Stark avslutning på 2010

(Sifferuppgifter inom parentes avser motsvarande period 2009 om inget annat anges.)

Januari – december 2010

·          Nettoomsättningen minskade med 6% till 2 840 (3 014) MSEK.

·          Bruttoresultatet minskade med 5% till 658,4 (690,0) MSEK. Justerat för valutakursförändringar ökade bruttoresultatet med 3%.

·          Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 82,5 (-105,1) MSEK. Justerat för valutakursförändringar och engångskostnader 2009 om -180,3 MSEK ökade rörelseresultatet med 12,3 MSEK.

·          Kassaflödet från den löpande verksamheten var -5,8 (64,7) MSEK, vilket främst förklaras av förändringar av rörelsekapital i början av året.

·          Resultatet efter skatt uppgick till 61,3 (-178,5) MSEK.

·          Resultatet per aktie var 1,44 (-5,31) SEK.

·          Antalet medarbetare (årsverk/FTEs) uppgick per 30 december 2010 till 525 (579).

·          Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2010.

Oktober – december 2010

·          Nettoomsättningen ökade med 6% till 772,1 (725,4) MSEK.

·          Bruttoresultatet ökade med 5% till 181,1 (172,3) MSEK. Justerat för

valutakursförändringar var ökningen 12%.

·          Rörelseresultatet (EBIT) steg med 56% till 32,2 (20,6) MSEK.  Justerat för valutakursförändringar var ökningen 76%.

·          Kassaflödet från den löpande verksamheten var 77,6 (107,2) MSEK, vilket främst förklaras av periodens resultat, en skatteåterbetalning samt förändringar av rörelsekapital.

·          Resultatet efter skatt uppgick till 20,0 (5,3) MSEK.

·          Resultatet per aktie var 0,47 (0,16) SEK.

VD-kommentar

”Vi fick en stark avslutning på 2010. Marknaden för vår kärnaffär Network (Affiliate och Campaign) fortsatte att förbättras under fjärde kvartalet. TradeDoubler utvecklades dessutom bättre än marknaden som helhet – ett resultat av det fokus vi skapat med ny strategi och en renodlad organisation. Vi såg betydande transaktionsökningar i TradeDoublers nätverk inte minst till följd av den kraftigt ökade julhandeln på nätet. I Network ökade det valutajusterade bruttoresultatet med över 20 procent vilket delvis motverkades av nedgångar för Technology och Search. Den nya strategin medför samtidigt att vi tillfälligt har haft högre kostnader, framförallt för införandet av en ny organisation. Inom Search har vi bromsat upp försäljningstappet i England, reducerat kostnaderna och fortsatt den starka försäljningsökningen på våra fokusmarknader. Inom Technology har vi fortsatt att fokusera verksamheten för att säkerställa tillväxt med fortsatt god lönsamhet. De insatser som gjordes tidigt under året inom produktutveckling har redan resulterat i nya lanserade produkter under det fjärde kvartalet. Under året har vi flyttat fram vår position på många marknader och tagit flera viktiga affärer som ett resultat av ökat säljfokus samt det förbättrade marknadsläget.

Vi har genomfört flera åtgärder som syftar till att förbättra effektiviteten samtidigt som vi är fortsatt försiktiga med att ta på oss nya kostnader. Sammantaget står TradeDoubler väl rustat för 2011. Vi fortsätter arbetet med våra strategiska grundpelare ”Ett prestationsbaserat nätverk i världsklass”, ”Ett kostnadseffektivt företag” och ”En sälj- och resultatdriven företagskultur”. Vi har sjösatt vår nya affärsstruktur, marknadsstruktur och organisation och jobbar hårt i linje med vårt mål att växa snabbare än marknaden med en skalbar lönsamhet.”

Urban Gillström, VD och koncernchef

Presentation av bokslutskommuniké

Den 8 februari kl 10.00 anordnas en analytiker- och medieträff i TradeDoublers lokaler på Sveavägen 20, Stockholm.

Presentationen kan även följas via webbcast på länken: https://www.tradedoubler.com/cp-sv/investors/

Eller per telefon:
Sverige:               +46 8 5051 3641
Storbritannien    +44 20 7138 0824
USA:                     +1 212 444 0481
Presentationsmaterial publiceras samtidigt med bokslutskommunikén på: www.tradedoubler.com/ir.

Kontaktinformation:
Urban Gillström, VD och koncernchef, telefon 070 – 785 7600
Erik Skånsberg, CFO, telefon 070 – 264 7035
ir@tradedoubler.com

Share this on:

Download the full report

Download