Tradedoubler bokslutskommuniké Januari – december 2015

Positiva tecken i den underliggande affären

FJÄRDE KVARTALET OKTOBER – DECEMBER 2015 

 • Nettoomsättningen uppgick till 400 (452) MSEK. Nettoomsättningen exklusive förändringsrelaterade poster var 400 (462) MSEK, en minskning med 14% eller 16% justerat för FX-förändringar.
 • Bruttoresultatet exklusive förändringsrelaterade poster uppgick till 85 (96) MSEK, en minskning med 12% eller 13% justerat för FX-förändringar. Bruttomarginalen exklusive förändringsrelaterade poster ökade till 21,2% (20,8).
 • Rörelsekostnader, exklusive avskrivningar och förändringsrelaterade poster, uppgick till 90 (85) MSEK. Det motsvarade en ökning med 7% eller 4% justerat för FX-förändringar.
 • Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -17 (-2) MSEK. Exklusive förändringsrelaterade poster var EBITDA -6 (12) MSEK.
 • Aktiverade utgifter uppgick till 11 (7) MSEK. Ökningen berodde på utökad produktutveckling i linje med strategin.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 52 (-22) MSEK. Summan av likvida medel och räntebärande finansiella tillgångar var 347 (372) MSEK vid utgången av 2015. Nettokassan ökade med 36 MSEK under fjärde kvartalet till 100 MSEK, delvis pga tillfälliga effekter.
 • En nedskrivning av goodwill om -72 (-60) MSEK, i huvudsak relaterad till Frankrike, reducerade bokfört värde till 246 (324) MSEK.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -3,33 (-1,79) SEK.
 • Som tidigare kommunicerats har förlusten av en stor internationell kund påverkat nettoomsättningen negativt under 2015. Tredje och fjärde kvartalets intäkter och bruttovinst har påverkats materiellt av detta. Exklusive denna kund, var nedgången i bruttovinsten för Tradedoublers kärnverksamhet mindre jämfört med de senaste kvartalen.
 • Som en del av det pågående effektiviseringsarbetet beslutade Tradedoubler att minska antalet anställda med cirka 10 personer.
 • Tomas Ljunglöf, CFO i Tradedoubler, har sagt upp sig och kommer att lämna bolaget senast i augusti 2016.
 • I mars 2015 köpte franska mediaföretaget Reworld Media S.A. 19,1% av bolagets utestående aktier. I december 2015 avtalades om förvärv av ytterligare aktier från Henrik Kvick AB, och Reworld äger nu 29,95% av bolagets aktier.


HELÅRET 2015

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 624 (1 733) MSEK. Exklusive förändringsrelaterade poster var nettoomsättningen 1 629 (1 743) MSEK, en nedgång med 7% eller 12% justerat för FX-förändringar.
 • Bruttoresultatet exklusive förändringsrelaterade poster uppgick till 336 (379) MSEK, en minskning med 11% eller 17% justerat för FX-förändringar. Bruttomarginalen exklusive förändringsrelaterade poster minskade till 20,7% (21,7), främst beroende på prispress inom affiliate.
 • Rörelsekostnaderna, exklusive avskrivningar och förändringsrelaterade poster, uppgick till 348 (339) MSEK. Detta var en ökning med 3% eller en minskning med 2% justerat för FX-förändringar.
 • Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -36 (20) MSEK. Exklusive förändringsrelaterade poster var EBITDA -11 (39) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 15 (-110) MSEK.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till ‑4,48 (-1,95) SEK.
 • Tradedoubler slutförde den nordiska regionstrukturen och stängde sitt kontor i Norge med begränsade avvecklingskostnader.
 • I januari förvärvades det tyska teknikföretaget Adnologies för att stödja den nya strategin.
 • En nyemission om 3 120 000 C-aktier, avseende ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare, genomfördes.
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2015. Ingen utdelning lämnades för 2014.


VD MATTHIAS STADELMEYERS KOMMENTAR TILL RAPPORTEN FÖR FJÄRDE KVARTALET 2015

”Under fjärde kvartalet förbättrades trenden för det underliggande bruttoresultatet i vår kärnverksamhet, Performance Marketing, och tappet var mindre än tidigare. Den underliggande bruttovinsten ökade för flera marknader, samtidigt som vi arbetar med utmaningarna i Frankrike och Schweiz med initialt positiva resultat.

Vår nya prestationsbaserade marknadsföringslösning fokuserar på att förse Tradedoublers annonsörer med nya slutkunder. Erbjudandet lanserades i Tyskland och Storbritannien under det fjärde kvartalet och kommer att lanseras på fler marknader tillsammans med en mer sofistikerad och skalbar version under det andra kvartalet 2016.

Andra produktlanseringar som gjorts nyligen, som Cookieless Tracking, börjar etablera sig på marknaden och levererar goda resultat för Tradedoubler. Cookieless Tracking ökar noggrannheten och tillförlitligheten i vår spårning, vilket gynnar våra kunder. User Journey-rapportering är en banbrytande ny lösning som gör det möjligt för våra kunder att optimera sina digitala marknadsföringsaktiviteter och därigenom generera en högre avkastning. Tillsammans med ADAPT, vårt marknadsledande business intelligence-verktyg, erbjuder Tradedoubler de verktyg som våra kunder behöver för att få insikt i komplex data och optimera sina digitala marknadsföringsaktiviteter.

Vi undersöker nya sätt att integrera med partners och i januari tillkännagav vi ett samarbete med Payoneer, ett ledande internationellt online-betalnings-företag. Detta samarbete kommer möjliggöra betalningar till publicister i lokal valuta, euros eller US dollar i 200 länder. Detta förenklar utbetalningsprocessen och stärker vår globala kapacitet.

Under 2015 har vi förstärkt våra sälj- och utvecklingsteam. I januari 2016 förändrades koncernens ledningsgrupp i syfte ytterliga förstärka fokus på de viktigaste prioriteringarna vilka inkluderar att maximera bruttovinsten, öka effektiviteten och lansera nya lösningar.

Våra kundfokuserade produktlanseringar, i kombination med en strömlinjeformad och effektivare ledningsstruktur gör att vi är väl positionerade inför 2016.”

Presentation
Bokslutskommunikén presenteras i samband med en telefonkonferens den 5 februari 2016 kl. 10.00. För att ta del av presentationen ring (SE) +46 8 566 425 09, (UK) +44 203 008 98 13, (US) +1 855 831 59 47 eller (FR) +33 170 721 541. Presentationen kan även följas via webblänk på webbsidan: http://financials.tradedoubler.com/sv/investorrelations

Övrig information
Denna information är sådan som Tradedoubler ska offentlig­göra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 5 februari 2016 kl. 08.00 CET. Sifferuppgifter inom parentes avser motsvarande period 2014 om inget annat anges. Avrundningsdifferenser kan förekomma.

Share this on:

Download the full report

Download