Stadiga framsteg

FJÄRDE KVARTALET OKTOBER – DECEMBER 2017  

 • Nettoomsättningen uppgick till 295 (346) MSEK. Nettoomsättningen justerad för förändringsrelaterade poster var 295 (343) MSEK, vilket var en minskning med 14%.
 • Bruttoresultatet justerat för förändringsrelaterade poster uppgick till 66 (78) MSEK, en nedgång med 16% eller 16% FX-justerat. Bruttomarginalen justerad för förändringsrelaterade poster var 22,2% (22,7).
 • Rörelsekostnader, exkl avskrivningar och förändringsrelaterade poster, uppgick till 61 (65) MSEK, en minskning med 7%.
 • Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 6 (-2) MSEK. Justerat för förändringsrelaterade poster var EBITDA 5 (13) MSEK.
 • Aktiverade utgifter för produktutveckling uppgick till 4 (9) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 10 (20) MSEK. Summan av likvida medel och räntebärande finansiella tillgångar var 69 (210) MSEK vid utgången av fjärde kvartalet. Nettokassan ökade med 8 MSEK under fjärde kvartalet till -64 MSEK.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,22 (-0,38) SEK.
 • I november utsågs François Pacot till Chief Technology Officer. 

HELÅRET 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 173 (1 344) MSEK. Nettoomsättningen justerad för förändringsrelaterade poster var 1 173 (1 339) MSEK, vilket var en minskning med 12%.
 • Bruttoresultatet justerat för förändringsrelaterade poster uppgick till 260 (297) MSEK, en nedgång med 12% eller 13% FX-justerat. Bruttomarginalen justerad för förändringsrelaterade poster var 22,2% (22,2).
 • Rörelsekostnader, exklusive avskrivningar och förändringsrelaterade poster, uppgick till 239 (286) MSEK, en minskning med 17%.
 • Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 23 (-6) MSEK. Justerat för förändringsrelaterade poster var EBITDA 22 (11) MSEK.
 • Aktiverade utgifter för produktutveckling uppgick till 18 (36) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -74 (-64) MSEK.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,23 (-1,18) SEK.
 • I februari och maj återköpte Tradedoubler egna obligationer till ett nominellt värde om totalt 62 MSEK.
 • I juli förvärvade Tradedoubler det svenska teknologibolaget Metapic.
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2017. Ingen utdelning lämnades för 2016.

 

VD Matthias Stadelmeyers kommentar

Under 2017 fokuserade Tradedoubler på lönsamhet och ekonomiskt oberoende där vi gjorde framsteg. Arbetet som utförts innefattar en ompositionering av bolaget, omstrukturering av ledning och verksamhet, investeringar i vår teknologiplattform och en förbättrad kostnads- och kapitalstruktur.

Tradedoubler erbjuder prestationsbaserade marknadsföringslösningar för annonsörer och publicister som vill växa sin verksamhet. Huvudparten av detta erbjudande består av vårt unika nätverk och marknadsledande teknologiplattform, vilka kompletteras av våra programmatiska funktioner och affärsintelligensteknik. Istället för att erbjuda olika produkter skapar vi lösningar som driver resultat och som är skräddarsydda för våra kunders behov. Denna anpassade positionering säkerställer att Tradedoubler fokuserar på sin kärnverksamhet som bygger på nära två decennier av kunskap och erfarenhet.

Under fjärde kvartalet minskade intäkter och bruttoresultat med 14% respektive 16%, vilket är svagare jämfört med samma jämförelse mot föregående år för tredje kvartalet, detta förklaras huvudsakligen av säsongseffekter från tidigare förlorade kunder som påverkade mer under fjärde kvartalet. För helåret 2017 var nedgången i bruttoresultat 12%. Bruttomarginalen under fjärde kvartalet var 22.2%, vilket är lägre än i tredje kvartalet beroende på säsongseffekter. Även om marginalen varierar något beroende på säsong och variationen av kunder är den överlag stabil.

Operativa kostnader minskade med 7% vilket fortfarande återspeglar de förbättringar vi gjort i företagets lednings- och verksamhetsstruktur. Effekten i jämförelse år mot år blir mindre eftersom några av de större förbättringsprojekten slutfördes redan 2016. EBITDA exklusive förändringsrelaterade poster uppgick därför till 5 MSEK jämfört med 13 MSEK föregående år. Inklusive förändringsrelaterade poster var EBITDA 6 MSEK vilket är en förbättring mot föregående år då EBITDA uppgick till -2 MSEK under fjärde kvartalet.

För helåret 2017 uppgick EBITDA till 23 MSEK. EBITDA exklusive förändringsrelaterade poster var 22 MSEK.

Aktiverade utvecklingskostnader under fjärde kvartalet uppgick till 4 MSEK vilket är i nivå med tidigare kvartal och betydligt lägre än föregående år.

Under kommande kvartal kommer vi att fokusera på ytterligare förbättringar av vår verksamhet för att realisera våra planer för 2018.”


Kontaktinformation   

Matthias Stadelmeyer, VD och koncernchef, telefon +46 8 405 08 00   
Viktor Wågström, CFO, telefon +46 8 405 08 00   
E-post: ir@tradedoubler.com

Övrig information

Denna information är sådan information som Tradedoubler AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 februari 2018 kl. 08.00 CET. Sifferuppgifter inom parentes avser motsvarande period 2016 om inget annat anges. Avrundningsdifferenser kan förekomma. 

Share this on:

Download the full report

Download