ANDRA KVARTALET APRIL – JUNI 2016  

 • Nettoomsättningen uppgick till 322 (414) MSEK. Nettoomsättningen exklusive förändringsrelaterade poster var 322 (419) MSEK, vilket var en minskning med 23%.
 • Bruttoresultatet exklusive förändringsrelaterade poster uppgick till 71 (84) MSEK, en nedgång med 15% eller 13% FX-justerat. Bruttomarginalen exklusive förändringsrelaterade poster ökade till 22% (20).
 • Rörelsekostnader, exklusive avskrivningar och förändringsrelaterade poster, uppgick till 72 (90) MSEK, en minskning med 19%.
 • Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -2 (-13) MSEK. Exklusive förändringsrelaterade poster var EBITDA -2 (-6) MSEK.
 • Aktiverade utgifter för produktutveckling uppgick till 8 (8) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -76 (-32) MSEK. Summan av likvida medel och räntebärande finansiella tillgångar var 227 (323) MSEK vid utgången av andra kvartalet. Nettokassan minskade med 96 MSEK under andra kvartalet till -21 MSEK.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,26 (-0,52) SEK.
 • Tradedoubler expanderar till Asien med öppnandet av ett kontor i Singapore.
 • I juni tillkännagav Tradedoubler en mindre investering i videoföretaget DynAdmic.

DELÅRSPERIODEN JANUARI – JUNI 2016

 • Nettoomsättningen uppgick till 694 (846) MSEK. Nettoomsättningen exklusive förändringsrelaterade poster var 694 (851) MSEK, vilket var en minskning med 18%.
 • Bruttoresultatet exklusive förändringsrelaterade poster uppgick till 151 (173) MSEK, en nedgång med 12% eller 10% FX-justerat. Bruttomarginalen exklusive förändringsrelaterade poster ökade till 22% (20).
 • Rörelsekostnader, exklusive avskrivningar och förändringsrelaterade poster, uppgick till 157 (176) MSEK, en minskning med 10%.
 • Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -8 (-17) MSEK. Exklusive förändringsrelaterade poster var EBITDA -6 (-3) MSEK.
 • Aktiverade utgifter för produktutveckling uppgick till 18 (20) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -89 (-30) MSEK.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,66 (-0,76) SEK.
 • I januari 2016 ökade Reworld Media S.A. sitt ägande i Tradedoubler från 17,8% till 29,95%.
 • Tomas Ljunglöf, Tradedoublers CFO, sa upp sig i december 2015 och lämnade bolaget efter årsstämman. 
  3 maj 2016. Viktor Wågström, tidigare koncernredovisningschef, har utsetts till interim CFO tills en permanent CFO
   tillsatts.

 

VD Matthias Stadelmeyers kommentar

”Den underliggande bruttoresultatutvecklingen i andra kvartalet (exklusive den internationella kund som lämnat Tradedoubler som tidigare kommunicerats) är i linje med de senaste kvartalen. Effekten av förlusten från denna kund kommer under tredje kvartalet plana ut då dessa förluster påverkade 2014 samt första halvåret 2015. Under första halvåret i år har vi haft ett ökat fokus på effektivitet vilket har resulterat i minskade kostnader och en förbättrad EBITDA.

Vi har lanserat TD ENGAGE i UK och Tyskland och ser redan lovande resultat och intresse från kunder. TD ENGAGE kommer att lanseras på övriga marknader under tredje kvartalet 2016.

Under andra kvartalet investerade Tradedoubler en minoritetsandel i DynAdmic, ett företag specialiserat på riktad kontextuell video och i juli investerades i en andel i R Advertising, ett affiliatemarknadsföringsföretag. Dessa strategiska investeringar tillåter oss att utvidga vårt kundfokuserade digitala marknadsföringserbjudande.

I juni öppnade Tradedoubler ett kontor i Singapore för att kapitalisera på de många utvecklingsmöjligheter som vi ser på Sydostasiens e-handelsmarknad. Vi har redan haft positiva samtal med både existerande och nya kunder om samarbete i regionen.

Under det andra kvartalet 2016 förbättrade vi vår marknadsledande spårningslösning med lanseringen av Cross Device tracking i UK, Tyskland och Frankrike och lansering på övriga marknader kommer ske under tredje kvartalet 2016. Under tredje kvartalet 2015 lanserade vi Cookieless tracking som redan levererar mätbara resultat, vi bedömer att Cross Device kommer att ha en ännu större inverkan på intäktsgenereringen då den avsevärt förbättrar och förfinar noggrannheten i vår spårning.

Vi har ambitiösa planer på att utöka vårt erbjudande; vi kommer att fortsätta att utveckla ny teknik som förbättrar vår förmåga, vi kommer att söka ytterligare strategiska samarbeten och förvärv som utvidgar vårt kundfokuserade erbjudande och vi kommer att öppna nya kontor där vi ser möjligheter att utveckla vår verksamhet.

Den positiva utvecklingen under det första halvåret 2016 och våra ambitiösa framtidsplaner innebär att vi fortsätter att göra goda framsteg med att föra Tradedoubler tillbaka till lönsam tillväxt.”

Stockholm den 30 augusti 2016

Matthias Stadelmeyer
 

Kontaktinformation
Matthias Stadelmeyer, VD och koncernchef, telefon +46 8 405 08 00
Viktor Wågström, interim CFO, telefon +46 8 405 08 00
E-post: ir@tradedoubler.com

Övrig information
Denna information är sådan information som Tradedoubler AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2016 kl. 08.00 CET. Sifferuppgifter inom parentes avser motsvarande period 2015 om inget annat anges. Avrundningsdifferenser kan förekomma. 

Share this on:

Download the full report

Download