vayStark start på 2011

(Sifferuppgifter inom parentes avser motsvarande period 2010 om inget annat anges)

·          Nettoomsättningen ökade med 6% till 749,4 (709,2) MSEK. Justerat för valutaförändringar var uppgången 16%.

·          Bruttoresultatet ökade med 2% till 166,7 (163,9) MSEK. Justerat för valutaförändringar var uppgången 11%.

·          Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 109% till 33,6 (16,0) MSEK. Justerat för valutaförändringar var ökningen 231%.

·          Network utvecklades starkt och ökade rörelseresultatet med 141% till 32,6 (13,5) MSEK. Justerat för valutaförändringar var ökningen 283%.

·          Kassaflödet från den löpande verksamheten var 43,3 (-79,3) MSEK.

·          Resultatet per aktie uppgick till 0,44 (0,07) SEK.

·          TradeDoubler fortsatte att stärka sin marknadsposition.

·          Elaine Safier utsågs till marknads- och försäljningsdirektör och Leif Eliasson utsågs till chef för marknadsenheten North East.

 

VD kommentar

Stark resultatförbättring

TradeDoubler startade året starkt och mer än fördubblade rörelseresultatet jämfört med det första kvartalet i fjol. Network stod för merparten av koncernens rörelseresultat.

Starkare marknadsposition

Den fortsatt goda försäljningsutvecklingen  hade en positiv påverkan på bruttoresultatet, som ökade med 11 procent justerat för valutaförändringar.

Min bedömning är att TradeDoubler fortsätter att stärka sin marknadsposition genom ett förbättrat erbjudande och ökad marknadsnärvaro.

Kostnadskontroll i vässad organisation

Den förbättrade lönsamheten förklaras också av ett fortsatt kostnadsfokus i en vässad organisation.

Under kvartalet har sex nya marknadsenheter etablerats vilket gör att vi har flyttat fram våra postioner närmare kunder och partners. Således har vi en starkare lokal verksamhet som är snabbare, mer beslutsmässig, skapar mer kundvärde, samt ger en bättre plattform för geografisk expansion.

Det glädjer mig att se vår starka utveckling i de flesta marknadsenheter och länder, inte minst i North West (Storbritannien), i Central (Tyskland), i Frankrike och i South East (Italien). I North East har utvecklingen varit god medan utvecklingen i South West varit utmanande på grund av ett tufft marknadsklimat i Spanien samt organisatoriska förändringar.

Nya produkter lyfter

Våra nya produkter inom targeting och vårt mobila erbjudande uppskattas och efterfrågas av kunder, samt leverar betydande kundnytta och omedelbart resultat för våra kunder. Detta bidrar till högre lönsamhet.

Etablerade affärsenheter Search och Technology

Under kvartalet etablerades de nya fristående affärsenheterna Search respektive Technology. Inom Search har vi fortsatt exekveringen av den plan som sjösattes under hösten med syfte att stoppa försäljningstappet i Storbritannien, kapa operationella kostnader samt öka den internationella tillväxten. I stort gick detta bättre än planerat, men det har varit ett fortsatt mycket tufft marknadsklimat i Storbritannien. I övriga Europa gick Search mycket bra under det första kvartalet.

Technology utvecklades enligt plan och vi har nu en stabil verksamhet med en tydlig plan att uppnå lönsam tillväxt. Under kvartalet togs en del avskrivningar och justeringar med negativ påverkan på resultatet.

Ny ledning på plats

Vi har i början av året slutfört rekryteringen av ett antal nya medlemmar av koncernledningen. Således har vi breddat och stärkt TradeDoublers ledningsteam i kombination med att ett antal befintliga ledare fått utökat ansvar för marknadsenheter eller affärsenheter. I det andra kvartalet är vi fullt ut verksamma i den nya effektivare affärs-, marknads- och organisationsstrukturen med ledningen på plats.

Urban Gillström, VD och koncernchef

 

Presentation av delårsrapport
Den 4 maj kl 10.00 anordnas en analytiker- och medieträff i TradeDoublers lokaler på Sveavägen 20, Stockholm. Presentationen kan även följas via webbcast på länken: https://www.tradedoubler.com/cp-sv/investors/

samt per telefon:

Sverige:                                [+46 8 5051 3641]

Storbritannien                      [+44 20 7138 0824]

USA:                                     [+1 212 444 0481]

Presentationsmaterial publiceras samtidigt med bokslutskommunikén på: www.tradedoubler.com/ir.

 

KontaktinformationUrban Gillström, VD och koncernchef, telefon 070-785 76 00

Erik Skånsberg, CFO, telefon 070-264 70 35

ir@tradedoubler.com

Share this on:

Download the full report

Download