Fjärde kvartalet oktober – december 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 333 (310) MSEK, en ökning med 7% eller 4% FX-justerat jämfört med samma period föregående år.

 • Bruttoresultatet justerat för förändringsrelaterade poster uppgick till 72 (68) MSEK, en ökning med 6% eller 2% FX-justerat. Bruttomarginalen justerad för förändringsrelaterade poster var 21,6% (21,9).

 • Rörelsekostnader, exkl avskrivningar och förändringsrelaterade poster, uppgick till 56 (54) MSEK, en ökning med 3%. Implementeringen av IFRS 16 har sänkt rörelsekostnaderna med 4 MSEK jämfört med samma period föregående år.

 • Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 13 (14) MSEK. Justerat för förändringsrelaterade poster var EBITDA 16 (14) MSEK.

 • Aktiverade utgifter för produktutveckling uppgick till 6 (5) MSEK.

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 34 (8) MSEK. Summan av likvida medel och räntebärande finansiella tillgångar var 48 (44) MSEK vid utgången av 2019. Nettokassan ökade med 26 MSEK under fjärde kvartalet till -86 MSEK.

 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,09 (0,10) SEK.

 • Tradedoubler Aktiebolag (publ) har utsett Mangold Fondkommission AB till likviditetsgarant för Tradedoublers aktie. Syftet med likviditetsgarantin är att förbättra likviditeten i aktien och minska skillnaden mellan köp- och säljkurs. Uppdraget påbörjas den 7 februari 2020.

Helåret 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 209 (1 173) MSEK, vilket var en ökning med 3% eller 0% FX-justerat jämfört med föregående år.

 • Bruttoresultatet justerat för förändringsrelaterade poster uppgick till 264 (264). Bruttomarginalen justerad för förändringsrelaterade poster var 21,9% (22,5).

 • Rörelsekostnader, exkl avskrivningar och förändringsrelaterade poster, uppgick till 212 (222) MSEK, en minskning med 4%.

 • Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 45 (39) MSEK. Justerat för förändringsrelaterade poster var EBITDA 52 (42) MSEK.

 • Aktiverade utgifter för produktutveckling uppgick till 22 (18) MSEK.

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 9 (-3) MSEK.

 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,26 (0,34) SEK.

 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2019. Ingen utdelning lämnades för 2018.

 • Bolaget tillämpar från och med den 1 januari 2019 IFRS 16 avseende koncernens leasingavtal. Omräkningen har påverkat årets EBITDA med 16 MSEK, resultatet med -0,4 MSEK, kassaflödet från den löpande verksamheten med 15 MSEK och kassaflödet från finansieringsverksamheten med -15 MSEK. Balansomslutningen per 31 december 2019 påverkades med 32 MSEK. Jämförelsesiffror för 2018 har inte omräknats.

 • I det tredje kvartalet slutförde Tradedoubler en marknadsmässig omförhandling avseende sitt nuvarande låneavtal med Bolagets huvudägare Reworld Media S.A.. Bolaget har utökat sin nuvarande facilitet med Reworld Media S.A. från 40 MSEK till totalt 138 MSEK (13,45 MEUR) för att återbetala Bolagets lån på 71 MSEK till ett svenskt kreditinstitut. Faciliteten med Reworld Media S.A är på marknadsmässiga villkor och har en löptid till 2026 med en räntesats som är mindre än hälften av det tidigare lånet hos det svenska kreditinstitutet.

 

VD Matthias Stadelmeyers kommentar

”Tradedoublers resultat under fjärde kvartalet 2019 förbättrades åter efter andra och tredje kvartalets inbromsning. Förbättringen är direkt relaterad till återvändande budgetar från kunder, vertikaler och marknader som bromsade in under våren och sommaren.  

Bruttomarginalen i verksamheten är på liknande nivåer som tidigare, men vi ser fortsatt en lätt nedåtgående trend över tid som beror på en konkurrensutsatt marknad och att några större kunder som med lägre marginal växer mer än resten av kundportföljen. 

Kostnaderna är stabila och enligt förväntan.

Omstruktureringen av lånen i Q3 medför lägre räntekostnader och med det kommer ett förbättrat nettoresultat och kassaflöde i det fjärde kvartalet. 

Företaget och vår verksamhet utvecklas enligt våra planer och vi fortsätter på vårt uppdrag att kontinuerligt förbättra vår verksamhet genom att skapa tillväxt för våra kunder och partners.” 
 

Kontaktinformation
Matthias Stadelmeyer, VD och koncernchef, telefon +46 8 405 08 00   
Viktor Wågström, CFO, telefon +46 8 405 08 00   
E-post: ir@tradedoubler.com

Övrig information
Denna information är sådan information som Tradedoubler AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 februari kl. 08.00 CET. Sifferuppgifter inom parentes avser motsvarande period 2018 om inget annat anges. Avrundningsdifferenser kan förekomma. 

Share this on:

Download the full report

Download