Fjärde kvartalet, Oktober – December 2023

 • Totala intäkter uppgick till 575 (464) MSEK, en ökning med 24% jämfört med samma period föregående år. 
 • Bruttoresultatet uppgick till 118 (102) MSEK, en ökning med 16%. Bruttomarginalen var 20,5% (22,0). 
 • Rörelsekostnader, exklusive avskrivningar och förändringsrelaterade poster, uppgick till 
 • -88 (-76) MSEK, en ökning med 17%.
 • Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 29 (26) MSEK. Justerat för förändringsrelaterade poster var EBITDA 30 (26) MSEK.
 • Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar, i huvudsak relaterat till produktutveckling uppgick till 10 (9) MSEK. 
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 43 (32) MSEK. 
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,29 (0,22) SEK.

Helåret, Januari – December 2023

 • Totala intäkter uppgick till 1 987 (1 640) MSEK, en ökning med 21% jämfört med samma period föregående år. 
   
 • Bruttoresultatet uppgick till 414 (346) MSEK, en ökning med 20%. Bruttomarginalen var 20,8% (21,1). 
 • Rörelsekostnader, exklusive avskrivningar och förändringsrelaterade poster, uppgick till 321 (263) MSEK, en ökning med 22%. 
 • Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 91 (79) MSEK. Justerat för förändringsrelaterade poster var EBITDA 92 (83) MSEK.
 • Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar, i huvudsak relaterat till produktutveckling uppgick till 38 (32) MSEK. 
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 74 (59) MSEK. Summan av likvida medel och räntebärande finansiella tillgångar var 70 (93) MSEK vid utgången av kvartalet. Nettokassan uppgår till -5 (5) MSEK.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,56 (0,54) SEK.

Brev från VD

Vi avslutar det här året med en stabil prestation under fjärde kvartalet. Den underliggande bruttovinsten ökade med 9 %, trots utmanande jämförelsetal. Årets sista kvartal, med Black Week och julförsäljning, är den viktigaste perioden för vår verksamhet och det var bra att se att vi kunde leverera på dessa högtider.

Tillväxten härleds från alla produkter och marknader och det är ännu mer tillfredsställande att se att vår stora internationella kundgrupp fortsätter att växa. Det stora internationella fotavtryck vi har visar återigen att vi är ett företag inom branschen som kan leverera högskalig prestationsmarknadsföring till denna kundgrupp.

Den underliggande EBITDA nådde 29 MSEK under det sista kvartalet och överträffade förra årets siffra med 3 MSEK. EBITDA-marginalen minskade till 5,1 % (5,7 %) under fjärde kvartalet vilket främst beror på ökade personalkostnader. Under året har vi ökat antalet anställda till 335 (294). Jämfört med övriga kvartal har vi inte ökat antalet anställda under fjärde kvartalet, eftersom vi anser oss vara väl bemannade för att genomföra våra planer för det kommande året. Vi kommer att fortsätta att investera i våra team och produkter på lämpligt sätt. 

Jag vill tacka våra team för den hängivenhet, energi och goda anda som ständigt genomsyrar deras arbete. Jag vill även tacka våra kunder och partners för den tilltro och lojalitet de visar oss, samt våra aktieägare för deras fortsatta stöd.

Kontaktinformation

Matthias Stadelmeyer, VD och koncernchef, telefon +46 8 405 08 00   
Viktor Wågström, CFO, telefon +46 8 405 08 00   
E-post: ir@tradedoubler.com

Övrig information

Denna information är sådan information som Tradedoubler AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 februari 2024 kl. 08.00 CET. Sifferuppgifter inom parentes avser motsvarande period 2022 om inget annat anges. Avrundningsdifferenser kan förekomma.

Share this on:

Download the full report

Download