Förbättrat finansiellt resultat

FJÄRDE KVARTALET OKTOBER – DECEMBER 2016  

 • Nettoomsättningen uppgick till 346 (400) MSEK. Nettoomsättningen exklusive förändringsrelaterade poster var 343 (400) MSEK, vilket var en minskning med 14%.
 • Bruttoresultatet exklusive förändringsrelaterade poster uppgick till 78 (85) MSEK, en nedgång med 8% eller 8% FX-justerat. Bruttomarginalen exklusive förändringsrelaterade poster ökade till 22,7% (21,2).
 • Rörelsekostnader, exkl avskrivningar och förändringsrelaterade poster, uppgick till 65 (90) MSEK, en minskning med 28%.
 • Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -2 (-17) MSEK. Exklusive förändringsrelaterade poster var EBITDA 13 (-6) MSEK.
 • Aktiverade utgifter för produktutveckling uppgick till 9 (16) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 20 (56) MSEK. Summan av likvida medel och räntebärande finansiella tillgångar var 210 (347) MSEK vid utgången av fjärde kvartalet. Nettokassan ökade med 40 MSEK under fjärde kvartalet till 16 MSEK.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,38 (-3,33) SEK.
 • I oktober utnämndes Viktor Wågström till permanent CFO.
 • Under november och december återköpte Tradedoubler egna obligationer för 27,9 MSEK vars nominella värde uppgick till totalt 54 MSEK.
 • I december 2016 beslutade Tradedoubler att omstrukturera sin serviceorganisation och flytta alla tjänster till de lokala kontoren. Som en följd av detta kommer det centrala servicecentret i Telford, UK att stänga och de lokala kontoren kommer förstärkas.
 • I december förvärvades återstående aktier i det franska affiliatemarknadsföringsföretaget R-Advertising.

HELÅRET 2016

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 344 (1 624) MSEK. Nettoomsättningen exklusive förändringsrelaterade poster var 1 339 (1 629) MSEK, vilket var en minskning med 18%.
 • Bruttoresultatet exklusive förändringsrelaterade poster uppgick till 297 (336) MSEK, en nedgång med 12% eller 10% FX-justerat. Bruttomarginalen exklusive förändringsrelaterade poster ökade till 22,2% (20,7).
 • Rörelsekostnader, exklusive avskrivningar och förändringsrelaterade poster, uppgick till 286 (348) MSEK, en minskning med 18%.
 • Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -6 (-36) MSEK. Exklusive förändringsrelaterade poster var EBITDA 11 (-11) MSEK.
 • Aktiverade utgifter för produktutveckling uppgick till 36 (44) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -64 (19) MSEK.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -1,18 (-4,48) SEK.
 • I januari 2016 ökade Reworld Media S.A. sitt ägande i Tradedoubler från 17,8% till 29,95%.
 • Tradedoubler expanderar till Asien med öppnandet av ett kontor i Singapore.
 • I juni tillkännagav Tradedoubler en mindre investering i videoföretaget DynAdmic.
 • I juli 2016 förvärvade Tradedoubler en minoritetsandel i det franska affiliatemarknadsföringsföretaget R-Advertising och i december förvärvades återstående aktier i bolaget.
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2016. Ingen utdelning lämnades för 2015.

VD Matthias Stadelmeyers kommentar

”Fjärde kvartalet visade en positiv trend i den underliggande verksamheten och en väsentligt lägre kostnadsbas vilket gjorde att Tradedoubler uppvisade ett förbättrat resultat.

Ökningen av bruttomarginalen speglar den positiva trenden och förändringen i den produktmix Tradedoubler erbjuder där den nya produkten TD ENGAGE har en högre marginal än den traditionella produkten TD CONVERT.

De effektiviseringsåtgärder som initierades under året innebar betydligt minskade kostnader i företaget och genererade ett positivt EBITDA-resultat både i fjärde kvartalet samt för helåret 2016 exklusive förändringrelaterade poster.

De goda framsteg som vi gjorde under 2016 kommer hjälpa oss att förverkliga våra ambitiösa planer för 2017. Vi kommer fortsätta att utveckla vår spårningsförmåga och under 2017 kommer vi att lansera nya gränssnitt i vår plattform för både kunder och publicister.  

Dessa åtgärder kommer stärka våra kärnprodukter TD CONVERT och TD CONNECT, samt vår nya produkt TD ENGAGE, och hjälpa oss att utöka vårt erbjudande ytterligare till en bredare digital marknad och etablera oss inom nya tillväxtregioner utanför Europa.”


Kontaktinformation 
Matthias Stadelmeyer, VD och koncernchef, telefon +46 8 405 08 00 
Viktor Wågström, CFO, telefon +46 8 405 08 00 
E-post: ir@tradedoubler.com

Övrig information
Denna information är sådan information som Tradedoubler AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 februari 2017 kl. 08.00 CET. Sifferuppgifter inom parentes avser motsvarande period 2015 om inget annat anges. Avrundningsdifferenser kan förekomma. 

Share this on:

Download the full report

Download