Andra kvartalet april – juni 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 289 (283) MSEK. en ökning med 2% eller 0% FX-justerat.
 • Bruttoresultatet uppgick till 65 (66) MSEK, en minskning med 1% eller 4% FX-justerat. Bruttomarginalen var 22,5% (23,2).
 • Rörelsekostnader, exkl avskrivningar och förändringsrelaterade poster, uppgick till 56 (58) MSEK, en minskning med 4% eller 6% FX-justerat.
 • Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 7 (6) MSEK. Justerat för förändringsrelaterade poster var EBITDA 9 (8) MSEK.
 • Aktiverade utgifter för produktutveckling uppgick till 5 (5) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 16 (9) MSEK. Summan av likvida medel och räntebärande finansiella tillgångar var 39 (53) MSEK vid utgången av andra kvartalet. Nettokassan ökade med 6 MSEK under andra kvartalet till -71 MSEK.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,16 (0,29) SEK. Det minskade resultatet per aktie jämfört med föregående år förklarades av den vinst som gjordes föregående år vid återköp av egna obligationer under nominellt värde.

Delårsperioden januari – juni 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 596 (570) MSEK. en ökning med 4% eller 1% FX-justerat.
 • Bruttoresultatet uppgick till 131 (131) MSEK, en förändring med 0% eller en minskning med 3% FX-justerat. Bruttomarginalen var 22,0% (22,9).
 • Rörelsekostnader, exkl avskrivningar och förändringsrelaterade poster, uppgick till 108 (116) MSEK, en minskning med 6% eller 9% FX-justerat.
 • Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 20 (14) MSEK. Justerat för förändringsrelaterade poster var EBITDA 23 (15) MSEK.
 • Aktiverade utgifter för produktutveckling uppgick till 10 (8) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 11 (-9) MSEK.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,21 (0,21) SEK.
 • Bolaget tillämpar från och med den 1 januari 2019 IFRS 16 avseende koncernens leasingavtal. Omräkningen har påverkat periodens EBITDA med 8 MSEK, resultatet med -0,3 MSEK, kassaflödet från den löpande verksamheten med 7 MSEK och kassaflödet från finansieringsverksamheten med -7 MSEK. Balansomslutningen per 1 januari 2019 påverkades med 46 MSEK. Jämförelsesiffror har inte omräknats.

VD Matthias Stadelmeyers kommentar

”Tradedoublers resultat under andra kvartalet 2019 är något lägre än förväntat, men fortfarande i linje med utvecklingen under de senaste kvartalen.

Generellt såg vi en avmattning i verksamheten under andra kvartalet för vissa kunder och för vissa marknader där kunder spenderat mindre budget än vanligt. Orsakerna till denna avmattning är huvudsakligen individuellt på kundsidan, men vi såg också en avmattning inom specifika branscher på några marknader, som till exempel inom mode i Norden.

Ökningen av vår marginal under andra kvartalet jämfört med första kvartalet är relaterat till säsongseffekter. Jämfört med föregående år minskade marginalen från 23,2 procent till 22,5 procent på grund av förändringar i kundportföljen och relaterade förändringar i produktmixen.

Kostnaderna ligger på samma nivå som under de senaste kvartalen, men lägre än motsvarande period förra året vilket resulterar i liknande nivåer för EBITDA och EBITDA-marginal.

Mottagandet av våra nya gränssnitt på marknaderna och av kunder och partners är väldigt positivt och vi ser att nya anpassningar och funktioner läggs till som hjälper våra kunder och partners att samarbeta och arbeta effektivt, samtidigt som de också stärker Tradedoublers positionering på marknaden.

Trots avmattningen under andra kvartalet utvecklas vi enligt plan och vi fortsätter vårt uppdrag att kontinuerligt förbättra vår verksamhet genom att skapa tillväxt för våra kunder och partners.”

Kontaktinformation

Matthias Stadelmeyer, VD och koncernchef, telefon +46 8 405 08 00   
Viktor Wågström, CFO, telefon +46 8 405 08 00   
E-post: ir@tradedoubler.com

Övrig information

Denna information är sådan information som Tradedoubler AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 juli kl. 08.00 CET. Sifferuppgifter inom parentes avser motsvarande period 2018 om inget annat anges. Avrundningsdifferenser kan förekomma.

Share this on:

Download the full report

Download