationella kostnader är högre än föregående år på grund av den fortsatta investeringen i vår personal och ökade investeringar i TD Grow och Metapic. Vi stänger kvartalet med 251 anställda jämfört med 226 under jämförelseperioden, vilket är huvudorsaken till den högre kostnadsnivån. EBITDA landade på 16 vilket är det högsta Q2-resultatet på många år.Vi fortsätter vårt uppdrag att utveckla våra kunder och partners på bästa möjliga sätt och skapa meningsfulla resultat för alla intressenter. Vi gör det med passion och mod, och jag ser fram mot ert sällskap på den här resan

Kontaktinformation

Matthias Stadelmeyer, VD och koncernchef, telefon +46 8 405 08 00   
Viktor Wågström, CFO, telefon +46 8 405 08 00   
E-post: ir@tradedoubler.com

Övrig information

Denna information är sådan information som Tradedoubler AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2021 kl. 08.00 CET. Sifferuppgifter inom parentes avser motsvarande period 2020 om inget annat anges. Avrundningsdifferenser kan förekomma. 

Share this on:

Download the full report

Download