Andra kvartalet, april – juni 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 287 (289) MSEK, en minskning med -1% eller oförändrat justerat för valutakurseffekter jämfört med samma period föregående år.
 • Bruttoresultatet uppgick till 64 (65) MSEK, en minskning med -1% samt -1% justerat för valutakurseffekter. Bruttomarginalen var 22,4% (22,5).
 • Rörelsekostnader, exklusive avskrivningar och förändringsrelaterade poster, uppgick till 50 (56) MSEK, en minskning med -11%.
 • Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 14 (7) MSEK. Justerat för förändringsrelaterade poster var EBITDA 14 (9) MSEK.
 • Aktiverade utgifter för produktutveckling uppgick till 6 (5) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 30 (16) MSEK. Summan av likvida medel och räntebärande finansiella tillgångar var 49 (39) MSEK vid utgången av det andra kvartalet. Nettokassan ökade med 24 MSEK under andra kvartalet till -80 MSEK.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,13 (-0,16) SEK.
 • Utbrottet av covid-19 har haft en blandad påverkan på resultatet i det andra kvartalet. Vissa segment och marknader har gynnats av situationen, medan resesegmentet har drabbats av en kraftig nedgång. Företagsledningen har tagit en aktiv roll i översynen av bolagets kostnader som en konsekvens av Covid-19 krisen, vilket har lett till förbättrad lönsamhet jämfört med föregående år.

Delårsperioden, januari – juni 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 591 (596) MSEK, en minskning med -1% samt -1% justerat för valutakurseffekter jämfört med samma period föregående år.
 • Bruttoresultatet uppgick till 127 (131) MSEK, en minskning med -3% eller -4% justerat för valutakurseffekter. Bruttomarginalen var 21,6% (22,0).
 • Rörelsekostnader, exklusive avskrivningar och förändringsrelaterade poster, uppgick till 99 (108) MSEK, en minskning med -9%.
 • Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 29 (20) MSEK. Justerat för förändringsrelaterade poster var EBITDA 29 (23) MSEK.
 • Aktiverade utgifter för produktutveckling uppgick till 11 (10) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 25 (11) MSEK. Summan av likvida medel och räntebärande finansiella tillgångar var 49 (39) MSEK vid utgången av det andra kvartalet. Nettokassan ökade med 6 MSEK under delårsperioden till -80 MSEK.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,01 (-0,21) SEK.
 • Hur påverkan av covid-19-krisen kommer att slå framöver är svårt att förutse eftersom att de flesta verksamhetssegmenten är påverkade. Framtida vinster i det korta perspektivet är väldigt beroende av makroekonomiska omständigheter och kan dagligen förändras. På grund av rådande omständigheter har Tradedoubler av försiktighetsskäl ökat kundfordrings reserven under kvartalet.

VD Matthias Stadelmeyers kommentar

”Tradedoublers resultat har under andra kvartalet 2020 i stor utsträckning påverkats av covid-19-krisen som har påverkat alla affärssegment och marknader.

Resesegmentet, som normalt står för cirka 20% av Tradedoublers omsättning, har minskat med cirka 80%, medan alla detaljhandelsrelaterade segment har ökat på grund av en ökad efterfrågan av försäljning online. Marknader med en hög andel resekunder, som Frankrike, Nederländerna och Storbritannien, har lägre resultat medan de andra marknaderna har gynnats av situationen.

Som ett resultat av alla dessa rörelser mellan segment och marknader har våra intäkter och bruttoresultat varit stabilt jämfört med förra året.

Fokus på bolagets kostnader, inklusive statligt stöd på vissa marknader, har hjälpt till att hantera krisen och till och med förbättra lönsamheten.

Krisen kommer att fortsätta påverka vår verksamhet under de kommande kvartalen, men till vilken utsträckning är svårt att förutse då det i hög grad beror på makroekonomiska omständigheter.

Det goda resultatet i Q2 har bara varit möjligt med ett mycket nära samarbete mellan alla våra team, kunder och partners samt med högt engagemang från alla anställda, som jag tycker är anmärkningsvärt och är tacksam för.”

 

Kontaktinformation

Matthias Stadelmeyer, VD och koncernchef, telefon +46 8 405 08 00   
Viktor Wågström, CFO, telefon +46 8 405 08 00   
E-post: ir@tradedoubler.com
 

Övrig information

Denna information är sådan information som Tradedoubler AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 augusti kl. 08.00 CET. Sifferuppgifter inom parentes avser motsvarande period 2019 om inget annat anges. Avrundningsdifferenser kan förekomma. 

Share this on:

Download the full report

Download