Fjärde kvartalet, oktober – december 2021

 • Totala intäkter uppgick till 414 (359) MSEK, en ökning med 15% eller med 17% justerat för valutakurseffekter jämfört med samma period föregående år.
   
 • Bruttoresultatet uppgick till 75 (68) MSEK. Bruttoresultatet, exklusive avskrivningar och förändringsrelaterade poster, uppgick till 77 (68), en ökning med 14% eller med 15% justerat för valutakurseffekter. Bruttomarginalen var 18,1% (18,9). Bruttomarginalen justerad för förändringsrelaterade poster var 18,5% (18,9).
   
 • Rörelsekostnader, exklusive avskrivningar och förändringsrelaterade poster, uppgick till 57 (50) MSEK, en ökning med 14%, eller 15% justerat för valutakurseffekter.
   
 • Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 18 (17) MSEK. Justerat för förändringsrelaterade poster var EBITDA 20 (18) MSEK.
   
 • Investeringar i immateriella tillgångar, i huvudsak relaterat till produktutveckling, uppgick till 7 (7) MSEK.
   
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 45 (48) MSEK. Förändringar i rörelsekapitalet påverkade kassaflödet med 31 (37) MSEK, vilket är relaterat till säsongseffekter i betalningsmönstret från kunder.
   
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,19 (0,21) SEK.
   

Helåret, januari – december 2021

 • Totala intäkter uppgick till 1 421 (1 235) MSEK, en ökning med 15% eller med 18% justerat för valutakurseffekter jämfört med samma period föregående år.
   
 • Bruttoresultatet uppgick till 277 (255) MSEK. Bruttoresultatet justerat för förändringsrelaterade poster uppgick till 279 (255) MSEK, en ökning med 10% eller med 13% justerat för valutakurseffekter. Bruttomarginalen var 19,5% (20,6).
   
 • Rörelsekostnader, exklusive avskrivningar och förändringsrelaterade poster, uppgick till 212 (191) MSEK, en ökning med 11%, eller 13% justerat för valutakurseffekter.
   
 • Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 61 (62) MSEK. Justerat för förändringsrelaterade poster var EBITDA 67 (64) MSEK.
   
 • Investeringar i immateriella tillgångar, i huvudsak relaterat till produktutveckling, uppgick till 27 (24) MSEK.
   
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 54 (88) MSEK. Summan av likvida medel och räntebärande finansiella tillgångar var 94 (89) MSEK vid utgången av 2021. Nettokassan uppgår till 1 (-30) MSEK.
   
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,53 (0,16) SEK.
   
 • 2016 förvärvade Tradedoubler en minoritetsandel i DynAdmic för totalt 1,2 MEUR. I juni 2021 såldes aktierna till Smart (en ledande fransk oberoende adtech-plattform) för en köpeskilling om cirka 2 MEUR (cirka 1,75 MEUR betalades kontant i början av juli 2021) och en möjlig framtida betalning om 0,25 MEUR beroende på företagets framtida resultat. Försäljningen har påverkat resultatet med 9,3 MSEK varav 2,7 MSEK är relaterat till den möjliga tilläggsköpeskillingen som ej är betald än. Denna tilläggsköpeskilling omvärderades i det fjärde kvartalet då förväntningarna är att den kommer realiseras till fullo, vilket påverkar resultatet med 1,6 MSEK i det fjärde kvartalet.

VD Matthias Stadelmeyers kommentar

Tradedoublers resultat under fjärde kvartalet fortsatte att utvecklas positivt och vi ser tillbaka på ett framgångsrikt år 2021.

Under fjärde kvartalet 2021 ökade totala intäkter med 17%, bruttoresultatet ökade med 14%, medan EBITDA ökade till 20 MSEK på valutajusterad jämförelse och justerat för förändringsrelaterade poster.

Det är glädjande att se att vi kunde behålla vårt positiva affärsmomentum under detta viktiga fjärde kvartal även om marknadssignaler indikerade långsammare tillväxttakt för Black Friday-veckan och julförsäljningen. Våra resultat för fjärde kvartalet är genomgående bra i alla regioner och våra fyra nyckelbranschvertikaler detaljhandel, mode, elektronik och resor.

Under fjärde kvartalet, och även för hela året, bidrog vår kärnverksamhet affiliate-marknadsföring inklusive TD Grow och influencer-plattformen Metapic till tillväxten. Metapic har för tredje året i rad mer än fördubblat sin årliga omsättning jämfört med året innan.

Rörelsekostnaderna ökade med 15% främst på grund av investeringar i Metapic, TD Grow och produktutveckling. Vår EBITDA-marginal på 4,9% är jämförbar med förra året och 2021.

Nettoresultatet för 2021 ökade till 24 MSEK och bolagets nettokassa är positiv för första gången på länge. Försäljningen av aktier i Dynadmic var ett bra bidrag som ökade kassan med 17,6 MSEK och nettovinsten med 9,3 MSEK. Kontanterna användes för att amortera en del av det räntebärande lånet, vilket förbättrade vår kapitalstruktur och minskar skatteeffekten av negativt räntenetto.

Vi ser oss väl förberedda för de kommande kvartalen samtidigt som vi fortsätter vårt uppdrag att växa våra kunders och partners verksamhet på bästa möjliga sätt och skapa meningsfulla resultat för alla intressenter. Det gör vi med passion och mod, och jag ser fram emot ert sällskap på den här resan.

Kontaktinformation

Matthias Stadelmeyer, VD och koncernchef, telefon +46 8 405 08 00   
Viktor Wågström, CFO, telefon +46 8 405 08 00   
E-post: ir@tradedoubler.com

Övrig information
Denna information är sådan information som Tradedoubler AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 februari 2022 kl. 08.00 CET. Sifferuppgifter inom parentes avser motsvarande period 2020 om inget annat anges. Avrundningsdifferenser kan förekomma. 

Share this on:

Download the full report

Download