Fjärde kvartalet oktober – december 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 310 (295) MSEK. Nettoomsättningen justerad för förändringsrelaterade poster var 310 (295) MSEK, en ökning med 5% eller 0% FX-justerat.
 • Bruttoresultatet justerat för förändringsrelaterade poster uppgick till 68 (66) MSEK, en ökning med 4% eller en minskning med 1% FX-justerat. Bruttomarginalen justerad för förändringsrelaterade poster var 21,9% (22,2).
 • Rörelsekostnader, exkl avskrivningar och förändringsrelaterade poster, uppgick till 54 (61) MSEK, en minskning med 11%.
 • Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 14 (6) MSEK. Justerat för förändringsrelaterade poster var EBITDA 14 (5) MSEK.
 • Aktiverade utgifter för produktutveckling uppgick till 5 (4) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 8 (10) MSEK. Summan av likvida medel och räntebärande finansiella tillgångar var 44 (69) MSEK vid utgången av 2018. Nettokassan ökade med 4 MSEK under fjärde kvartalet till -65 MSEK.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,10 (-0,22) SEK.
 • Den 8 november 2018 tillkännagav Reworld Media ett offentligt uppköps-erbjudande om 3,17 SEK per aktie till aktieägarna i Tradedoubler AB. Acceptperioden löpte ut den 11 december och Reworld beslutade att inte förlänga. Efter erbjudandet innehar Reworld Media ca 40,21% av aktierna i Tradedoubler.

Helåret 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 173 (1 173) MSEK. Nettoomsättningen justerad för förändringsrelaterade poster var 1 173 (1 173) MSEK, vilket var en förändring med 0%.
 • Bruttoresultatet justerat för förändringsrelaterade poster uppgick till 264 (260) MSEK, en ökning med 1% eller en minskning med 4% FX-justerat. Bruttomarginalen justerad för förändringsrelaterade poster var 22,5% (22,2).
 • Rörelsekostnader, exkl avskrivningar och förändringsrelaterade poster, uppgick till 222 (239) MSEK, en minskning med 7%.
 • Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 39 (23) MSEK. Justerat för förändringsrelaterade poster var EBITDA 42 (22) MSEK.
 • Aktiverade utgifter för produktutveckling uppgick till 18 (18) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -3 (-74) MSEK.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,34 (-0,23) SEK.
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2018. Ingen utdelning lämnades för 2017.
 • I mars offentliggjorde Tradedoubler ett återköpserbjudande och ett skriftligt förfarande av sina utestående obligationer med förfall 2018.
 • Det slutliga resultatet av återköpserbjudandet och det skriftliga förfarandet offentliggjordes i april. Förslaget accepterades av 100% av de avgivna rösterna i det skriftliga förfarandet och obligationsinnehavare motsvarande ungefär 96% av obligationernas justerade nominella värde deltog i det skriftliga förfarandet. Obligationsinnehavare motsvarande ungefär 95% av obligationernas justerade nominella värde anmälde sig även i återköpserbjudandet. Utbetalning till obligationsinnehavarna skedde den 16 maj 2018.
 • I maj tecknade Tradedoubler ett avtal med ett svenskt kreditinstitut om ny finansiering om 71 MSEK. Dessutom ingick bolaget ett låneavtal med sin huvudägare Reworld Media S.A om 40 MSEK.

VD Matthias Stadelmeyers kommentar 

”Tradedoublers resultat under fjärde kvartalet 2018 bekräftar den positiva utvecklingen under de senaste kvartalen. Sedan andra kvartalet har den nedgång i verksamheten som vi haft under tidigare år avstannat och vi har sedan dess kunnat leverera intäkter och bruttoresultat på samma nivå som föregående år, men med en väsentligt förbättrad lönsamhet. Bekräftelsen av denna trend under fjärde kvartalet är en viktig indikation för oss eftersom fjärde kvartalet är det viktigaste kvartalet för vår verksamhet. En EBITDA på 14 MSEK i fjärde kvartalet är det bästa resultat vi haft under de senaste åren.

De främsta orsakerna till de förbättrade resultaten är att Tradedoubler fokuserat på affiliatemarknadsföring och gjort en omorganisation av företaget. Detta ökade fokus leder till minskat bortfall av kunder, att vi vinner fler nya kunder och att vi har effektiva processer. Vi skapar tillväxt för våra kunder och partners baserat på vårt nätverk, vår teknik och vår expertis och vi gör detta på ett effektivt sätt vilket förbättrar vår lönsamhet.

Under 2019 fortsätter vi att skapa tillväxt för våra kunder baserat på dessa tre grundpelare och i en hälsosam miljö för vår marknad med tillväxt på samma nivåer som tidigare år. Baserat på det solida fundament vi nu skapat fortsätter vi investera i våra team och i vår teknologiplattform som vi gjort under 2018. Den 20:e mars lanserar vi ett helt omdesignat publisher-gränssnitt med en förbättrad användarupplevelse och ett nytt utseende som kommer att göra det lättare att skapa relevanta anslutningar och driva tillväxt. Vi närmar oss det nya året optimistiskt och energiskt.”

Kontaktinformation

Matthias Stadelmeyer, VD och koncernchef, telefon +46 8 405 08 00   
Viktor Wågström, CFO, telefon +46 8 405 08 00   
E-post: ir@tradedoubler.com

Övrig information

Denna information är sådan information som Tradedoubler AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 februari kl. 08.00 CET. Sifferuppgifter inom parentes avser motsvarande period 2017 om inget annat anges. Avrundningsdifferenser kan förekomma. 

Share this on:

Download the full report

Download