Fjärde kvartalet, Oktober – December 2022

 • Totala intäkter uppgick till 464 (414) MSEK, en ökning med 12% eller med 5% justerat för valutakurseffekter jämfört med samma period föregående år. 
 • Bruttoresultatet uppgick till 102 (75) MSEK, en ökning med 36% eller med 28% justerat för valutakurseffekter. Bruttomarginalen var 22,0% (18,1). 
 • Rörelsekostnader, exklusive avskrivningar och förändringsrelaterade poster, uppgick till 76 (57) MSEK, en ökning med 33%, eller 28% justerat för valutakurseffekter. 
 • Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 26 (18) MSEK. Justerat för förändringsrelaterade poster var EBITDA 26 (20) MSEK.
 • Investeringar i immateriella tillgångar, i huvudsak relaterat till produktutveckling, uppgick till 9 (7) MSEK. 
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 32 (45) MSEK. 
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,22 (0,19) SEK

Helåret, Januari – December 2022    

 • Totala intäkter uppgick till 1 640 (1 421) MSEK, en ökning med 15% eller med 11% justerat för valutakurseffekter jämfört med samma period föregående år. 
 • Bruttoresultatet uppgick till 346 (277) MSEK, en ökning med 25% eller med 20% justerat för valutakurseffekter. Bruttomarginalen var 21,1% (19,5). 
 • Rörelsekostnader, exklusive avskrivningar och förändringsrelaterade poster, uppgick till 263 (212) MSEK, en ökning med 24%, eller 21% justerat för valutakurseffekter. 
 • Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 79 (61) MSEK. Justerat för förändringsrelaterade poster var EBITDA 83 (67) MSEK.
 • Investeringar i immateriella tillgångar, i huvudsak relaterat till produktutveckling, uppgick till 30 (27) MSEK. 
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 59 (57) MSEK. Summan av likvida medel och räntebärande finansiella tillgångar var 93 (94) MSEK vid utgången av kvartalet. Nettokassan uppgår till 5 (1) MSEK.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,54 (0,53) SEK.
 • Under första kvartalet förvärvade Tradedoubler cirka 30 % av aktierna i onlinevideoshoppingföretaget Onbaz, ett svenskt nystartat teknologiföretag. 
 • Skattemyndigheterna i Sverige och Spanien träffade under 2022 en ömsesidig överenskommelse om dubbelbeskattningsförfarandet som beskrivs i årsredovisningen på sid 28. Resultatet av avtalet ledde till en kontant skatteåterbäring på 13 MSEK som erhölls under fjärde kvartalet.

Brev från VD

Under fjärde kvartalet fortsatte den positiva trenden för vår verksamhet från de senaste kvartalen. Årets sista kvartal med Black Week och julförsäljning är den viktigaste perioden för vår verksamhet och det var bra att se att vi kunde leverera på dessa högtider och på alla marknader, alla produkter och branschvertikaler.

Resultaten visar återigen att Tradedoubler är väl positionerat inom prestationsmarknadsföringsbranschen eftersom vi kunde leverera positiva resultat trots en osäker och svag marknadsmiljö och lågt konsumentförtroende.

De främsta anledningarna till vår framgång är vår portfölj av lösningar för prestationsbaserad marknadsföring, vår internationella räckvidd med team av prestationsmarknadsföringsexperter på alla relevanta europeiska marknader, vårt fokus på innovativa partners och kundmålgrupper som passar vårt erbjudande.

Lösningar för prestationsbaserad marknadsföring
Tradedoubler erbjuder nu ett komplett utbud av lösningar för prestationsbaserad marknadsföring och teknologi med affiliate-marknadsföring som kärnan och de nya erbjudandena Metapic, Grow och Appiness som har vuxit kraftigt under året. Med denna uppsättning lösningar har vi kunnat generera 25 miljarder SEK intäkter för våra kunder genom 56 miljoner konverterade sälj som är av strategiskt värde för dem.

Internationell vidd
Våra team finns på 15 kontor över hela Europa och vi är ett av mycket få företag i vår bransch som kan leverera internationella kampanjer med lokal expertis för våra kunder.

Innovativa partners
Vi arbetar med ett partnernätverk med 10 000-tals webbplatser och är en värdefull partner genom att koppla dem till våra kunder. Vårt fokus på att öka variationen av trafikkällor och öppna upp nya trafikkanaler för prestationsmarknadsföring har bidragit till att öka värdet av vårt erbjudande avsevärt.

Client groups
Vi fokuserar på kunder som värdesätter vårt lösningserbjudande vilket innebär en kombination av teknik och konsulttjänster. Vi koncentrerar våra satsningar på branscherna shopping & detaljhandel, mode, resor och hemelektronik och är vid det här laget omkända för vår expertis inom dessa..  

Baserat på detta realiserade vi en intäkt på 1 640 MSEK (+11%), 346 MSEK Bruttovinst (+20%) och en EBITDA på 83 M SEK på valutajusterad jämförelse och exklusive förändringsrelaterade poster 2022, vilket är ett resultat som vi är stolta över.

Under 2023 kommer vi att fortsätta bygga vidare på dessa fokusområden och vi är övertygade om att vi kommer att se fortsatta framsteg och positiva resultat baserat på det arbete vi gör.

Jag vill tacka våra team för deras engagemang, energi och anda som de lägger ner i vår verksamhet varje dag, våra kunder och partners för deras förtroende och lojalitet och alla intressenter för deras stöd
 

Kontaktinformation

Matthias Stadelmeyer, VD och koncernchef, telefon +46 8 405 08 00   
Viktor Wågström, CFO, telefon +46 8 405 08 00   
E-post: ir@tradedoubler.com

Övrig information

Denna information är sådan information som Tradedoubler AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 februari 2023 kl. 08.00 CET. Sifferuppgifter inom parentes avser motsvarande period 2021 om inget annat anges. Avrundningsdifferenser kan förekomma. 

Share this on:

Download the full report

Download