Intäktstillväxt och tydliga förbättringar inom produktutveckling

Andra kvartalet april – juni 2015

 • Nettoomsättningen uppgick till 414 (411) MSEK. Exklusive förändringsrelaterade poster var nettoomsättningen 419 (411) MSEK, en ökning med 2% eller en minskning med 4% justerat för FX-förändringar.
 • Bruttoresultatet exklusive förändringsrelaterade poster uppgick till 84 (91) MSEK, en minskning med 8% eller 13% justerat för FX-förändringar.
 • Bruttomarginalen, exklusive förändringsrelaterade poster, var 19,9% (22,1). Nedgången förklarades främst av prispress inom affiliate.
 • Rörelsekostnader, exklusive avskrivningar och förändringsrelaterade poster, uppgick till 90 (87) MSEK, en uppgång med 3% eller en nedgång med 2% justerat för FX-förändringar vilket främst berodde på färre antal anställda. Vid utgången av andra kvartalet var antalet medarbetare 355 (378).
 • Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -13 (-9) MSEK. Exklusive förändringsrelaterade poster var EBITDA -6 (4) MSEK.
 • Aktiverade utgifter uppgick till 8 (3) MSEK. Ökningen berodde främst på rekryteringen av utvecklare i enlighet med strategin.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,52 (-0,37) SEK.
 • Kassaflödet från löpande verksamheten var -32 (-43) MSEK och nettokassan minskade med 42 MSEK under andra kvartalet till 77 MSEK. Summan av likvida medel och räntebärande finansiella tillgångar uppgick till 323 (380) MSEK.
 • Bertil Lundell som anställdes som CTO in januari 2015 lämnade bolaget i juni, som tidigare kommunicerats.
 • Som tidigare kommunicerats, påverkar omförhandlingar med en stor internationell kund nettoomsättningen negativt under 2015.

Delårsperioden januari – juni 2015

 • Nettoomsättningen uppgick till 846 (856) MSEK. Exklusive förändringsrelaterade poster var nettoomsättningen 851 (856) MSEK, en nedgång med 1% eller 8% justerat för FX-förändringar.
 • Bruttoresultatet exklusive förändringsrelaterade poster uppgick till 173 (192) MSEK, en minskning med 10% eller 16% justerat för FX-förändringar. Bruttomarginalen exklusive förändringsrelaterade poster uppgick till 20,3% (22,4)
 • Rörelsekostnaderna, exklusive avskrivningar och förändringsrelaterade poster, uppgick till 176 (176), en förändring med 0% eller en minskning med 6% justerat för FX-förändringar.
 • Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -17 (3) MSEK. Exklusive förändringsrelaterade poster var EBITDA -3 (16) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till ‑30 (-119) MSEK.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till ‑0,76 (-0,28) SEK.
 • Tradedoubler slutförde den nordiska regionstrukturen och stängde sitt kontor i Norge med begränsade avvecklingskostnader.
 • Det tyska teknikföretaget Adnologies förvärvades för att stödja den nya strategin. Påverkan på resultatet var begränsad.
 • Franska mediaföretaget Reworld Media S.A. köpte 19,1% av bolagets utestående aktier, främst från Monterro 1A AB, och blev därmed största ägare i Tradedoubler.
FINANSIELL ÖVERSIKT, MSEKApr-jun 2015Apr-jun 2014Jan-jun 2015Jan-jun 2014Förändr %Helår 2014
Nettoomsättning exklusive förändringsrelaterade poster419411851856-1%1 743
Bruttoresultat exklusive förändringsrelaterade poster8491173192-10%379
Bruttomarginal 19,9%22,1%20,3%22,4%21,7%
Rörelsekostnader före avskrivningar, nedskrivningar och förändringsrel. kostnader-90-87-176-1760%-339
EBITDA exklusive förändringsrelaterade poster-64-316-118%39
EBITDA-marginal -1,4%0,9%-0,3%1,8%2,3%
Förändringsrelaterade poster 1)-7-12-14-12-20
EBITDA-13-9-173-609%20
Nedskrivning goodwill0000-60
Rörelseresultat (EBIT)-19-14-29-7-63
Nettoinvesteringar icke-finansiella anläggningstillgångar (CAPEX)-8-3-23-7-17
Kassaflöde från den löpande verksamheten-32-43-30-119-110
Kortfristiga placeringar och likvida medel, vid periodens utgång323380323380372
Nettokassa 2), vid periodens utgång7713577135126
1) Förändringsrelaterade poster under Q2 2015 som påverkade nettoomsättningen bestod av en justering av ett fel relaterat till återkommande fakturering till en stor kund sedan 2013. Förändringsrelaterade kostnader bestod i huvudsak av avgångsvederlag.
2) Kortfristiga placeringar och likvida medel minus räntebärande skulder.

VD Matthias Stadelmeyers kommentar till rapporten för andra kvartalet 2015

“Den underliggande utvecklingen för bruttovinsten under det andra kvartalet var i linje med trenden från tidigare kvartal, men utvecklingen inom olika marknader varierar kraftigt på grund av specifika marknadsvillkor samt vår egen prestation. Storbritannien, Tyskland, Spanien, Sverige och Polen visade ökade intäkter jämfört med föregående år och goda resultat medan speciellt Frankrike hade en sämre utveckling. Totala rörelsekostnader ökade något jämfört med första kvartalet 2015, främst på grund av högre kostnader för produktutveckling i linje med vår strategi. Kapitaliserade utgifter för produktutveckling var på samma nivå som under föregående kvartal.

Under det andra kvartalet gjordes ytterligare tydliga framsteg genom lanseringen av nya kunderbjudanden. I nuläget utför vi testkampanjer på utvalda marknader med integrerad Tradedoubler- och Adnologies- teknologi med lovande resultat. I september siktar vi på att ha en betaversion och därefter genomföra tester och utveckling tillsammans med utvalda kunder.

Samtidigt som vi fortsätter att rulla ut ADAPT, vårt marknadsledande business intelligence verktyg, lägger vi till ny funktionalitet och inkluderar data från kunders online user journey. Detta är ett stort framsteg och gör det möjligt för annonsörer att få större insikt om konsumenters beteende online.

Vi har fler spännande lanseringar planerade under andra halvåret 2015, med fokus på nya lösningar som levererar databaserade insikter. Dessa hjälper oss att skapa bättre resultat för våra kunder i deras prestationsbaserade marknadsföring.

Med dessa erbjudanden ökar vi vår adresserbara marknad betydligt och vi ser nu över behovet att stärka våra sälj- och kundteam på marknaderna för att kunna utnyttja marknadspotentialen fullt ut.”

Presentation

Delårsrapporten presenteras i samband med en telefonkonferens den 23 juli 2015 kl. 10.00. För att ta del av presentationen ring (SE) +46 8 566 426 90, (UK) +44 203 428 14 33 eller (US) +1 855 831 59 45. Presentationen kan även följas via webblänk på webbsidan: http://financials.tradedoubler.com/sv/investorrelations

Övrig information

Denna information är sådan som Tradedoubler ska offentlig­göra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 23 juli 2015 kl. 08.00 CET. Sifferuppgifter inom parentes avser motsvarande period 2014 om inget annat anges. Avrundningsdifferenser kan förekomma.

Share this on:

Download the full report

Download