Fjärde kvartalet, oktober – december 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 359 (333) MSEK, en ökning med 8% eller med 13% justerat för valutakurseffekter jämfört med samma period föregående år.
 • Bruttoresultatet uppgick till 68 (72) MSEK, en minskning med -5% eller med -1% justerat för valutakurseffekter. Bruttomarginalen var 18,9% (21,6).
 • Rörelsekostnader, exklusive avskrivningar och förändringsrelaterade poster, uppgick till 50 (56) MSEK, en minskning med -11%, eller -8% justerat för valutakurseffekter.
 • Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 17 (13) MSEK. Justerat för förändringsrelaterade poster var EBITDA 18 (16) MSEK.
 • Investeringar i immateriella tillgångar, i huvudsak relaterat till produktutveckling, uppgick till 7 (6) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 48 (34) MSEK. Summan av likvida medel och räntebärande finansiella tillgångar var 89 (48) MSEK vid utgången av det fjärde kvartalet. Nettokassan ökade med 33 MSEK under fjärde kvartalet till -30 MSEK. Under det fjärde kvartalet mottog moderbolaget en återbetalning av skatt som uppgick till ungefär 7 MSEK och påverkade kassan positivt.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,21 (0,09) SEK.

Helåret, januari – december 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 235 (1 209) MSEK, vilket är en ökning med 2% jämfört med förra året. Justerat för valutakurseffekter är det ökningen 4%.
 • Bruttoresultatet uppgick till 255 (264) MSEK, en minskning med -4% eller -2% justerat för valutakurseffekter. Bruttomarginalen var 20,6% (21,9).
 • Rörelsekostnader, exklusive avskrivningar och förändringsrelaterade poster, uppgick till 191 (212) MSEK, en minskning med -10%, och -9% justerat för valutaeffekter.
 • Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 62 (45) MSEK. Justerat för förändringsrelaterade poster var EBITDA 64 (52) MSEK.
 • Investeringar i immateriella tillgångar, i huvudsak relaterat till produktutveckling, uppgick till 24 (22) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 88 (9) MSEK. Summan av likvida medel och räntebärande finansiella tillgångar var 89 (25) MSEK vid slutet av året. Nettokassan ökade med 56 MSEK under året till -30 MSEK.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,16 (-0,26) SEK.
 • Under tredje kvartalet 2020 nådde skattemyndigheterna i Storbritannien och Sverige en ömsesidig överenskommelse i fråga om dubbelbeskattning som beskrivs i årsredovisningen 2019 på sidan 28. Utfallet resulterade i att skatteeffekten fördelas mellan de två jurisdiktionerna i lika stor andel. Tradedoubler har under tidigare perioder bokfört en skattefordran på 14 MSEK relaterad till denna fråga. Baserat på slutligt avtal mellan behöriga myndigheter erhölls en kontant skatteåterbetalning på cirka 7 MSEK för moderbolaget  under det fjärde kvartalet. Dotterbolaget i UK förväntas erhålla en uppdelning mellan kontant skatteåterbetalning på mindre än 1 MSEK och återstående erhålls som outnyttjade skatteavdrag. Detta har resulterat i en nedskrivning på cirka 7 MSEK under tredje kvartalet
 • Utbrottet av covid-19 har haft en påverkan på resultatet under året. Vissa segment och marknader har gynnats av situationen, medan resesegmentet har drabbats av en kraftig nedgång. Företagsledningen har tagit en aktiv roll i översynen av bolagets kostnader som en konsekvens av Covid-19 krisen, vilket har lett till förbättrad lönsamhet jämfört med föregående år. Hur påverkan av covid-19-krisen kommer att slå framöver är svårt att förutse eftersom att de flesta verksamhetssegmenten är påverkade.


 

VD Matthias Stadelmeyers kommentar

”De två starka makroekonomiska influenser som påverkade resultat under 2020 fortsatte under fjärde kvartalet: resebegränsningar minskade intäkterna från kunderna i denna affärsvertikal med cirka 90%, samtidigt som kunder inom detaljhandeln visade en stark tillväxt.

Eftersom fjärde kvartalet är det starkaste kvartalet för detaljhandeln på grund av Black Friday och julförsäljningen ökade Tradedoublers intäkter med 13%. För helåret 2020 är det en omsättningstillväxt på 4%.

Bruttovinstmarginalen minskade till 18,9% då vi genomförde ett stort antal specialerbjudanden för kunder under försäljningsperioden med lägre provisioner. Korta synlighetskampanjer som vanligtvis har högre marginaler minskar fortfarande på grund av rådande omständigheter på marknaden.

Kostnaderna förblir på en lägre nivå likt tidigare perioder och EBITDA justerat för förändringsrelaterade poster var därför 18 mkr för kvartalet och 64 mkr för 2020, en tillväxt på 13% eller 23% jämfört med 2019. EBITDA-marginalen justerat för förändringsrelaterade poster ökade till 5,0% under kvartalet eller 5,2% för helåret.

Covid 19 krisen kommer att fortsätta att påverka vår verksamhet under de kommande kvartalen och vi förväntar oss liknande trender som de senaste kvartalen så länge regulatoriska restriktioner fortsätter som de är.

Vi fortsätter att lansera TD Grow, vår nya självbetjäningsplattform för mindre och medelstora företag. Under fjärde kvartalet släppte vi ett nytt användargränssnitt för annonsörer som ökar flexibiliteten och transparensen i hanteringen av affiliateprogram för våra kunder. Båda produkterna kommer hjälpa oss att uppnå våra mål 2021. ” 

 

Kontaktinformation

Matthias Stadelmeyer, VD och koncernchef, telefon +46 8 405 08 00   
Viktor Wågström, CFO, telefon +46 8 405 08 00   
E-post: ir@tradedoubler.com

Övrig information
Denna information är sådan information som Tradedoubler AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 februari 2021 kl. 08.00 CET. Sifferuppgifter inom parentes avser motsvarande period 2019 om inget annat anges. Avrundningsdifferenser kan förekomma. 

Share this on:

Download the full report

Download