Tradedoubler lanserade ny strategi som adresserar en större marknad

Fjärde kvartalet oktober – december 2014

 • En ny strategi lanserades, se sida 2 för mer information.
 • Nettoomsättningen uppgick till 452 (504) MSEK. Exklusive förändringsrelaterade poster, uppgick nettoomsättningen till 462 (504) MSEK, en nedgång med 8% eller 13% justerat för FX-förändringar. Mer än hälften av minskningen avsåg två paneuropeiska kunder samt nedskärningar inom icke-kärnverksamheten. Förändringsrelaterade poster avsåg en korrigering av förutbetalda intäkter om -10 MSEK.
 • Bruttoresultatet, exklusive förändringsrelaterade poster, var 96 (115) MSEK, en minskning med 16% eller 20% justerat för FX-förändringar. Bruttomarginalen var 20,8 (22,7)%.
 • Omstruktureringen som initierades vid utgången av 2013 reducerade rörelsekostnaderna, exklusive förändringsrelaterade kostnader, under 2014 till 85 (99) MSEK. Det motsvarade en minskning med 14% eller 19% justerat för FX-förändringar. Antalet medarbetare vid utgången av kvartalet var 355 (449).
 • EBITDA, exklusie förändringsrelaterade poster, var 12 (16) MSEK.
 • En nedskrivning av goodwill om -60 MSEK reducerade bokfört värde till 324 MSEK.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -1,79 (-0,48) SEK.
 • Kassaflödet från löpande verksamheten var -22 (74) MSEK och förklarades i allt väsentligt av en förändring av rörelsekapitalet.
 • Omförhandlingar med en stor internationell kund kommer att påverka nettoomsättningen negativt under 2015.

Helåret 2014

 • Nettoomsättninge var 1 753 (2 001) MSEK. Exklusive förändringsrelaterade poster, uppgick nettoomsättningen till 1 743 (2 001) MSEK, en minskning med 13% eller 18% justerat för FX-förändringar.
 • Exklusive förändringsrelaterade poster var brutto-marginalen 21,7 (22,7)% och bruttoresultatet 379 (455) MSEK. Det var en minskning med 17% eller 21% justerat för FX-förändringar.
 • Exklusive förändringsrelaterade poster om -18 (-22) MSEK uppgick rörelsekostnaderna till 339 (380) MSEK och EBITDA till 39 (75) MSEK. De förändringsrelaterade kostnaderna var -20 (-22) MSEK och exklusive dessa uppgick EBITDA till 39 (75) MSEK.
 • En nedskrivning av goodwill om -60 MSEK reducerade bokfört värde till 324 MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -110 (126) MSEK och påverkades av en normalisering av rörelse-kapitalet.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till ‑1,95 (0,27) SEK.
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2014. Utdelningen 2013 var 0,25 SEK per aktie.
 • Matthias Stadelmeyer utsågs till permanent VD och koncernchef. En ny CFO, Tomas Ljunglöf, rekryterades externt.

Viktiga händelser efter balansdagen

 • Bertil Lundell rekryterades till ny CTO. Bertil har omfattande erfarenhet som utvecklare och som CTO på andra bolag.
 • Tradedoubler slutförde den nordiska regionstrukturen och stängde sitt kontor i Norge med begränsade avvecklingskostnader.
 • Det tyska teknikföretaget Adnologies förvärvades för att stödja den nya strategin. Investeringen samt övriga utgifter i samband med förvärvet liksom effekten på resultatet i Q1 förväntas vara begränsade.
FINANSIELL ÖVERSIKT, MSEKOkt-dec 2014Okt-dec 2013Föränd %2Helår
2014
Helår 2013Förändr %2
Nettoomsättning462504-13%1 7432 001-18%
Bruttoresultat exklusive förändringsrelaterade poster96115-20%379455-21%
Bruttomarginal20,8%22,7%21,7%22,7%
Rörelsekostnader före avskrivningar, nedskrivningar
och förändringsrel. kostnader
-85-99-19%-339-380-15%
EBITDA exklusive förändringsrelaterade poster1216-31%3975-53%
EBITDA-marginal2,5%3,2%2,3%3,8%
Förändringsrelaterade poster3-13-22-20-22
EBITDA-2-6-61%2053-68%
Nedskrivning goodwill-600-600
Rörelseresultat (EBIT)-69-22-6324
Nettoinvesteringar icke-finansiella anläggningstillgångar-7-8-17-31
Kassaflöde från den löpande verksamheten-2274-110126
Kortfristiga placeringar och likvida medel, vid periodens utgång372506372506
Nettokassa1, vid periodens utgång126262126262
1 Kortfristiga placeringar och likvida medel minus räntebärande skulder
2 Procentuella förändringar är justerade för valutaförändringar
3 Förändringsrelaterade poster under Q4 2014 avsåg kostnader om 3 MSEK vilka främst avsåg lanseringen av den nya strategin samt en korrigering av förutbetalda intäkter om -10 MSEK som minskade nettoomsättningen. För mer information om förändringsrelaterade poster under 2014 se separat avsnitt i denna rapport.


VD Matthias Stadelmeyers kommentar till rapporten för fjärde kvartalet 2014

”Under Q4 utvecklades det underliggande bruttoresultatet för kärnverksamheten i linje med trenden från de senaste kvartalen. Rörelsekostnaderna minskade med 58 MSEK under helåret 2014 jämfört med föregående år och kompenserade för drygt hälften av nedgången i bolagets bruttoresultat. Mer än hälften av minskningen av bruttoresultatet avsåg icke-kärnverksamheten och de två stora paneuropeiska kunder som lämnade Tradedoubler under 2014.

Vi fortsätter att fokusera på att förbättra lönsamheten och stabilisera intäktsutvecklingen i vår kärnverksamhet genom ökad operationell effektivitet. Vi har gjort stora framsteg under kvartalet.

För att säkerställa lönsam intäktstillväxt framåt lanserade vi en ny strategi i november. Strategin innebär att vårt kärnerbjudande skall förbättras, samt att ny funktionalitet utvecklas, i syfte att adressera en betydligt större marknad. Som en konsekvens kommer utgifterna inom produktutveckling öka betydligt. Förvärvet av det oberoende tyska teknikföretaget Adnologies är ytterligare ett viktigt steg i utvecklingen av vår strategi. Deras produktportfölj kompletterar vår egen portfölj på ett utmärkt sätt.

Vi gör stora framsteg på vår resa mot att bli ledande på att skapa mer träffsäkra resultat för våra kunder inom prestationsbaserad marknadsföring genom trafik, teknik och expertis.”

Presentation

Bokslutskommunikén presenteras i samband med en telefonkonferens den 6 februari 2015 kl. 10.30. För att ta del av presentationen ring (SE) +46 8 566 426 96, (UK) +44 203 428 14 09 eller (US) +1 646 502 51 20. Presentationen kan även följas via webblänk på webbsidan: http://financials.tradedoubler.com/sv/investorrelations

Övrig information

Denna information är sådan som Tradedoubler ska offentlig­göra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 6 februari 2015 kl. 08.00 CET. Sifferuppgifter inom parentes avser motsvarande period 2013 om inget annat anges. Avrundningsdifferenser kan förekomma.

Share this on:

Download the full report

Download