Fortsatta framsteg

ANDRA KVARTALET APRIL – JUNI 2017  

 • Nettoomsättningen uppgick till 285 (322) MSEK. Nettoomsättningen justerad för förändringsrelaterade poster var 285 (322) MSEK, vilket var en minskning med 12%.
 • Bruttoresultatet justerat för förändringsrelaterade poster uppgick till 62 (71) MSEK, en nedgång med 12% eller 15% FX-justerat. Bruttomarginalen justerad för förändringsrelaterade poster var 21,9% (22,0).
 • Rörelsekostnader, exkl avskrivningar och förändringsrelaterade poster, uppgick till 60 (72) MSEK, en minskning med 18%.
 • Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -1 (-2) MSEK. Justerat för förändringsrelaterade poster var EBITDA 3 (-2) MSEK.
 • Aktiverade utgifter för produktutveckling uppgick till 5 (8) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -25 (-76) MSEK. Summan av likvida medel och räntebärande finansiella tillgångar var 98 (227) MSEK vid utgången av andra kvartalet. Nettokassan minskade med 17 MSEK under andra kvartalet till -35 MSEK.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,04 (-0,26) SEK.
 • I maj återköpte Tradedoubler egna obligationer till ett nominellt värde om 61 MSEK.

DELÅRSPERIODEN JANUARI – JUNI 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 620 (694) MSEK. Nettoomsättningen justerad för förändringsrelaterade poster var 620 (694) MSEK, vilket var en minskning med 11%.
 • Bruttoresultatet justerat för förändringsrelaterade poster uppgick till 134 (151) MSEK, en nedgång med 11% eller 12% FX-justerat. Bruttomarginalen justerad för förändringsrelaterade poster var 21,7% (21,8).
 • Rörelsekostnader, exklusive avskrivningar och förändringsrelaterade poster, uppgick till 124 (157) MSEK, en minskning med 21%.
 • Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 6 (-8) MSEK. Justerat för förändringsrelaterade poster var EBITDA 11 (-6) MSEK.
 • Aktiverade utgifter för produktutveckling uppgick till 10 (18) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -55 (-89) MSEK.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0 (-0,66) SEK.

VD Matthias Stadelmeyers kommentar

Under andra kvartalet fortsatte vi utvecklingen att leda Tradedoubler till lönsamhet och ekonomiskt oberoende. Medan bruttovinsten minskade med samma nivå som under första kvartalet så förbättrades EBITDA och nettoresultatet väsentligt jämfört med samma period föregående år.

Intäkts- och bruttovinstutvecklingen under andra kvartalet är liknande den under första kvartalet och är kopplad till förlusten av ett antal större kunder i Storbritannien i början av 2016 och den aktiva nedläggningen av olönsamma program under andra halvåret 2016. Trenden i den underliggande verksamheten fortsätter att utvecklas positivt i jämförelse mot föregående år. Effekten av denna trend kan ses i resultaten från de olika regionerna. Av ovannämnda skäl minskade Storbritannien betydligt jämfört med samma period föregående år medan alla andra regioner visar stabila resultat.

Bruttomarginalen är stabil på 21,9%, ökningen jämfört med första kvartalet är relaterad till säsongseffekter.

Kostnaderna minskade med 18% jämfört med andra kvartalet föregående år, vilket är på liknande nivå som i första kvartalet och hänförligt till förbättringar i företagets lednings- och servicestruktur. Vi har nu slutfört alla pågående större förbättringsprojekt men fortsätter arbetet med att förbättra effektiviteten i verksamheten.

Kassaflödet under delårsperioden påverkades av förändringar i rörelsekapitalet om -51 MSEK, vilket huvudsakligen förklarades av lägre förskottsbelopp från kunder i samband med ändring till andra betalningsvillkor. 

Resultat efter skatt ökade i andra kvartalet till 2 MSEK. Detta resultat är påverkat av återköpet av egna obligationer till ett nominellt värde om 61 MSEK.

Under andra kvartalet lanserades en betaversion av ett nytt publishergränssnitt på alla marknader. Det nya gränssnittet förbättrar användarupplevelsen i våra system och förenklar för publishers att registrera sig och ansluta till program. Gränssnittet kommer att slutföras under de kommande månaderna baserat på feedback från användare.

I juli förvärvade vi det svenska teknologibolaget Metapic (metapic.se). Metapic tillhandahåller verktyg för influencers att skapa och publicera collage och länkar som rekommenderar produkter för annonsörer som betalas på CPC. Detta kommer hjälpa oss att öka vår verksamhet med influencers och publishers på alla marknader och stärka vårt nätverk.

Under de kommande kvartalen kommer vi att fortsätta göra framsteg för att kontinuerligt förbättra vår verksamhet och realisera våra planer för 2017.”

Kontaktinformation   
Matthias Stadelmeyer, VD och koncernchef, telefon +46 8 405 08 00   
Viktor Wågström, CFO, telefon +46 8 405 08 00   
E-post: ir@tradedoubler.com

Övrig information 
Denna information är sådan information som Tradedoubler AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2017 kl. 08.00 CET. Sifferuppgifter inom parentes avser motsvarande period 2016 om inget annat anges. Avrundningsdifferenser kan förekomma. 

Share this on:

Download the full report

Download