Stockholm, 26 juli 2013

På väg mot återhämtning

Andra kvartalet april – juni 2013

  • Nettoomsättningen uppgick till 490,3 (573,7) MSEK, en nedgång justerat för valutaförändringar med 10 procent. Volymminskningen inom den icke-strategiska kampanjaffären fortsatte som förväntat under det andra kvartalet, medan segmentet för prestationsbaserad marknadsföring visade en fortsatt positiv utveckling. Nettoomsättningen i segmentet minskade med 7 procent, en förbättring jämfört med 11 procent föregående kvartal.
  • Bruttoresultatet uppgick till 114,0 (140,8) MSEK.
  • Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 19,8 (0,3) MSEK, en förbättring med 19,5 MSEK.
  • Resultat per aktie, före och efter utspädning, ökade till 0,17 (-0,25) SEK.

Delårsperioden januari – juni 2013

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 018,2 (1 213,9) MSEK, en nedgång justerat för valutaförändringar med 12 procent.
  • Bruttoresultatet uppgick till 233,4 (287,2) MSEK.
  • Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 38,8 (18,4) MSEK, en förbättring med 20,4 MSEK.
  • Resultat per aktie, före och efter utspädning, ökade till 0,45 (-0,02) SEK.

Ändrade utsikter för rörelsekostnaderna

  • Rörelsekostnaderna före avskrivningar och nedskrivningar uppgick i genomsnitt till 31,4 MSEK per månad under det andra kvartalet, vilket var lägre än de utsikter som gavs i samband med delårsrapporten för det första kvartalet 2013, ungefär 33,5 MSEK. Tradedoubler förväntar att kostnaderna under resten av 2013 kommer att ligga kvar på samma nivå som under delårsperioden januari-juni, ungefär 32 MSEK i genomsnitt per månad. För övriga utsikter, se sidan 9 i rapporten.
Finansiell översikt, MSEKApr-junApr-junFörändr1Jan-junJan-junFörändr1Helår
20132012201320122012
Nettoomsättning490,3573,7-10,0%1 018,21 213,9-12,1%2 307,7
Bruttoresultat114,0140,8-15,2%233,4287,2-15,1%541,5
som en procent av nettoomsättning23,2%24,5%22,9%23,7%23,5%
Rörelsekostnader före avskrivningar och nedskrivningar-94,2-140,5-30,8%-194,6-268,8-25,4%-519,3
genomsnitt per månad-31,4-46,8-32,4-44,8-43,3
Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA)19,80,338,818,4178,2%22,2
som en procent av nettoomsättning4,0%0,0%3,8%1,5%1,0%
Justerad EBITDA219,89,8155,3%38,833,334,4%53,3
som en procent av nettoomsättning4,0%1,7%3,8%2,7%2,3%
Rörelseresultat (EBIT)15,3-2,830,29,9447,0%0,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten17,2-12,721,9-21,8-14,9
Nettoinvesteringar i immateriella anläggningstillgångar-8,2-12,2-16,3-20,4-36,2
Resultat per aktie, före och efter utspädning, SEK0,17-0,250,45-0,02-0,24
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, SEK0,40-0,300,52-0,51-0,35
Avkastning på eget kapital de senaste 12 månaderna (%)1,910,71,910,7-1,9
1 Procentuella förändringar är justerade för valutaförändringar
2 Justerad för förändringsrelaterade kostnader under 2012

Presentation av delårsrapporten
Delårsrapporten presenteras på en telekonferens för press och analytiker den 26 juli 2013 kl. 10.00. För att ta del av presentationen ring (SE) +46 8 505 56481, (UK) +44 20 336 45373 eller (US) +1 877 788 9023. Presentationen kan även följas via webblänk på webbsidan: http://financials.tradedoubler.com/sv/investorrelations.

Övrig information
Denna information är sådan som Tradedoubler ska offentlig­göra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 26 juli 2013 kl. 08.00.

I denna delårsrapport redovisas koncernens siffror exklusive avvecklad verksamhet om inte annat anges. Sifferuppgifter inom parentes avser motsvarande period 2012 om inget annat anges. Avrundningsdifferenser kan förekomma.

Share this on:

Download the full report

Download