Andra kvartalet april – juni 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 283 (284) MSEK. Nettoomsättningen justerad för förändringsrelaterade poster var 283 (284) MSEK, vilket var en minskning med 1%.
 • Bruttoresultatet justerat för förändringsrelaterade poster uppgick till 66 (62) MSEK, en ökning med 6% eller 0% FX-justerat. Bruttomarginalen justerad för förändringsrelaterade poster var 23,2% (21,9).
 • Rörelsekostnader, exkl avskrivningar och förändringsrelaterade poster, uppgick till 58 (59) MSEK, en minskning med 2%.
 • Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 6 (-1) MSEK. Justerat för förändringsrelaterade poster var EBITDA 8 (3) MSEK.
 • Aktiverade utgifter för produktutveckling uppgick till 5 (5) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 9 (-25) MSEK. Summan av likvida medel och räntebärande finansiella tillgångar var 53 (98) MSEK vid utgången av andra kvartalet. Nettokassan ökade med 24 MSEK under andra kvartalet till -61 MSEK.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,29 (0,04) SEK.
 • Det slutliga resultatet av återköpserbjudandet och det skriftliga förfarandet offentliggjordes i april. Förslaget accepterades av 100% av de avgivna rösterna i det skriftliga förfarandet och obligationsinnehavare motsvarande ungefär 96% av obligationernas justerade nominella värde deltog i det skriftliga förfarandet. Obligationsinnehavare motsvarande ungefär 95% av obligationernas justerade nominella värde anmälde sig även i återköpserbjudandet. Utbetalning till obligationsinnehavarna skedde den 16 maj 2018.
 • I maj tecknade Tradedoubler ett avtal med ett svenskt kreditinstitut om ny finansiering om 71 MSEK. Dessutom ingick bolaget ett låneavtal med sin huvudägare Reworld Media S.A om 40 MSEK. Tradedoubler kommunicerade även att bolaget utreder förutsättningar för att genomföra en företrädesemission inom en snar framtid.

Delårsperioden januari – juni 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 570 (620) MSEK. Nettoomsättningen justerad för förändringsrelaterade poster var 570 (620) MSEK, vilket var en minskning med 8%.
 • Bruttoresultatet justerat för förändringsrelaterade poster uppgick till 131 (134) MSEK, en nedgång med 3% eller 7% FX-justerat. Bruttomarginalen justerad för förändringsrelaterade poster var 22,9% (21,7).
 • Rörelsekostnader, exkl avskrivningar och förändringsrelaterade poster, uppgick till 116 (124) MSEK, en minskning med 7%.
 • Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 14 (6) MSEK. Justerat för förändringsrelaterade poster var EBITDA 15 (11) MSEK.
 • Aktiverade utgifter för produktutveckling uppgick till 8 (10) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -9 (-55) MSEK.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,21 (0,00) SEK.
 • I mars offentliggjorde Tradedoubler ett återköpserbjudande och ett skriftligt förfarande av sina utestående obligationer med förfall 2018.
 • I maj tecknade Tradedoubler ett avtal med ett svenskt kreditinstitut om ny finansiering om 71 MSEK. Dessutom ingick bolaget ett låneavtal med sin huvudägare Reworld Media S.A om 40 MSEK. Tradedoubler kommunicerade även att bolaget utreder förutsättningar för att genomföra en företrädesemission inom en snar framtid.

VD Matthias Stadelmeyers kommentar

”Under andra kvartalet har vi fortsatt göra framsteg i vårt operativa arbete baserat på de förändringar som gjorts under de senaste två åren. Effekten av dessa ansträngningar är synligt i EBITDA-resultatet och nu också i bruttoresultatet.

Bruttovinsten under andra kvartalet 2018 var på samma nivå som för andra kvartalet 2017, en signifikant förbättring jämfört med tillväxten samma period föregående år och i linje med utvecklingen under de senaste kvartalen. De förbättrade resultaten i andra kvartalet förklaras dels av de tidigare kommunicerade framstegen i vår kärnverksamhet och utfasningen av förlorade kunder från slutet av 2016 och början av 2017, dels av den aktiva nedläggningen av olönsamma kunder som tidigare förvaltats i Telford.

Bruttomarginalen ökade till 23,2%. Ökningen är kopplad till orsakerna ovan eftersom Tradedoublers kärnverksamhet har hälsosammare marginaler än vad vi tidigare hade för de kunder som förlorats.

EBITDA för kvartalet slutade på 8 MSEK, en förbättring jämfört med samma period föregående år. Resultatet är kopplat till det förbättrade bruttoresultatet och en lägre kostnadsbas som är en effekt av de förändringar i företagsstruktur och arbetssätt vi tillämpat under förra året.

Som tidigare kommunicerats så undersöker vi förutsättningar för att genomföra en företrädesemission. Inga beslut har ännu fattats.

Det nu etablerade sättet att arbeta som visar sig i resultatet är tillsammans med bolagets förbättrade kapitalstruktur ett viktigt steg för att förbättra företagets övergripande situation.”

Kontaktinformation

Matthias Stadelmeyer, VD och koncernchef, telefon +46 8 405 08 00   
Viktor Wågström, CFO, telefon +46 8 405 08 00   
E-post: ir@tradedoubler.com

Övrig information

Denna information är sådan information som Tradedoubler AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 juli 2018 kl. 08.00 CEST. Sifferuppgifter inom parentes avser motsvarande period 2017 om inget annat anges. Avrundningsdifferenser kan förekomma. 

Share this on:

Download the full report

Download