Tillväxt i kärnverksamheten
(Sifferuppgifter inom parentes avser motsvarande period 2010 om inget annat anges.)

 

Januari – juni 2011

  •       Bruttoresultatet ökade till 323,9 (322,6) MSEK, justerat för valutaförändringar ökade bruttoresultatet 9%.
  •       Rörelseresultatet (EBIT) mer än fördubblades till 53,7 (25,6) MSEK. Justerat för valutaförändringar ökade rörelseresulta­tet med 224%.
  •       Kassaflöde från den löpande verksamheten var 12,5 (-103,8) MSEK.
  •       Resultatet per aktie var 0,91 (0,70) SEK.
  •       En fortsatt framgång för kärnverksamheten i Network som ärbetydande i lokala valutor mer än kompenserar för svag­heter i Technology och Search.

 

April – juni 2011

  •             Bruttoresultatet sjönk till 157,2 (158,8) MSEK, justerat för  valutaförändringar ökade bruttoresultatet 6%.
  •       Rörelseresultatet (EBIT) ökade 112% till 20,2 (9,5) MSEK. Justerat för valutaförändringar ökade rörelseresultatet med 212%.
  •       Kassaflöde från den löpande verksamheten var ­30,7 (-24,4) MSEK.
  •       Resultatet per aktie var 0,48 (0,63) SEK.

 

VD-kommentar

”TradeDoubler hade en fortsatt stark utveckling i kärnverksam­heten Network under årets andra kvartal och koncernen fördubblade rörelseresultatet jämfört med motsvarande period ifjol. Förbätt­ringen förklarades av en fortsatt god försäljningstillväxt och av de strukturförändringar som genomförts.

Omsättningen ökade under det andra kvartalet med 13 procent i lokala valutor jämfört med motsvarande period ifjol. Samman­taget fortsätter totalmarknaden att växa, men med betydande skillnader mellan olika affärssegment, länder och tjänsteområ­den.

Trots den svaga konjunkturen i södra Europa fortsatte mark­naden för internet-annonsering att växa även där. Vi hade dock fortsatta utmaningar med vår försäljning i Spanien och kunde notera att marknadstillväxten i Frankrike och Italien var lägre än under årets första kvartal. Inte minst resesegmentet i södra Europa var tydligt negativt påverkat av den svagare konjunk­turen.

I norra och centrala Europa utvecklades  marknaden mer posi­tivt, inte minst i Tyskland där ökningen för internet-annonsering påverkade vår försäljning positivt. Även i Storbritannien hade vi en fortsatt god utveckling, medan vi i nordöstra Europa hade en fortsatt stark försäljning inom Affiliate men en negativ utveckling inom Campaigns.

Det konsoliderade bruttoresultatet steg med 6 procent i lokala valutor. Kärnverksamheten Networks bruttoresultat ökade med 7 procent medan Technology minskade med 4 procent och Search var på samma nivå som förra året.

Inom Network gläds jag åt framgångarna för Affiliate, där affärs­volymen utvecklades väl, såväl globalt som lokalt. Samtidigt har jag identifierat ett antal förbättringsåtgärder som är nödvändiga inom Campaigns. Vi ökar nu trycket på att etablera nya kunder och nya program samt på att rekrytera nya publishers.

Technology hade vissa utmaningar under kvartalet men följer den förbättringsplan som vi fastställde ifjol. Search visade en stabilisering under kvartalet i en tuff marknadsmiljö och fortsatte sitt förbättringsarbete.

Vi fortsätter att investera i nya produkter och i förbättrade stöd­system för att kunna öka försäljningen, förbättra produktiviteten samt säkerställa kostnadseffektivitet och en skalbar, lönsam tillväxt.

I den dagliga verksamheten befinner vi oss för närvarande i en mycket utåtriktad fas och fokuserar på att utveckla nya affärer samt att stärka våra relationer med annonsörer, mediebyråer och publishers.”

Urban Gillström, VD och koncernchef

Presentation av Q2 rapport
Den 3 augusti kl 10.00 anordnas en analytiker- och medieträff i TradeDoublers lokaler på Sveavägen 20, Stockholm.

Presentationen kan även följas via webbcast på länken: https://www.tradedoubler.com/cp-sv/investors/

Eller per telefon:

Sverige:               +46 8 5853 6965
Storbritannien:      +44 20 7138 0827
USA:                   +1 718 354 1358

Kod: 4255337
Rapporten publiceras på: www.tradedoubler.com/ir

Kontaktinformation:
Urban Gillström, VD och koncernchef, telefon 070 – 785 7600
Erik Skånsberg, CFO, telefon 070 – 264 7035
ir@tradedoubler.com

Share this on:

Download the full report

Download