Ett kvartal av förändring

Andra kvartalet april – juni 2014 

 • Nettoomsättningen uppgick till 411 (490) MSEK, en nedgång med 16% eller 21% justerat för valutakursförändringar. Mer än hälften förklarades av lägre intäkter från två paneuropeiska kunder, nedgången i Frankrike pga. minskningen av e-postkanalen, lägre intäkter inom icke-kärn-verksamheten samt från marknader där kontor nyligen stängts.
 • Bruttomarginalen var 22,1 (23,2) % och bruttoresultatet uppgick till 91 (114) MSEK, en minskning med 20%. Justerat för valutakursförändringar var minskningen 25%.
 • Bruttoresultatet under andra kvartalet minskade med 10 MSEK jämfört med första kvartalet 2014, varav cirka hälften förklarades av ovan nämnda paneuropeiska kunder. Andra viktiga förklaringsfaktorer var säsongseffekter och nedgång utanför kärnverksamheten.
 • Rörelsekostnaderna, exklusive förändringsrelaterade poster, var 87 (94) MSEK, en minskning med 8% eller 11% justerat för valutakursförändringar. Minskningen avsåg främst omstruktureringen som lanserades vid årsskiftet. Antalet medarbetare vid utgången av kvartalet var 378 (462).
 • EBITDA, exklusive förändringsrelaterade poster, var 4 (20) MSEK.
 • Förändringsrelaterade kostnader uppgick till 12 (0) MSEK. De utgjordes av skatterelaterade poster om 6 MSEK kopplade till kontorsstängningar och avgångsvederlag till tidigare VD samt Chief Strategy Officer.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till ‑0,37 (0,17) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var ‑43 (17) MSEK och inkl. en rörelsekapitalförändring om -37 MSEK.

Delårsperioden januari – juni 2014

 • Nettoomsättningen uppgick till 856 MSEK (1 018), en minskning med 16% eller 20% justerat för valutakursförändringar.
 • Bruttomarginalen var 22,4 (22,9) % och bruttoresultatet uppgick till 192 (233) MSEK, en minskning med 18% eller 22% justerat för valutakursförändringar.
 • Rörelsekostnaderna, exklusive förändringsrelaterade poster, uppgick till 176 (195). Förändringsrelaterade kostnader uppgick till 12 (0) MSEK och EBITDA uppgick till 3 (39) MSEK. EBITDA, justerat för förändringsrelaterade kostnader, uppgick till 16 (39) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till ‑119 (22) MSEK och påverkades av en normalisering av rörelsekapitalet samt andra rörelsekapitalförändringar.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till ‑0,28 (0,45) SEK.
 • Tomas Ljunglöf utsågs till CFO under första kvartalet. Under andra kvartalet lämnade VD Rob Wilson och Chief Strategy Officer Andrew Buckman Tradedoubler. Matthias Stadelmeyer utsågs till tillförordnad VD och Chief Revenue Officer Richard Julin avgick.

Viktiga händelser efter balansdagen

 • Tradedoubler avyttrade verksamheten i Litauen, effekten på resultatet bedöms som obetydlig.
FINANSIELL ÖVERSIKT, MSEKApr-jun
2014 
Apr-jun
2013 
Förändr %2Jan-jun
2014 
Jan-jun
2013 
Förändr %2Helår
2013 
Nettoomsättning411490-21%8561,018-20%2,001
Bruttoresultat91114-25%192233-22%455
Bruttomarginal22.1%23.2%22.4%22.9%22.7%
Rörelsekostnader före avskrivningar, nedskrivningar och förändringsrelaterade kostnader-87-94-11%-176-195-12%-380
EBITDA justerat för förändringsrelaterade kostnader420-85%1639-64%75
EBITDA-marginal1%4%2%4%4%
Rörelsekostnader före avskrivningar och nedskrivningar-99-942%-189-195-6%-402
EBITDA-920339-92%53
Rörelseresultat (EBIT)-1415-73024
Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar-3-9-7-18-32
Kassaflöde från den löpande verksamheten-4317-11922126
Kortfristiga placeringar och likvida medel, vid periodens utgång380167380167506
Nettokassa1, vid periodens utgång135167135167262
1. Kortfristiga placeringar och likvida medel minus räntebärande skulder
2. Procentuella förändringar är justerade för valutaförändringar


Tf VD Matthias Stadelmeyers kommentar till rapporten för andra kvartalet 2014

”Nettoomsättningen fortsatte minska under kvartalet, vilket har lett till lägre marknadsandel. Det underliggande bruttoresultatet minskade i linje med trenden från Q1 2014. Omstruktureringen som presenterades i slutet av fjolåret fortskrider enligt plan, och förväntas fortfarande minska rörelsekostnaderna med 55 MSEK på årsbasis, med fullt genomslag från och med andra halvåret 2014.

Vi fokuserar på att förbättra den operationella effektiviteten samt lönsamheten per kund. Som nämndes i föregående rapport löper flera projekt parallellt med det övergripande målet att förbättra effektiviteten i verksamheten, frigöra mer tid för kundaktiviteter samt strömlinjeforma interna processer. Vi ser också över bolagets strategi. Jag ser en stor förbättringspotential samtidigt som jag är nöjd med de framsteg som hittills gjorts. Det kommer dock att ta tid innan vi ser de finansiella effekterna av insatserna.

Vår solida finansiella ställning, aktiva ägare, engagerade medarbetare, vårt starka produkterbjudande samt stora paneuropeiska nätverk av annonsörer och publishers ger oss en bra bas för att dra fördel av den attraktiva och snabbrörliga marknaden för prestationsbaserad marknadsföring i Europa.”

Presentation

Delårsrapporten presenteras i samband med en telefonkonferens den 25 juli 2014 kl. 10.00. För att ta del av presentationen ring (SE) +46 8 519 990 30, (UK) +44 207 660 20 77 eller (US) +1 855 753 22 34. Presentationen kan även följas via webblänk på webbsidan:http://financials.tradedoubler.com/sv/investorrelations

Övrig information

Denna information är sådan som Tradedoubler ska offentlig­göra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 25 juli 2014 kl. 08.00 CET. Sifferuppgifter inom parentes avser motsvarande period 2013 om inget annat anges. Avrundningsdifferenser kan förekomma.

Därtill har Tradedoubler ändrat datum för publicering av delårsrapporten januari – september 2014 till 7 november 2014.

Share this on:

Download the full report

Download